SEKRETARIJAT
Milorad Todorović- sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova
Jasmina Stanojević -Sekretarijat
Svetlana Stanivuković- Sekretarijat

DIREKCIJA POLICIJEBranislav Mitrović- zamenik direktora policije Rade Krunić- Uprava policije Milenko Božović – Žandarmerija Nenad Banović- Uprava granične policije Anđelko Dragićević- Uprava kriminalističke policije Nikola Laketić – Policijska uprava za grad Beograd

SEKTOR FINANSIJA, LjUDSKIH RESURSA I ZAJEDNIČKIH POSLOVA Gordana Jeković- Uprava za ljudske resurseDrago Bjelica- Uprava za zajedničke poslove

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE Tatjana Zeljković Babić- Sektor za normativne poslove

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Ivana Savićević – Odsek za socijalni dijalog, kolektivno pregovaralje i zarade Danijela Rajković- Grupa za zarade i plate u javnim službama

MINISTARSTVO FINANSIJA Slavica Manojlović – Sektor budžeta

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE Jugoslav Milošević- predsedavajući Predsedništva

POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE Veljko Mijailović – predsednik

Rešenjem ministra unutrašnjih poslova 01 broj 594/14 od 12.2.2014. godine obrazovana je Posebna radna grupa za učešće u pregovorima sa sindikalnim organizacijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova, radi zaključivanja novog kolektivnog ugovora za policijske službenike (u daljem tekstu: Radna grupa).

Naslovljenim licima (članovima Radne grupe) iz Ministarstva unutrašnjih poslova i organa državne uprave, kao i Nezavisnom sindikatu policije i Policijskom sindikatu Srbije (kao reprezentativnim sindikatima u Ministarstvu unutrašnjih poslova) upućuje se poziv za prisustvo prvom sastanku Radne grupe koji će se održati dana 24.2.2014. godine u 12,00 časova u objektu SIV II, Novi Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 104-11 sprat, „velika sala“.

Naslovljena lica iz reprezentativnih sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova – Nezavisni sindikat policije i Policijski sindikat Srbije, obaveštavaju se o potrebi da u skladu sa članom 251. Zakona o radu sporazumno obrazuju Odbor za pregovore, koji treba da sadrži naročito: broj članova Odbora, ime i prezime članova i njihove funkcije u sindikatu i ovlašćenja u pregovorima (generalna ili ograničena)- član 253. Zakona o radu.

Reprezentativni sindikati su dužni da sarađuju sa sindikatom u koji je učlanjeno najmanje 10% zaposlenih kod poslodavaca – u ovom slučaju Sindikatom srpske policije, radi izražavanja interesa zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat- član 252. Zakona o radu.

Sporazum o obrazovanju Odbora za pregovore u propisanoj formi dostaviti najkasnije do prvog sastanka Radne grupe, odnosno do 24.2.2014. godine.

Sastanci Radne grupe održavaće se u objektu SIV 11, Novi Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 104 – P sprat, „velika sala“. Administrativno-tehničke poslove za Radnu grupu, kao i prijem i ekspediciju pošte za potrebe rada Radne grupe, obavljaće Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, na ovde naznačenoj adresi. Kontakt osoba: Tatjana Elez, 306-2000 lok: 40267, e-mail: tatjana.elez@mup.gov.rs

Dnevni red prve sednice Radne grupe je:

1) konstitutivne aktivnosti2) upoznavanje sa zadacimaZ) razgovor oko načina i dinamike rada4) razmatranje mogućnosti produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Službeni glasnik RS“, broj 18/2011) – član 263. Zakona o radu (zadnji rok za postizanje sporazuma- 24.2.2014. godine). Ukoliko se saglasnost o produženju roka važenja trenutno važećeg posebnog kolektivnog ugovora ne postigne najkasnije 30 dana pre isteka važenja istog (24.3.2014. godine)- Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike prestaje da važi5) razno

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike je jedan od strateški bitnih akata koji svojom sistematičnošću, metodološkom uobličenošću, jezičkom razumljivošću i logičkom povezanošću treba zaposlenima da da objektivan pregled prava i obaveza koje sa sobom nosi status policijskog službenika zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U cilju što kvalitetnijeg obavljanja posla, preporuka je da se u Odbor za pregovore delegiraju lica sa odgovarajućim znanjem iz oblasti o kojoj se pregovara. Sa strane poslodavca, ovaj aspekt je uvažen prilikom delegiranja članova Radne grupe.

Od članova Radne grupe očekuje se ozbiljnost u pristupu, svest o zajedništvu, realnost u okolnostima i autoritativnost u stavovima, što zajedno treba da doprinese kvalitetnijem i preciznijem ugovornom aktu od postojećeg.

Rad Radne grupe će se u svemu odvijati uz poštovanje principa zakonitosti, transparentnosti, ravnopravnog dijaloga i ekspeditivnosti.

rukovodilac Radne grupe Željko Veselinović

78
image_printPrint
Share this post on: