01.12.2020

Допис Жељка Веселиновића у вези преговора за закључивање новог колективног уговора за полицијске службенике

22. фебруара 2014.

СЕКРЕТАРИЈАТ
Милорад Тодоровић- секретар Министарства унутрашњих послова
Јасмина Станојевић -Секретаријат
Светлана Станивуковић- Секретаријат

nsp_logo_b

ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
Бранислав Митровић- заменик директора полиције
Раде Крунић- Управа полиције
Миленко Божовић – Жандармерија
Ненад Бановић- Управа граничне полиције Анђелко Драгићевић- Управа криминалистичке полиције Никола Лакетић – Полицијска управа за град Београд

СЕКТОР ФИНАНСИЈА, ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА Гордана Јековић- Управа за људске ресурсе
Драго Бјелица- Управа за заједничке послове

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ Татјана Зељковић Бабић- Сектор за нормативне послове

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ Ивана Савићевић – Одсек за социјални дијалог, колективно преговараље и зараде Данијела Рајковић- Група за зараде и плате у јавним службама

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Славица Манојловић – Сектор буџета

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Југослав Милошевић- председавајући Председништва

ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ Вељко Мијаиловић – председник

Решењем министра унутрашњих послова 01 број 594/14 од 12.2.2014. године образована је Посебна радна група за учешће у преговорима са синдикалним организацијама у Министарству унутрашњих послова, ради закључивања новог колективног уговора за полицијске службенике (у даљем тексту: Радна група).

Насловљеним лицима (члановима Радне групе) из Министарства унутрашњих послова и органа државне управе, као и Независном синдикату полиције и Полицијском синдикату Србије (као репрезентативним синдикатима у Министарству унутрашњих послова) упућује се позив за присуство првом састанку Радне групе који ће се одржати дана 24.2.2014. године у 12,00 часова у објекту СИВ II, Нови Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 104-11 спрат, „велика сала“.

Насловљена лица из репрезентативних синдиката Министарства унутрашњих послова – Независни синдикат полиције и Полицијски синдикат Србије, обавештавају се о потреби да у складу са чланом 251. Закона о раду споразумно образују Одбор за преговоре, који треба да садржи нарочито: број чланова Одбора, име и презиме чланова и њихове функције у синдикату и овлашћења у преговорима (генерална или ограничена)- члан 253. Закона о раду.

Репрезентативни синдикати су дужни да сарађују са синдикатом у који је учлањено најмање 10% запослених код послодаваца – у овом случају Синдикатом српске полиције, ради изражавања интереса запослених који су учлањени у тај синдикат- члан 252. Закона о раду.

Споразум о образовању Одбора за преговоре у прописаној форми доставити најкасније до првог састанка Радне групе, односно до 24.2.2014. године.

Састанци Радне групе одржаваће се у објекту СИВ 11, Нови Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 104 – П спрат, „велика сала“. Административно-техничке послове за Радну групу, као и пријем и експедицију поште за потребе рада Радне групе, обављаће Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, на овде назначеној адреси. Контакт особа: Татјана Елез, 306-2000 лок: 40267, e-mail: tatjana.elez@mup.gov.rs

Дневни ред прве седнице Радне групе је:

1) конститутивне активности
2) упознавање са задацима
З) разговор око начина и динамике рада
4) разматрање могућности продужења важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, број 18/2011) – члан 263. Закона о раду (задњи рок за постизање споразума- 24.2.2014. године). Уколико се сагласност о продужењу рока важења тренутно важећег посебног колективног уговора не постигне најкасније 30 дана пре истека важења истог (24.3.2014. године)- Посебни колективни уговор за полицијске службенике престаје да важи
5) разно

Посебан колективни уговор за полицијске службенике је један од стратешки битних аката који својом систематичношћу, методолошком уобличеношћу, језичком разумљивошћу и логичком повезаношћу треба запосленима да да објективан преглед права и обавеза које са собом носи статус полицијског службеника запосленог у Министарству унутрашњих послова.

У циљу што квалитетнијег обављања посла, препорука је да се у Одбор за преговоре делегирају лица са одговарајућим знањем из области о којој се преговара. Са стране послодавца, овај аспект је уважен приликом делегирања чланова Радне групе.

Од чланова Радне групе очекује се озбиљност у приступу, свест о заједништву, реалност у околностима и ауторитативност у ставовима, што заједно треба да допринесе квалитетнијем и прецизнијем уговорном акту од постојећег.

Рад Радне групе ће се у свему одвијати уз поштовање принципа законитости, транспарентности, равноправног дијалога и експедитивности.

руководилац Радне групе
Жељко Веселиновић

PDF-dokument

Корисни линкови