1

Dopis ministru unutrašnjih poslova povodom inicijative za produženje važenja PKU za policijske službenike

Poštovani gospodine Dačiću,

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike je zaključen 28. februara 2011. godine, a stupio je na snagu 24. marta 2011. godine.Članom 85. Ugovora propisana je da se ovaj ugovor zaključuje na tri godine.

Članom 263. Zakona o. radu propisana je da po isteku ro. ka do tri godine na KOJI period se zaključuje kolektivni ugovor, isti prestaje da važi, ako seučesnici kolektivnog ugovora drukčije ne sporazumeju, najkasnije 30 dana pre isteka važenja kolektivnog ugovora, u konkretnom slučaju do 24. 2. 2011.

Kako 24. marta 2014. godine ističe rok od tri godine na koji je zaključen Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike između Vlade i reprezentativnih sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova, to ovim putem, kao jedan od dva reprezentativna sindikata u MUP-u podnosimo Inicijativu da se u skladu sa članom 263. Zakona o radu produži važnost Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike do zaključenja novog ugovora, a da se u međuvremenu sprovede procedura • kolektivnog pregovaranja za zaključivanje novog kolektivnog ugovora.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJEpredsedavajući Predsedništva Jugoslav Milošević