Уредбе

Уредба о платама полицијских службеника

2. октобра 2019.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2018, 29/2019 и 69/2019. 1.Уводне одредбе Члан 1. Овом уредбом уређују се критеријуми за вредновање послова полицијских службеника, општи описи платних група и разврставање радних места у платне групе и платне разреде, висина коефицијенaта и подкоефицијената плате, као и начин примене обрачунске методе усклађивања. Члан 2. Ова […]

Опширније

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 42/2018, 91/2018 и 69/2019. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом уредбом уређују се каријерни развој, начин стицања чина/звања и остала питања везана за каријерно напредовање полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). Члан 2. Каријерни развој, у смислу ове уредбе, представља процес континуираног стручног […]

Опширније

Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 и 69/2019. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом уредбом прописују се организација и делокруг специјалне и посебних јединица полиције, систематизација, врсте, статус и опис послова радних места њених припадника, посебни услови за пријем и рад, као и посебна опрема, средства и наоружање који се […]

Опширније

Влада је донела Уредбу о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада

3. септембра 2019.

Новодонеотом уредбом од 30. августа  2019. године полицијски службеници дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе доставе изјаву из члана 11. ове уредбе заједно са одговарајућим доказима, или да поднесу захтев из члана 5. ове уредбе. Изјава, са прилозима и захтев достављају се непосредном руководиоцу. Уредбу можете […]

Опширније