Правилници

Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у МУП-у

19. фебруара 2018.

П Р А В И Л Н И К о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова „Службени гласник РС“, број 13 од 14.2.2018. I. УВОДНA ОДРЕДБA Члан 1. Овим правилником уређује се начин понашања и лични изглед полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (у […]

Опширније

Правилник о поступању у пружању психолошке помоћи запосленима у МУП-у

1. јуна 2017.

У „Службеном гласнику Р. Србије“ број 54/2017 од дана 31.05.2017. године објављен је Правилник о поступању у пружању психолошке помоћи запосленима у Министарству унутрашњих послова. Исти можете погледати у прилогу.

Опширније

Правилник о приправности за рад

14. марта 2017.

На основу члана 156. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16), Министар унутрашњих послова донoси Правилник о приправности за рад Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 16/2017 од 2.3.2017. године, а ступио је на снагу 10.3.2017. Члан 1. Oвим правилником ближе се уређују околности које указују да полицијски службеник распоређен […]

Опширније

Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника

На основу члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 145. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о начину полагања […]

Опширније

Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима

13. марта 2017.

На основу члана 142. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/2016 од 12.2.2016. године, а ступио је на снагу 13.2.2016. Члан 1. Овим правилником прописује се изглед Упитника о идентификационим подацима, који […]

Опширније

Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова

На основу члана 17. став 1. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 129. став 3, а у вези са чланом 130. став 1. тачка 3) и члана 196. став 3. Закона […]

Опширније

Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника

9. марта 2017.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 57/2016 од 17.6.2016. године, а ступио је на снагу 18.6.2016. Члан 1. Овим правилником прописује се начин полагања заклетве полицијских службеника. Члан 2. На Дан Полиције, односно Министарства унутрашњих послова, полицијски службеници примљени у службу у претходној години полажу заклетву пред руководиоцима надлежних организационих јединица у Министарству […]

Опширније

Правилник о приправности за рад

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 16/2017 од 2.3.2017. године, а ступио је на снагу 10.3.2017. Члан 1. Oвим правилником ближе се уређују околности које указују да полицијски службеник распоређен на одређено радно место мора бити доступан и приправан да, по позиву непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив, обави посао или задатак […]

Опширније

Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/2016 од 26.12.2016. године, а ступио је на снагу 3.1.2017. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за доделу солидарне помоћи, као и висина солидарне помоћи, запосленима у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). Члан 2. Солидарна помоћ се додељује до износа расположивих […]

Опширније

Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 73/2016 од 31.8.2016. године, ступио је на снагу 8.9.2016, а примењује се од 1.1.2017. Предмет Члан 1. Овим правилником прописују се правила и начин спровођења интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). Предлог за попуну радног места Члан 2. Руководилац унутрашње организационе […]

Опширније