Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Извештај са месечног састанка Радне групе (мај 2016.)

Дана 10.05.2016. године,  са почетком у 08.30 часова у просторијама МУП-а (сала Мост) одржан је редовни месечни састанак Радне групе Министарства и представника Независног синдиката полиције кога су представљали: члан Председништва Веселин Николић,  члан Председништва Милан Марковић, члан Председништва Миомир Војиновић и члан Извршног одбора Марјан Петровић

Састанак је отворио Секретар  МУП-а господин Милорад Тодоровић који је поздравио присутне и отпочео састанак. novlogo11

1.На прво питање:  Предлажемо да комисија заузме правно становиште односно став да запосленом лицу у МУП Р.Србије а након коришћења годишњег одмора, да радна недеља са првим радним даном буде понедељак у оним случајевима када се коришћење годишњег одмора завршава у петак. Овакво решење би представљало мотивацију за све запослене у МУП посебно у светлу чињенице да се на овај начин не нарушава организациона структура радног времена као и да се релативно у малом броју случајева дешава да руководиоци одређују суботу као први радни дан након коришћења годишњег одмора.

Наша препорука комисији јесте да пружи сагласност на овакво становиште и да истовремено комисија упути циркуларну депешу са препоруком да први радни дан након коришћења годишњег одмора буде понедељак.

Помоћник директора господин Живковић је истакао да постоје одређени проблеми у функционисању  и прављењу распореда приликом обављања рада у турнусу и  код учесталих нередовности у раду, али да ће дирекција сугерисати односно упутити препоруку руководиоцима организационих јединица да први радни дан после годишњег одмора буде понедељак, када се годишњи одмор завршава у петак како би се уједначила пракса поступања на нивоу МУП-а.

2.На друго питање: Предлажемо да комисија правно разграничи односно омогући бенефите оним полицијским службеницима који буду упућени на извршење службеног задатка а нису у питању полицијски службеници упућени на ИЈП и припадници Жандармерије. Ово с тога што ови полицијски службеници и након истека редовног радног времена се налазе на службеном задатку и самим тим остају ускраћени да се њихови радни сати упишу у одговарајућу сатницу и самим тим да исти буду исказани кроз прерасподелу радног времена или  прековремени рад.

Препорука комисији да пусти циркуларну депешу којом би се омогућило да полицијским службеницима који су упућени на службени задатак њихови радни сати упишу у одговарајућу сатницу и самим тим да исти буду исказани кроз прерасподелу радног времена или  прековремени рад.

Секретар МУП-а господин Милорад Тодоровић је истакао да је мишљење Министарства за рад и социјалну политику, да време проведено у путу не улази у радно време, али да су такве ситуације у МУП  решене кроз увећан коефицијент (сменски рад, рад у турнусу и друге нередовности) и да се не ради о учесталости већ о појединачним случајевима. Договорено је да се доставе подаци за конретан случај  где ће дирекција полиције изнаћи адекватно решење.

3.На треће питање: Дa ли вaжeћим Прaвилникoм o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциje рaдних мeстa  пoстojи мoгућнoст,  дa пoлициjски службeник сa срeдњoм стручнoм  спрeмoм  мoжe дa мeњa рукoвoдиoцa oргaнизaциoнe jeдиницe, зa кojу je систeмaтизaциjoм  прeдвиђен фaкултeт? Кoнкрeтнo, дa ли пoмoћник шефa смeнe (срeдњa стручнa спрeмa) кojи je  рaдник Пoлициjскe испoстaвe у сeдишту Пoлициjскe упрaвe мoжe дa oбaвљa пoслoвe шeфa смeнe дeжурнe службe (прeдвиђeн фaкултeт) и сaмим тим дa сa срeдњoм стручнoм спрeмoм издaje нaрeђeњa и дaje инструкциje oстaлим ПС кoje су у сeдишту ПУ гдe пoслoвe вoђа смeнe oбaвљajу пoлициjски службeници сa висoком стручнoм спрeмoм? Taкoђe дa ли пoлициjски службeник ПИ у сeдишту ПУ сa срeдњoм стручнoм спрeмoм мoжe дa мeњa пoмoћникa,зaмeникa или кoмaндирa ПИ зa кoje je систeмaтизaциjoм прeдвиђeн фaкултeт?

Помоћник начелника Управе полиције главни полицијски саветник Дејан  Јоксимовић дао је образложење,  да  полицијски службеници  шеф смене и помоћник шефа смене припадају организационој јединици којој руководи начелник ОП (шеф смене при Одељењу полиције и помоћник шефа смене при Полицијској испостави)   и да је наведени проблем присутан у  седишту Полицијских управа у унутрашњости.  Ово значи да полицијски службеник  са средњом стручном спремом (ССС) не могу мењати руководиоца   а да  радно место помоћник шефа смене и шеф смене  дежурне службе извршилачко место што значи да је обавеза командира да након завршетка месеца приликом попуњавања временика рада дужан да унесе број сати по шифри МИ (мења извршиоца).  Са овом констатацијом представници НСП  нису се сложили   јер је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  у МУП утврђује врста и и потребан степен стручне спреме за рад на одређеном месту, што значи да наведеним Правилником  није утврђена могућност да запослени могу да обављају послове истог радног места са различитим степеном стручне спреме.  Након краћег разговора у начелу постигнута је  усмена сагласност да се приликом израде нове систематизације радних места у МУП за радно место помоћник шефа смене предвиди виша стручна спрема, односно да се назив помоћник шефа смене преименује у радно место вођа смене дежурне службе. Помоћник директора полиције Богољуб Живковић  упознао  нас је да  од данас крећу прве консултације око нове систематизације радних места, да су позвана 4 начелника Полицијских управа из унутрашњости и да ће се изнаћи најбоље решење око рада дежурних служби, па и могућност да  за радно место помоћник шефа смене буде предвиђена виша стручна спрема односно високо образовање  са минимум 180 ЕСПБ.

  1. На четврто питање: Да ли командир Полицијске испоставе уколико одобри пружање полицијске помоћи без потписа начелника ПУ може сносити одговорност, имајући у виду да одређен број начелника ПУ/ПС не желе да потпишу план и одлуку у вези пружања полицијске помоћи - асистенције, већ наведену законску обавезу преносе на надлежност Командирима ПИ.

Господин Живковић је у одговoру истакао, да по Закону о полицији  начелник ПУ, односно начелник ПС доноси одлуку и план о ангажовању полиције и исту одлуку и план он потписује по претходно достављеним списима о испуњености законског основа које утврђује Командир ПИ, што значи, да Командир ПИ не може да потпише  одлуку о ангажовању полиције приликом пружања полицијске помоћи асистенције,  јер је ово законска обавеза начелника ПУ у седишту, односно начелника ПС у општинама.  Исто тако је истакао да пружање помоћи  законска обавеза,  само у случајевима када је правно рашчишћена ствар и да не представља добру вољу појединца.

  1. На пето питање: Да ли МУП радницима на радним местима „заменик“ (командира, начелника) плаћа додатно оптерећење на раду када замењују командира или начелника, имајући у виду пресуду Управног суда?

Колегиница Марија Шиљић из УЗЉР истакла је  да је у опису заменика да мењају руководиоце и да је у самом коефицијенту плате већ та категорија плаћена. На инсистирање Веселина Николића да постеје пресуде Управног суда где је та категорија плаћања додатног оптерећења остварена судским путем и да МУП треба да испита све случајеве како не би дошло до спорова. Договорено је да се конкретни случајеви испитају и да ће одговор дати на неком следећем састанку.

6.На шесто питање: Да ли се време проведено на студијама Више школе унутрашњих послова и Академије рачуна у ефективни радни стаж кад је неко из редовног радног односа упућен на школовање и МУП се уговором обавезао да му уплати доприносе за пензионо, инвалидско, здравствено и социјално осигурање?

Колегиница Марија Шиљић из УЗЉР је одговорила да се време проведено на студијама не рачуна у ефективни радни стаж. На питање Николић Веселина да ли је за све студенте важило исто правило, на шта је колегиница одговрила да је за све важило исто.Николић је то докумантацијом демантовао и доказао да је многим студентима радни стаж признат, а за разлику других којима није иако су и једни и други на студије упућени као радници МУП-а. Тада је господин Тодоровић рекао да је Николић у праву и да је то део прошлости  и да се то више не дешава. На питање Николића како ће се решити ти случајеви из прошлости, није било.

  1. На седмо питање: Министар је формирао Комисију за мирно решавање радних спорова. Када комисија донесе одлуку да ли је иста обавезујућа? Ако имамо у виду да је Министар руководилац органа и по чијем је овлашћењу комисија донела одлуку.

Господин Тодоровић је одговрио да су одлуке комисије само препоруке али немају обавезујући карактер. На питање Николића која је сврха комисије, господин Тодоровић је одговрио да комисија има сврху да препорукама реши неки од проблема. На крају смо утврдили да Комисија тренутно није ни оформљена па самим тим и не ради. Препорука Николића је била да се што пре оформи Комисија.

8.На осмо питање: Претходни Закон о полицији прописивао је да ће министар донети правилник о накнади за рад првостепеног органа у дисциплинском поступку. Никада није донет. Нови Закон о полицији не прописује накнаду.

Зар вођене дисциплинског поступка није додатно оптерећење на раду с обзиром да се ради по овлашћењу као поверени посао?

Господин Тодоровић је одговорио да је тачно да Законом није предвиђена надокнада и да ту делатност и да треба правити разлику да ли је комисија радила у радно време или ван радног времена ,а да ће израдом новог Правилника  прецизирати рад првостепеног дисциплинског органа.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Члан  Председништва Веселин Николић

1644