24.02.2018

Број чланова

Број чланова НСП 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

25. јануара 2014.

(„Сл. гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 27/2011 – одлука УС и 104/2013 – др. закон

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се набављање, држање, ношење, промет, превоз, поправљање и преправљање оружја, делова за оружје и муниције.

Одредбе овог закона односе се и на странце којима је одобрено стално настањење или привремени боравак дужи од једне године, ако међународним уговором није друкчије одређено.

Члан 2.

Оружјем, у смислу овог закона, сматра се свака направа која је израђена, прилагођена или намењена за избацивање пројектила, гаса, течности или друге супстанце путем потиска барутних гасова, ваздушног притиска, гаса под притиском или другог потисног средства, као и други предмети чија је основна намена вршење напада.

Оружје, по врстама, може бити:

1) ватрено оружје, које избацује пројектил потиском барутних или других гасова насталих као производ сагоревања погонске материје;

2) ваздушно оружје, које потиском ваздуха или сабијеног гаса избацује пројектил (дијаболу, куглу и др.);

3) гасно оружје, које избацује или испушта гас или друге супстанце штетне за здравље;

4) распрскавајуће оружје, које се распрскава под дејством експлозивних или запаљивих материја;

5) посебно оружје, које под притиском експлозивне или гасне материје избацује анестетичко средство или средство које производи звучни или светлосни сигнал;

6) оружје са тетивом, које потиском тетиве или друге еластичне материје избацује стрелу или други пројектил;

7) хладно оружје, боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети којима је основна намена напад.

Члан 3.

Према намени и посебним врстама, у смислу овог закона, оружје се дели на:

1) оружје за личну безбедност, које чине пиштољи и револвери из члана 2. став 2. тачка 1) овог закона, калибра 5,6 мм и већег калибра;

2) ловачко оружје, које чине ловачке пушке разних калибара са олученим и неолученим цевима;

3) спортско оружје, које чине пушке, пиштољи и револвери великог калибра, подешени за спортске сврхе, малокалибарске пушке и малокалибарски пиштољи и револвери калибра 5,6 мм, са ивичним паљењем и са олученим или неолученим цевима, ваздушне пушке и ваздушни пиштољи и револвери и оружје са тетивом;

4) трофејно оружје, које чине ватрено и хладно оружје, које се чува из устанака и ослободилачких ратова, или које представља лични или породични трофеј власника;

5) старо оружје, које чине пушке, револвери, сабље, мачеви и друго оружје које више није у употреби, а има историјску или уметничку вредност;

6) комбиновано оружје, које чини оружје са две или више олучених или неолучених цеви различитог калибра.

Члан 4.

Деловима за оружје, у смислу овог закона, сматрају се:

1) цеви за пушке, пиштоље и револвере;

2) улошци (адаптери) за ватрено оружје;

3) затварачи за пушке и пиштоље, цилиндри револвера, навлаке пиштоља, сандук или глава пушке.

Муницијом, у смислу овог закона, сматрају се меци, патроне, чауре са капислама, каписле, зрна, дијабола, кугла, сачма, барут, сигнална, анестетичка и гасна пуњења.

Члан 5.

Забрањен је промет, набављање, држање, ношење, поправљање и преправљање ватреног оружја са направама за пригушивање звука, направа за пригушивање звука, телескопских нишана са светлосним снопом, или са уређајем за електронско појачавање светлости или инфра-црвеним уређајем, распрскавајућег и гасног оружја, хладног оружја и направа које нису израђене и прилагођене као ватрено оружје.

Физичким лицима, поред оружја из става 1. овог члана, забрањено је и набављање, држање и ношење полуаутоматског и комбинованог дугог ватреног оружја осим ловачког, као и набављање, држање и ношење аутоматског дугог ватреног оружја, аутоматског и комбинованог кратког ватреног оружја и посебног оружја, ако овим законом није друкчије одређено.

Забрањено је ношење оружја за личну безбедност без дозволе за ношење.

Забрањено је ношење ловачког, спортског и посебног оружја изван ловишта, објеката стрељачких организација и других наменских објеката.

Члан 6.

Надзор у примењивању овог закона спроводи Министарство унутрашњих послова.

II НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Члан 7.

Ватрено оружје може се набављати само на основу одобрења Министарства унутрашњих послова – организационе јединице у општини на чијем подручју је пребивалиште, односно седиште лица које је поднело захтев за издавање одобрења (у даљем тексту: надлежни орган).

Делови за оружје из става 1. овог члана и муниција за оружје са олученим цевима могу се набављати само на основу одобрења надлежног органа, за врсту оружја за коју је издат оружни лист.

Одобрење за набављање оружја и делова за оружје из ст. 1. и 2. овог члана важи шест месеци од дана издавања.

Одобрење за набављање муниције из става 2. овог члана важи шест месеци од дана издавања, а може се издати једанпут у току календарске године за количину садржану у оригиналним паковањима а највише 60 комада.

Муниција за оружје са неолученим цевима може се набављати на основу оружног листа издатог за то оружје.

Члан 8

Одобрење за набављање ватреног оружја неће се издати:

1) малолетном лицу и лицу лишеном пословне способности;

2) лицу осуђиваном за кривична дела напада на уставно уређење, угрожавања територијалне целине, подривања војне и одбрамбене моћи, насиља према представнику највишег државног органа, оружане побуне, тероризма, диверзије, повреде територијалног суверенитета, отмице ваздухоплова, угрожавања безбедности лета ваздухоплова, убиства, тешке телесне повреде, лаке телесне повреде, учествовања у тучи, угрожавања сигурности, угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи, отмице, силовања, противприродног блуда, тешке крађе, разбојничке крађе, разбојништва, тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва, изнуде, изазивања опште опасности, незаконитог лова, спречавања службеног лица у вршењу службене дужности, ометања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира, спречавања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира, насилничко понашање, израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела, учествовање у скупини која изврши насиље и за кривично дело утврђено овим законом;

3) лицу против кога се води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, за време док траје поступак;

4) лицу које у последње три године од дана подношења захтева за издавање одобрења за набављање оружја кажњавано за прекршај јавног реда и мира за који је прописана казна затвора или прекршај утврђен овим законом;

5) лицу против кога се води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за који је прописана казна затвора или прекршај утврђен овим законом, за време док траје поступак;

6) лицу које није обучено за руковање ватреним оружјем.

Одобрење за набављање оружја неће се издати и кад је то неопходно за заштиту личне и имовинске сигурности других лица, јавни ред и мир или за безбедност и одбрану Републике.

Кад се у поступку за издавање одобрења оправдано посумња да подносилац захтева није здравствено способан да рукује ватреним оружјем, надлежни орган упутиће га на лекарски преглед.

Уз захтев за одобрење за набављање оружја, подносилац прилаже уверење да против њега није покренута истрага, или подигнута оптужница и уверење овлашћене организације да је обучен за руковање ватреним оружјем.

Овлашћена организација за обуку у руковању ватреним оружјем може бити стрељачка, односно друга организација и установа која располаже потребним просторијама, стрелиштем, стручним кадром и испуњава друге прописане услове за спровођење обуке и за то добије одобрење надлежног органа.

Обука се састоји од теоријског дела, практичног дела и провере знања и обухвата теме: правни аспект држања, ношења и употребе оружја; безбедно руковање оружјем; основе балистике и техника гађања; и практично гађање ватреним оружјем.

Овлашћена службена лица министарства надлежног за унутрашње послове, пензионисани радници овог својства, активна и пензионисана војна лица и резервни официри, ослобођени су обуке за руковање ватреним оружјем.

Решењем којим се одбија захтев за издавање одобрења за набављање оружја из ст. 1. и 2. овог члана, односно муниције из члана 7. став 4. овог закона, садржи разлоге одбијања захтева.

Против решења из ст. 5. и 8. овог члана може се изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 15 дана од дана уручења решења.

Члан 9.

Лице коме је издато одобрење за набављање оружја, подноси захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја.

Оружни лист неће се издати само у случајевима из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона.

Изузетно од става 1. овог члана, за исто ловачко оружје са неолученим цевима могу се издати до три оружна листа која гласе на различита лица, уз претходно приложену и оверену писмену сагласност власника оружја.

Члан 10.

Трофејно оружје и оружје које због дотрајалости више није за употребу може држати, на основу одобрења надлежног органа, лице које испуњава услове из члана 8. став 1. тач. 1) до 5) и став 2. овог закона.

Ваздушно и оружје са тетивом може се набављати, држати и носити под условима из става 1. овог члана.

Старо оружје може се набављати и држати, уз претходну пријаву надлежном органу.

Члан 11.

Забрањено је носити трофејно оружје, дотрајало и старо оружје, као и справљати или држати муницију за то оружје.

Члан 11а

Оружје за личну безбедност може да носи лице које поседује оружни лист и дозволу за ношење тог оружја.

Лице које жели да носи оружје за личну безбедност подноси писмени образложени захтев надлежном органу.

На основу захтева из става 2. овог члана руководилац организационе јединице кога овласти министар унутрашњих послова (у даљем тексту: овлашћени руководилац), решењем одобрава ношење оружја за личну безбедност ако утврди да постоје изузетно оправдани разлози за заштиту личне безбедности подносиоца захтева.

На решење којим се одбија захтев за ношење оружја за личну безбедност може се изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 15 дана од дана уручења решења.

Члан 11б

Надлежни орган издаје дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим је ношење тог оружја одобрено.

Дозвола за ношење оружја важи пет година од дана издавања и може се, на захтев лица које је поседује, поднети најкасније 30 дана пре истека рока важења, продужавати на исти рок ако надлежни орган утврди да и даље постоје разлози због којих је ношење оружја за личну безбедност одобрено.

Ако надлежни орган нађе, у поступку из става 2. овог члана, да су престали разлози због којих је ношење оружја одобрено, предложиће овлашћеном руководиоцу да донесе решење којим се ношење оружја забрањује. Ако овлашћени руководилац утврди да су престали разлози због којих је подносиоцу захтева за продужње дозволе одобрено ношење оружја, донеће решење којим се ношење оружја забрањује.

Овлашћени руководилац доноси решење којим се ношење оружја забрањује и дозвола за ношење оружја одузима и кад надлежни орган пре истека важења дозволе нађе да су престали разлози због којих је ношење оружја одобрено.

На решење из ст. 3. и 4. овог члана може се изјавити жалба министру унутрашњих послова, у року од 15 дана од дана уручења решења.

Члан 12.

Оружје и муниција који се држе и носе у складу са овим законом чувају се закључани и на други начин обезбеђени да не дођу у посед неовлашћених лица, носе на безбедан и уобичајен начин и њиме се пажљиво рукује.

Члан 12а.

Оружје које се држи на основу оружног листа, одобрења, односно уз претходну пријаву надлежном органу може се преносити у случају промене пребивалишта или адресе стана држаоца оружја, поправке и преправке оружја, смрти држаоца оружја, одласка у лов, на такмичење, у стрељану и у другим оправданим случајевима.

Приликом преношења оружје из става 1. овог члана мора бити без муниције и у растављеном стању тако да један или више делова из члана 4. овог закона буду одвојени од њега, а ловачко оружје и оружје чије растављање није могуће, мора бити на други начин онеспособљено за тренутну употребу (ношење у футроли, бравица на обарачу и сл.).

Члан 13.

Забрањена је употреба оружја на јавним местима или местима на којима се употребом оружја може угрозити безбедност људи или објеката.

Члан 14.

Забрањено је давање оружја на послугу, осим ловачког оружја лицу које има оружни лист за ту врсту оружја.

Члан 15.

Приликом отуђења оружја оружни лист, односно одобрење за држање оружја, заједно са одобрењем за набављање оружја, предаје се надлежном органу у року од осам дана од дана отуђења.

Приликом замене оружја исте врсте на коју гласи оружни лист лице које врши замену, у року од осам дана од извршене замене, предаће оружни лист надлежном органу ради издавања новог оружног листа.

Лице које поседује оружје, приликом промене пребивалишта обавештава о томе надлежни орган у месту новог пребивалишта, у року од осам дана од дана промене пребивалишта.

Чланови породице умрлог лица које је поседовало оружје, у року од 30 дана од смрти лица обавестиће о томе надлежни орган.

Лице које је у поседу оружја умрлог лица дужно је да га без одлагања преда на чување надлежном органу, до доношења одлуке у складу са овим законом.

Члан 16.

Уз оружје које се преноси или носи у складу са одредбама овог закона носи се и исправа којом је утврђено право на држање, односно право на ношење оружја.

Члан 17****

Државни и други органи, предузећа, установе и друга правна лица могу набављати и држати оружје и муницију, ради обављања њихове делатности, односно активности, на основу одобрења надлежног органа.

Одобрење за набављање и држање оружја може се издати, и то за:

1) (престала да важи)

2) ловачко оружје – предузећима и другим организацијама којима су ловишта дата на управљање;

3) спортско оружје – стрељачким организацијама;

4) посебно оружје – органима, предузећима, установама и другим правним лицима, ради обављања њихове делатности, а сигналне пиштоље и направе и члановима спортских и других организација којима је то део опреме за спортску или професионалну активност.

Органима, предузећима, установама и другим правним лицима из ст. 1. и 2. овог члана одобрење за набављање муниције за ватрено оружје може се издати за количину која је потребна за њихову делатност, односно активност.

Члан 18

(Престао да важи)

Члан 19.

Органи, предузећа, установе и друга правна лица која непосредно обављају послове физичког обезбеђења и заштите објеката могу поверити оружје и муницију само лицима која су, у складу са њиховим актом, одређена да непосредно врше те послове и здравствено су способна и обучена за руковање оружјем.

Органи, предузећа, установе и друга правна лица из става 1. овог члана лицима која непосредно обављају послове физичког обезбеђења и заштите објеката издају прописану исправу за ношење оружја, уз сагласност надлежног органа.

Лица из става 2. овог члана могу оружје и муницију носити само за време обављања послова и у објекту, на подручју или правцу кретања транспорта који обезбеђују.

Члан 20.

Предузећа и друге организације које управљају ловиштем и дају на коришћење ловачко оружје лицима која по прописима о ловству имају право на лов издају и прописану исправу о ловишту и времену за које исправа важи.

Члан 21.

Стрељачке организације могу давати на коришћење оружје и муницију само члановима стрељачких организација и за време док се баве гађањем на стрелишту, а за пренос оружја и муниције до стрелишта издају прописану исправу лицу које преноси оружје.

Члан 22.

Органи, предузећа, установе и друга правна лица који у обављању делатности користе посебно оружје у случају преноса овог оружја издају прописану исправу лицу које преноси оружје.

Члан 23.

Органи, предузећа, установе и друга правна лица из чл. 17-22. овог закона оружје и муницију поверавају само лицима која испуњавају услове из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона и, за време док их не користе, чувају на безбедном месту тако да до њих не могу доћи неовлашћена лица.

Члан 24

Оружни лист, односно одобрење за држање оружја, оружје и муницију надлежни орган одузеће ако наступи који од разлога из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона.

Решење којим се одузима оружни лист, односно одобрење за држање оружја, оружје и муниција, садржи разлоге из става 1. овог члана.

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 15 дана од дана уручења решења.

Члан 25.

За одузети оружни лист, односно одобрење за држање оружја и одузето оружје и муницију, надлежни орган издаје потврду.

По правоснажности решења о одузимању, надлежни орган ће позвати власника да у року од годину дана отуђи одузето оружје и муницију, односно да сам нађе купца или га прода посредством овлашћеног предузећа за промет оружја и муниције.

По истеку рока из става 2. овог члана одузето оружје и муницију који нису отуђени, односно продати, постају власништво Републике Србије.

Члан 26.

Нестанак оружја, односно нађено оружје, пријављује се надлежном органу у року од 48 сати.

Уколико се власник нађеног оружја не пронађе у року од годину дана, надлежни орган ће поступити на начин утврђен у члану 25. став 3. овог закона.

III ПРОМЕТ И ПРЕВОЗ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Члан 27.

Прометом оружја, делова за оружје и муниције могу се бавити предузећа и радње које, пре уписа у судски регистар односно регистар радњи, за то добију одобрење надлежног органа.

Одобрење из става 1. овог члана надлежни орган ће издати:

1) ако су испуњени просторни и технички услови за смештај и чување, којима се обезбеђује да оружје, делови за оружје и муниција не дођу у посед неовлашћених лица и не угрозе безбедност људи и објеката;

2) ако одговорно лице у предузећу, односно власник предузећа или радње и лице које непосредно рукује оружјем, деловима за оружје и муницијом испуњава услове из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона.

Предузећа и радње из ст. 1. и 2. овог члана могу продавати оружје, делове за оружје и муницију само грађанима, органима, предузећима, установама и другим правним лицима којима је надлежни орган за то издао одобрење, односно оружни лист.

Члан 28.

За промет оружја, делова за оружје и муниције између предузећа, односно радњи из члана 27. овог закона потребно је посебно одобрење надлежног органа.

Одобрење се издаје на захтев купца, за сваку уговорену количину, осим у случају из члана 27. став 3. овог закона.

Захтев за издавање одобрења из става 2. овог члана садржи: назив и адресу продавца и купца; врсту и количину оружја, делова за оружје и муницију; назив и адресу произвођача.

Одобрење за промет из става 1. овог члана неће се издати када то захтевају разлози безбедности и одбране Републике.

Члан 29.

За превоз оружја, делова за оружје и муниције која садржи експлозивну или запаљиву материју потребно је одобрење надлежног органа.

Захтев за издавање одобрења превозник подноси најкасније 24 часа пре започетог превоза и садржи: назив и адресу пошиљаоца, врсту, количину и начин паковања оружја, делова за оружје и муниције; назив и адресу произвођача; назив и адресу превозника; датум и сат започињања превоза; трасу и крајње место превоза; назначење врсте и ознаке превозног средства; назив и адресу примаоца.

Надлежни орган може по потреби наредити превознику предузимање и посебних мера обезбеђења при превозу оружја, делова за оружје и муниције. Трошкове посебних мера обезбеђења сноси превозник.

Одобрење за превоз из става 1. овог члана неће се издати када то захтевају разлози безбедности и одбране Републике.

Одобрење није потребно ако се превоз оружја, делова за оружје и муниције врши за потребе Војске Југославије.

IV ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА

Члан 30.

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити предузећа и радње, које пре уписа у судски регистар односно регистар радњи, за то добију одобрење надлежног органа.

Одобрење из става 1. овог члана надлежни орган ће издати предузећу, односно радњи која испуњава услове из члана 27. став 2. овог закона.

Предузећа и радње за поправљање и преправљање могу примати само оружје за које је надлежни орган издао одобрење, односно оружни лист.

О свакој извршеној преправци предузеће, односно радња у року од 48 сати у писменој форми обавестиће надлежни орган.

V ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ЗАКОНА

Члан 31.

Државни и други органи, предузећа, установе, друга правна лица и радње дужни су да воде евиденције, и то:

1) органи, предузећа, установе и друга правна лица, која непосредно обављају послове физичког обезбеђења и заштите објеката – евиденцију о оружју и муницији за физичко обезбеђење;

2) предузећа и друге организације којима су ловишта дата на управљање – евиденцију о ловачком оружју и муницији;

3) стрељачке организације – евиденцију спортског оружја и муниције;

4) органи, предузећа, установе и друга правна лица која у обављању делатности користе посебно оружје – евиденцију о посебном оружју;

5) предузећа и радње које се баве прометом оружја – евиденцију о промету оружја и муниције;

6) предузећа и радње које се баве поправљањем и преправљањем оружја – евиденцију о поправљеном и преправљеном оружју;

7) овлашћене организације – евиденцију о лицима обученим за руковање ватреним оружјем и издатим уверењима.

Евиденцију о поднетим захтевима и издатим одобрењима за набављање оружја и муниције, издатим оружним листовима и одобрењима за држање оружја, одузетом, нађеном и предатом оружју, деловима за оружје и муницији, пријављеном старом оружју и оружју са тетивом, води надлежни орган.

Члан 32.

Министар унутрашњих послова прописује:

1) ближе услове за бављење обуком за руковање ватреним оружјем;

2) ближе услове и начин спровођења обуке и програм обуке за руковање ватреним оружјем;

3) ближе услове и начин смештаја и чувања оружја и муниције;

4) обрасце захтева, одобрења, оружног листа и других исправа предвиђених овим законом;

5) обрасце евиденција предвиђених овим законом.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

  1. Кривично дело

Неовлашћено набављање, држање, ношење, израда, размена или продаја ватреног оружја, муниције или експлозивних материја

Члан 33

(Престао да важи)

  1. Привредни преступ

Члан 34

Новчаном казном од 50.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ предузеће и друго правно лице које поступи противно одредбама члана 27. ст. 1. и 3. и члана 30. ст. 1. и 3. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 200.000 динара.

  1. Прекршаји

Члан 35*

Новчаном казном до 50.000 динара или казном затвора до 60 дана, казниће се за прекршај лице које:

1) набави, држи или носи хладно оружје, посебно оружје, направу или уређај противно члану 5. ст. 1. и 2. овог закона, односно носи ловачко, спортско и посебно оружје противно члану 5. став 4. овог закона;

2) без одобрења надлежног органа набави делове за ватрено оружје и муницију за оружје са олученим цевима (члан 7. став 2);

3) без одобрења надлежног органа држи трофејно оружје или оружје које због дотрајалости више није за употребу (члан 10. став 1);

4) без одобрења надлежног органа набави, држи или носи ваздушно или оружје са тетивом (члан 10. став 2);

5) носи трофејно, дотрајало или старо оружје или справља или држи муницију за то оружје (члан 11);

6) поступи противно одредбама члана 12. овог закона;

6а) преноси оружје противно члану 12а став 2. овог закона;

7) употреби оружје на јавном месту или на месту на коме се употребом оружја може угрозити безбедност људи или објеката (члан 13);

8) поступи противно одредбама члана 14. овог закона;

9) без одобрења надлежног органа врши превоз оружја, делова за оружје и муниције (члан 29. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана поред казне изрећи ће се заштитна мера одузимања оружја и муниције, направе и уређаја.

Члан 36*

Новчаном казном до 20.000 динара или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај лице које:

1) набави муницију за оружје са неолученим цевима без оружног листа који се издаје за то оружје (члан 7. став 5);

2) у року од осам дана од дана извршене набавке оружја не поднесе захтев надлежном органу ради издавања оружног листа (члан 9. став 1);

3) не пријави набављање и држање старог оружја (члан 10. став 3);

3а) поступи противно одредби члана 12а став 1. овог закона;

4) поступи противно одредбама члана 15. овог закона;

5) поступи противно одредбама члана 16. овог закона;

6) као члан спортске или друге организације поступи противно одредбама члана 17. ст. 1. и 2. тач. 4) овог закона;

7) носи оружје и муницију ван објекта, подручја или правца кретања транспорта који обезбеђује (члан 19. став 3);

8) у року од 48 сати не пријави надлежном органу нестанак оружја, односно нађено оружје (члан 26. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана поред казне изрећи ће се заштитна мера одузимања оружја и муниције.

Члан 37*

Новчаном казном до 1.000.000 динара казниће се за прекршај предузеће, установа и друго правно лице које:

1) стави у промет, набави, држи, поправља или преправља оружје, направу или уређај из члана 5. став 1. овог закона;

2) поступи противно одредбама члана 17. став 1. овог закона;

3) поступи противно одредбама члана 18. овог закона;

4) поступи противно одредбама члана 19. ст. 1. и 2. овог закона;

5) повери оружје и муницију лицу које не испуњава услове из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона или које не чува оружје и муницију на безбедном месту (члан 23);

6) поступи противно одредбама члана 28. став 1. и члана 29. став 1. овог закона.

За прекршај из става 1. тач. 1) и 6) овог члана казниће се предузетник новчаном казном до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном до 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана поред казне изрећи ће се заштитна мера одузимања оружја и муниције.

Члан 38*

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник који поступи противно одредбама члана 27. ст. 1. и 3. и члана 30. ст. 1. и 3. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана поред казне предузетнику ће се изрећи и заштитна мера забране вршења делатности.

Члан 39*

Новчаном казном до 1.000.000 динара казниће се за прекршај предузеће, установа или друго правно лице које:

1) не изда прописану исправу из чл. 20, 21. и 22. овог закона;

2) у року од 48 сати не пријави надлежном органу нестанак оружја, односно нађено оружје (члан 26. став 1);

2а) у року од 48 сати писмено не обавести надлежни орган о извршеној преправци оружја (члан 30. став 4);

3) не води прописану евиденцију (члан 31. став 1).

За прекршај из става 1. тачка 3) овог члана казниће се предузетник новчаном казном до 500.000 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Власници који на дан ступања на снагу овог закона за оружје немају оружни лист, односно одобрење за држање трофејног оружја, могу у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона поднети захтев да им се изда оружни лист или одобрење.

Приликом подношења захтева власници оружја нису дужни да доказују порекло оружја.

Члан 41.

Власници који на дан ступања на снагу овог закона држе или носе оружје чије је набављање, држање и ношење овим законом забрањено могу у року од 10 дана од дана ступања на снагу овог закона предати оружје надлежном органу.

Власници који оружје предају надлежном органу у року из става 1. овог члана неће одговарати за неовлашћено држање и ношење оружја.

Члан 42.

Физичка и правна лица која држе и носе, односно баве се прометом, поправљањем и преправљањем оружја, делова за оружје и муниције за које до ступања на снагу овог закона није било потребно одобрење захтев за издавање одобрења предвиђеног овим законом поднеће у року од 30 дана од дана ступања овог закона на снагу.

Члан 43.

До доношења прописа из члана 32. овог закона примењиваће се Правилник о смештају и чувању оружја и муниције, обрасцима и начину вођења евиденције („Службени гласник СРС“, број 21/84).

Члан 44.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о набављању, држању и ношењу оружја и муниције („Службени гласник СР Србије“, број 43/77 и „Службени гласник Републике Србије“, број 28/91), Закон о набављању, држању и ношењу оружја („Службени лист САП Војводине“, бр. 2/76, 6/76, 8/82, 22/84, 27/89 и 32/89), Закон о набављању, држању и ношењу оружја и муниције („Службени лист САП Косово“, бр. 40/80, 10/84 и 9/87) и члан 229. Кривичног закона СР Србије („Службени гласник СР Србије“, бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и „Службени гласник Републике Србије“, број 16/90).

Члан 45.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о оружју и муницији („Сл. гласник РС“, бр. 44/98)

Члан 26.

Власници који на дан ступања на снагу овог закона за оружје немају оружни лист, односно одобрење за држање трофејног оружја, могу у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона поднети захтев да им се изда оружни лист или одобрење.

Приликом подношења захтева власници оружја нису дужни да доказују порекло оружја.

Члан 27.

Власници који на дан ступања на снагу овог закона држе или носе оружје чије је набављање, држање и ношење забрањено, могу у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона предати оружје надлежном органу.

Власници који оружје предају надлежном органу у року из става 1. овог члана неће одговарати за неовлашћено држање и ношење оружја.

Члан 28.

Оружни листови за држање и ношење оружја за личну безбедност, издати до дана ступања на снагу овог закона, важе до 31. децембра 2000. године као исправа којом је утврђено право на држање тог оружја.

До истека рока из става 1. овог члана, на захтев лица које поседује оружни лист за држање и ношење оружја за личну безбедност, надлежни орган замениће тај оружни лист оружним листом за држање оружја за личну безбедност.

По истеку рока из става 1. овог члана, лицу које није поднело захтев за замену оружног листа надлежни орган одузеће оружни лист, оружје и муницију у поступку и на начин утврђен за одузимање оружног листа.

Лица из ст. 1. и 2. овог члана ослобођена су обуке за руковање ватреним оружјем.

Члан 29.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а одредба члана 6. став 4. овог закона примењиваће се од 1. јануара 1999. године.

Напомене

* Новчане казне за привредне преступе и прекршаје одређене овим законом измењене су Законом о валоризовању новчаних казни за прекршаје из републичких закона („Сл. гласник РС“, бр. 53/93 и 67/93), Законом о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје („Сл. гласник РС“, бр. 48/94) и Законом о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје

(„Сл. гласник РС“, бр. 101/2005).

** Кривичноправне одредбе садржане у члану 33. Закона о оружју и муницији („Сл. гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98 и 39/2003) престале су да важе даном ступања на снагу Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005), односно 1. јануара 2006. године.

Редослед навођења бројева службеног гласника у поднаслову овог прописа и израда пречишћеног текста проузроковани су ступањем на снагу других закона којима су мењане поједине одредбе овог закона. Наиме, Закон о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 101/2005, ступио је на снагу 29. новембра 2005. године, а Кривични законик објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 85/2005, ступа на снагу 1. јануара 2006. године.
*** Одредбе члана 8. став 10, члана 11а став 5, члана 11б став 6. и члана 24. став 4. Закона о оружју и муницији („Сл. гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – др. закон и 85/2005 – др. закон), престале су да важе на основу Одлуке Уставног суда ИУ број 117/2007 од 10. марта 2011. године, објављене у „Сл. гласнику РС“, бр. 27/2011 од 20. априла 2011. године.
**** Одредбе члана 17. став 2. тачка 1) и члана 18. Закона о оружју и муницији („Сл. гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон и 27/2011 – одлука УС) престају да важе 5. децембра 2013. године, даном ступања на снагу Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013).

Корисни линкови