22.10.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

2. oktobra 2019.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 i 69/2019.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se organizacija i delokrug specijalne i posebnih jedinica policije, sistematizacija, vrste, status i opis poslova radnih mesta njenih pripadnika, posebni uslovi za prijem i rad, kao i posebna oprema, sredstva i naoružanje koji se koriste u obavljanju poslova iz delokruga tih jedinica.

Član 2.

U skladu sa Zakonom o policiji, u Direkciji policije obrazuju se specijalna i posebne jedinice policije.

Specijalna jedinica policije je Specijalna antiteroristička jedinica (u daljem tekstu: SAJ).

Posebne jedinice policije u sedištu Direkcije policije su Žandarmerija, Helikopterska jedinica (u daljem tekstu: HJ), Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (u daljem tekstu: JZO) i Jedinica za zaštitu (u daljem tekstu: JZZ), a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada (u daljem tekstu: PB) i Interventna jedinica 92 (u daljem tekstu: IJ 92).

Član 3.

Ova uredba sadrži posebne delove/priloge koji sadrže podatke koji su određeni kao tajni podaci u smislu propisa kojima se uređuje tajnost podataka.

Na delove/priloge iz stava 1. ovog člana primenjuju se opšte i posebne mere zaštite tajnih podataka, propisane zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, kao i podzakonskim propisima donetim na osnovu zakona.

SAJ

Organizacija i delokrug SAJ

Član 4.

SAJ je specijalna jedinica policije koja u cilju zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, samostalno ili u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva ili drugim službama bezbednosti, planira, organizuje i izvršava najsloženije zadatke visokog rizika u suprotstavljanju terorizmu.

Pored poslova i zadataka iz stava 1. ovog člana, po naredbi direktora policije, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar), SAJ učestvuje u obavljanju i drugih policijskih i unutrašnjih poslova, koje zbog specifičnosti, složenosti ili izrazite opasnosti nisu u mogućnosti da samostalno izvrše druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

SAJ u svom sastavu ima uže organizacione jedinice.

Popuna radnih mesta u SAJ

Član 5.

Radno mesto „specijalac” popunjava se policijskim službenikom u statusu ovlašćenog službenog lica, koji je sa uspehom završio Selekcionu obuku za SAJ.

Ministar može u skladu sa Zakonom o policiji raspisati javni konkurs za pohađanje Selekcione obuke za SAJ radi popune radnog mesta „specijalac” – pod uslovima iz člana 8. ove uredbe.

Selekciona obuka za SAJ

Član 6.

Direkcija policije, na zahtev SAJ, obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta „specijalac”.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka daje saglasnost za popunu radnog mesta „specijalac” i priprema obaveštenje o sprovođenju Selekcione obuke za SAJ koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja policijskih službenika, kao i podatke o dužini trajanja Selekcione obuke za SAJ.

Sastavni deo obaveštenja iz stava 1. ovog člana je Prijava za Selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata.

Obaveštenje se postavlja na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Intranet sajtu Ministarstva.

Član 7.

Kriterijumi po kojima se vrši izbor polaznika Selekcione obuke za SAJ su:

1) da nije stariji od 28 godina;

2) da ima najmanje jednu godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima u statusu ovlašćenog službenog lica;

3) da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

4) da ima pozitivnu poslednju godišnju ocenu rada;

5) da je ocenjen na poslednjim proverama znanja, veština i sposobnosti shodno odredbama Programa stručnog usavršavanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova najmanje ocenom „vrlo dobar 4”.

Kandidat podnosi prijavu za Selekcionu obuku za SAJ organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao saglasnost da se izvrše provere ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i da se obrade lični podaci.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja direktoru policije.

Selekcionoj obuci za SAJ prethodi selekciono testiranje koje se vrši u skladu sa Programom Selekcione obuke za SAJ.

Nakon selekcionog testiranja, a pre pohađanja Selekcione obuke kandidat se upućuje na prethodni lekarski pregled koji sadrži i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Član 8.

Kada se popunjavanje radnog mesta „specijalac” sprovodi putem javnog konkursa, na Selekcionu obuku za SAJ mogu se primiti kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i koji:

1) nisu stariji od 24 godine života;

2) poseduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

3) ispune uslove selekcionog testiranja;

4) su sposobni za pohađanje Selekcione obuke za SAJ shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

Ministarstvo sa kandidatom koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana zaključuje Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza za polaznike Selekcione obuke za SAJ.

Ugovor se zaključuje na period trajanja Selekcione obuke za SAJ.

Kandidat za prijem i rad u Ministarstvu koji sa uspehom završi Selekcionu obuku za SAJ prima se na radno mesto „specijalac” uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa završi policijsku obuku osnovnog nivoa i položi stručni ispit u zakonom utvrđenom roku.

Na kandidate iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe o sprovođenju Selekcione obuke za SAJ.

Skraćeni postupak za popunu radnog mesta „specijalac”

Član 9.

Policijski službenik koji je u poslednjih pet godina sa uspehom završio Selekcionu obuku za SAJ može biti raspoređen na radno mesto „specijalac” ako:

1) zadovolji kriterijume na prethodnom lekarskom pregledu koji je propisan u članu 7. stav 6. ove uredbe;

2) na testu fizičke sposobnosti, u svim disciplinama koje se ocenjuju, dobije najmanje ocenu „dobar 3”. Test fizičke sposobnosti sprovodi se u skladu sa normativima koji su Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika SAJ utvrđeni za operativne timove;

3) ispuni norme predviđene za proveru plivanja.

Odluku o sprovođenju skraćenog postupka za popunu radnog mesta „specijalac” donosi direktor policije, na predlog komandanta SAJ, a nakon pribavljene saglasnosti organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Član 10.

Direktor policije, rešenjem obrazuje Komisiju za izbor polaznika za Selekcionu obuku za SAJ i popunu radnog mesta „specijalac” (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnik Direkcije policije koji je i predsednik, predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima i predstavnik SAJ.

Član 11.

Komisija sačinjava zapisnik o rezultatima selekcionog testiranja i prethodnog lekarskog pregleda i na osnovu postignutih rezultata sačinjava rang listu kandidata za pohađanje Selekcione obuke za SAJ.

Rang listu iz stava 1. ovog člana Komisija dostavlja direktoru policije, koji na predlog komandanta SAJ donosi odluku koliko kandidata će biti pozvano da pohađa Selekcionu obuku za SAJ, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Odluku iz stava 2. ovog člana direktor policije dostavlja Komisiji, SAJ i organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Komisija poziva kandidate na Selekcionu obuku za SAJ, preko organizacionih jedinica u kojima su kandidati zaposleni, a kandidata koji nije zaposlen u Ministarstvu, preko organizacione jedinice Ministarstva nadležne po mestu prebivališta kandidata.

Rukovodilac organizacione jedinice u obavezi je da kandidatu omogući pohađanje Selekcione obuke za SAJ.

Polaznik selekcione obuke za SAJ za vreme trajanja obuke ostvaruje sva prava svog radnog mesta.

Član 12.

Selekciona obuka za SAJ traje tri meseca.

Rukovodilac Selekcione obuke za SAJ i policijski službenici zaduženi za sprovođenje Selekcione obuke za SAJ određuju se Planom realizacije Selekcione obuke za SAJ, u skladu sa propisom kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu.

Tokom trajanja Selekcione obuke za SAJ polaznik je dužan da postupa po nalogu rukovodioca obuke.

Selekciona obuka za SAJ može se realizovati u objektu i izvan objekta SAJ.

Za realizaciju Selekcione obuke za SAJ izvan objekta SAJ potrebno je odobrenje direktora policije.

Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili psihologa trajno udaljiti polaznika sa Selekcione obuke za SAJ, ako polaznik tokom trajanja selekcione obuke svojim ponašanjem ili držanjem naruši disciplinu ili pravila ponašanja, povredi se ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i SAJ.

Polaznik može u svakom trenutku napustiti Selekcionu obuku za SAJ i vratiti se u svoju organizacionu jedinicu, o čemu rukovodilac obuke obaveštava Direkciju policije.

Član 13.

Tematske celine koje čine sadržaj Selekcione obuke za SAJ bliže se uređuju Programom selekcione obuke za SAJ.

Polaznik tokom sprovođenja Selekcione obuke za SAJ polaže eliminacione fazne ispite i završni ispit.

Sadržaj, način polaganja i ocenjivanja faznih ispita i završnog ispita bliže se uređuju programom iz stava 1. ovog člana.

Polazniku koji ne položi jedan od faznih ispita prekida se Selekciona obuka za SAJ.

Polaznik koji ne položi jedan od faznih ispita ili završni ispit, smatra se da nije završio Selekcionu obuku za SAJ.

Selekciona obuka se može pohađati najviše dva puta.

Član 14.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na Selekcionoj obuci za SAJ, sačinjava rang listu i dostavlja je direktoru policije.

Direktor policije, na predlog komandanta SAJ donosi odluku o kandidatima koji će biti primljeni na radno mesto „specijalac”.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak popune radnog mesta „specijalac”.

Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u SAJ

Član 15.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u SAJ obavlja se putem kurseva.

SAJ u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u SAJ, kao i provera njihove stručne osposobljenosti za dalji rad sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika SAJ.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika SAJ.

Norme za proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija za rad u SAJ predviđene su Programom iz stava 3. ovog člana.

Provera iz stava 4. ovog člana realizuje se najmanje jednom godišnje.

Komandant SAJ ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa psihofizičkim sposobnostima i drugim kompetencijama koje se proveravaju i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru iz stava 4. ovog člana sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti, koju rešenjem obrazuje direktor policije, a čine je predstavnici Direkcije policije, SAJ i organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Rezultate provera iz stava 4. ovog člana, Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja direktoru policije i komandantu SAJ.

Ako policijski službenik ne ispuni norme za proveru psihofizičkih sposobnosti predviđene Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika SAJ smatra se da ne ispunjava uslov za rad u SAJ.

Policijskim službenicima koji su privremeno sprečeni za rad, privremeno premešteni ili upućeni na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon određenog datuma provere ili najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se provera vrši.

Policijski službenici koji se u vreme provere iz stava 4. ovog člana, nalaze duže od mesec dana van rada usled privremene sprečenosti za rad, upućuju se na vanredni lekarski pregled u nadležnu zdravstvenu ustanovu za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja novog termina provere.

Ako se policijski službenik neopravdano ne odazove na proveru psihofizičkih sposobnosti u roku od šest meseci od dana upućivanja na vanredni lekarski pregled, smatra se da ne ispunjava uslov za rad u SAJ.

Posebna oprema, sredstva i naoružanje u SAJ

Član 16.

Pripadnici SAJ koriste osnovnu i posebnu opremu za oružje, osnovnu, posebnu i specijalnu policijsku opremu, opremu potrebnu za uspostavljanje informatičko-komunikacijske povezanosti i opremu za zaštitu podataka na informatičko-komunikacijskim sistemima.

Osnovnu opremu za oružje čine: komplet za nošenje oružja; delovi za oružja i oruđa; alati i oprema za održavanje oružja; oprema za čuvanje i transport oružja; oprema za ispitivanje oružja i dr.

Posebnu opremu za oružje čine: nišanske sprave i uređaji; daljinski upravljivi sistemi za upravljanje i dejstvo; lampe za oružje; prigušivači pucnja i dr.

Osnovnu policijsku opremu čine: službena palica; sredstva za vezivanje; raspršivač sa dozvoljenim neškodljivim supstancama za privremeno onesposobljavanje; palica „stop policija” sa i bez sopstvenog izvora svetlosti; pištaljka; baterijska lampa i dr.

Posebnu policijsku opremu čine: interventna palica (tonfa); teleskopska palica (sklopiva); elektrošokeri i električne palice koje emituju električni impuls kratkog trajanja; zaštitna kaciga; maska; rukavice; naočare i štitnici za pojedine delove tela; balistički prsluk; štit i sredstva za balističku zaštitu; sredstva za prinudno zaustavljanje motornih vozila; ograde za prinudno zaustavljanje ili usmeravanje lica; uređaji, sredstva i oprema za protivdiverzioni pregled; uređaji za audio i video snimanje, obradu i arhiviranje podataka; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; endoskopski uređaji; uređaji i sredstva za orijentaciju i navigaciju; radarski uređaji; hemijska sredstva punjena neškodljivim suzavcem ili hemijskim materijama blažeg dejstva od suzavca; svetlosna i zvučna signalizacija i rotaciona svetla; vozila sa policijskim oznakama i uređaji koji se u njih ugrađuju, kao i delovi takvih vozila i uređaja; teretna i radna vozila bez policijskih oznaka prilagođena operativnim potrebama SAJ; vozila bez policijskih oznaka u kojima su ugrađeni svetlosni i zvučni uređaji i telekomunikacioni sistemi i uređaji namenjeni za tajno praćenje, nadzor i tehničko snimanje; plovila (brodovi, čamci) i uređaji i sistemi koji se u njih ugrađuju, kao i delovi takvih plovila; druga prevozna sredstva, sa ili bez policijskih oznaka koja se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upotrebiti u funkciji obavljanja policijskih poslova SAJ.

Specijalnu policijsku opremu čine: uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; rendgenski uređaji; uređaji i sredstva za osmatranje u noćnim uslovima i u uslovima smanjene vidljivosti; uređaji, sredstva i sistemi za detekciju zračenja i za radiološku, biološku i hemijsku identifikaciju, zaštitu i dekontaminaciju; uređaji i sredstva za sprovođenje tajnih nadzora, praćenja i tehničkih snimanja, uređaji za radio-goniometrisanje i radio-elektronsko ometanje; detektori eksploziva i posebno konstruisani uređaji i sredstva sa alatom i priborom za uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava, kao i za protivdiverziono dejstvo, eksplozivna sredstva, punjenja i municija za specijalne namene; ronilačka oprema; padobranska oprema; alpinistička oprema; specijalna vozila i dr.

Opremu za uspostavljanje informatičko-komunikacijske povezanosti čine: radio i telefonski uređaji i njihova prateća oprema i kompjuterski sistemi sa opremom, mrežna oprema i pripadajući komunikacijski uređaji, kao i bezbednosni sistemi sa hardverskim i softverskim komponentama koji čine jedinstven i standardizovan informacioni sistem Ministarstva i dr.

Opremu za zaštitu podataka na informatičko-komunikacijskim sistemima čine: uređaji, sredstva, sistemi i njihove komponente za kripto-bezbednosnu zaštitu podataka, i za ispitivanje i analizu sistema zaštite; sistemi, uređaji i sredstva za obezbeđenje i zaštitu od elektromagnetskih zračenja; sistemi, uređaji i sredstva za otkrivanje uređaja u akustičkom i elektromagnetskom sistemu i dr.

Član 17.

Naoružanje pripadnika SAJ čini osnovno oružje na zaduženju, posebno oružje, dopunsko oružje i specijalno oružje.

Osnovno oružje pripadnika SAJ na zaduženju je: za policijske službenike u uniformi, kratko ručno vatreno oružje − poluautomatski pištolj kalibra 9 mm, za policijske službenike koji prilikom obavljanja policijskih poslova ne nose uniformu, kratko ručno vatreno oružje poluautomatski pištolj ili revolver kalibra do 9 mm.

Posebno oružje pripadnika SAJ je: kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm; gasno oružje; oružje za signalizaciju; oružje za ispaljivanje hemijskih sredstava i sredstava za obeležavanje; oružje za ispaljivanje različitih vrsta projektila za privremeno onesposobljavanje; oružje za ispaljivanje municije posebne namene; oružje sa tetivom; hladno oružje; oružje za trenutno onesposobljavanje bez štetnih posledica i dr.

Dopunsko oružje pripadnika SAJ je: kratko ručno vatreno oružje koje može biti kalibra manjeg od 9 mm do kalibra „22 LR”.

Specijalno oružje SAJ je: oružje i oruđe za vatrenu podršku, kalibra većeg od 20 mm, koje može biti ručno, samohodno ili ugrađeno na specijalnim vozilima.

Upotrebu specijalnog oružja, na predlog direktora policije, odobrava ministar.

Član 18.

Pod posebnom opremom, sredstvima i naoružanjem propisanim čl. 16. i 17. ove uredbe, podrazumevaju se i njihovi rezervni delovi, specijalni alati i pribori za održavanje naoružanja i opreme, kao i oprema, uređaji i sredstva koja nisu u slobodnoj prodaji na tržištu, a koja se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upotrebiti u funkciji obavljanja policijskih poslova.

SAJ vodi evidenciju o zaduženom naoružanju i policijskoj opremi na zaduženju, kao i evidencije zaduženja svojih užih organizacionih jedinica sa policijskim naoružanjem i opremom, prema propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

III. ŽANDARMERIJA

 1. Organizacija i delokrug Žandarmerije

Član 19.

Žandarmerija je posebna jedinica policije koja izvršava policijske i druge unutrašnje poslove i zadatke, kada postoji stanje povećanog rizika po stanje javne bezbednosti, kao i ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine u većem obimu.

Žandarmerija samostalno ili u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva i ostalim subjektima bezbednosti, po naređenju direktora policije, planira, organizuje i izvršava poslove i zadatke u uslovima kada postoji neposredna opasnost od nastanka ili su nastale krizne situacije, vanredni događaji i stanja povećanog rizika izazvani: pretnjom oružanom pobunom, pretnjom od izvršenja ili izvršenim terorističkim aktima, kriminalnim aktivnostima grupa ili pojedinaca, javnim okupljanjima, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i opasnostima.

U cilju uspešnog izvršavanja poslova i zadataka iz stava 2. ovog člana, Žandarmerija prilagođava svoju organizaciju i način njihovog izvršenja.

Pored poslova i zadataka iz stava 2. ovog člana, Žandarmerija planira, priprema i organizuje upotrebu jedinice u vanrednom i ratnom stanju i u odbrani Republike Srbije.

Žandarmerija u svom sastavu ima uže organizacione jedinice.

 1. Popuna radnih mesta u Žandarmeriji

Član 20.

Radno mesto u Žandarmeriji za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka popunjava se policijskim službenikom u statusu ovlašćenog službenog lica, koji je sa uspehom završio Selekcionu obuku i Osnovnu obuku za Žandarmeriju.

Ministar može u skladu sa Zakonom o policiji raspisati javni konkurs za pohađanje Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju radi popune radnog mesta „žandarm” − pod uslovima iz člana 22a.

Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju

Član 21.

Direkcija policije, na zahtev Žandarmerije, obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta u Žandarmeriji.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka daje saglasnost za popunu radnog mesta „žandarm” i priprema obaveštenje o sprovođenju Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja policijskih službenika, kao i podatke o dužini trajanja obuka za Žandarmeriju.

Sastavni deo obaveštenja iz stava 2. ovog člana je Prijava za Selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata.

Obaveštenje se postavlja na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Intranet sajtu Ministarstva.

Selekciona obuka za Žandarmeriju

Član 22.

Kriterijumi za izbor polaznika Selekcione obuke za radno mesto „žandarm” su:

1) da nije stariji od 32 godine;

2) da ima najmanje jednu godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima u statusu ovlašćenog službenog lica;

3) da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

4) da ima poslednje dve godine pozitivne godišnje ocene rada;

5) da je na proverama obučenosti i stručne osposobljenosti za godinu koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu ostvario ocenu najmanje „vrlo dobar 4”.

Kandidat koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, podnosi prijavu za Selekcionu obuku za Žandarmeriju, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Podnošenjem prijave kandidata smatra se da je isti dao saglasnost da se izvrše provere ispunjenosti uslova iz stava 1. i da se obrade lični podaci.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. tačke 1)–5) ovog člana i sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja direktoru policije.

Selekcionoj obuci za Žandarmeriju prethodi selekciono testiranje koje se vrši u skladu sa Programom Selekcione obuke za Žandarmeriju.

Nakon selekcionog testiranja, a pre pohađanja Selekcione obuke za Žandarmeriju, polaznik se upućuje na prethodni lekarski pregled koji sadrži i testiranje polaznika na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Član 22a

Kada se popunjavanje radnog mesta „žandarm” sprovodi putem javnog konkursa, na Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju mogu se primiti kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i koji:

1) nisu stariji od 24 godine;

2) poseduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

3) ispune uslove selekcionog testiranja;

4) su sposobni za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

Ministarstvo sa kandidatom koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana zaključuje Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza za polaznike Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Ugovor se zaključuje na period trajanja Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Kandidat za prijem i rad u Ministarstvu koji sa uspehom završi Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju prima se na radno mesto „žandarm” uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa završi policijsku obuku osnovnog nivoa i položi stručni ispit u zakonom utvrđenom roku.

Na kandidate iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe o sprovođenju Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Član 23.

Direktor policije, rešenjem obrazuje Komisiju za izbor polaznika za Selekcionu obuku i Osnovnu obuku za Žandarmeriju i popunu radnih mesta u Žandarmeriji za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnik Direkcije policije koji je i predsednik, predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima i predstavnik Žandarmerije.

Član 24.

Komisija sačinjava zapisnik o rezultatima selekcionog testiranja i prethodnog lekarskog pregleda i na osnovu postignutih rezultata sačinjava Rang listu kandidata za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju.

Rang listu iz stava 1. ovog člana Komisija dostavlja direktoru policije, koji na predlog komandanta Žandarmerije donosi odluku koliko kandidata će biti pozvano da pohađa Selekcionu obuku za Žandarmeriju, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Odluku iz stava 2. ovog člana direktor policije dostavlja Komisiji, Žandarmeriji i organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Na osnovu odluke iz stava 2. ovog člana, Komisija poziva kandidate na Selekcionu obuku za Žandarmeriju, preko organizacionih jedinica u kojima su kandidati zaposleni.

Rukovodilac organizacione jedinice u obavezi je da kandidatu omogući pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju.

Polaznik Selekcione obuke za Žandarmeriju za vreme trajanja obuke ostvaruje sva prava i obaveze svog radnog mesta.

Član 25.

Selekciona obuka za Žandarmeriju traje 21 dan i eliminacionog je karaktera.

Rukovodilac Selekcione obuke za Žandarmeriju i policijski službenici zaduženi za sprovođenje Selekcione obuke određuju se Planom realizacije Selekcione obuke za Žandarmeriju u skladu sa propisom kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu.

Tokom trajanja Selekcione obuke polaznik je dužan da postupa po nalogu rukovodioca obuke i izvođača obuke – instruktora.

Selekciona obuka za Žandarmeriju može se realizovati u objektu i izvan objekta Žandarmerije.

Za realizaciju Selekcione obuke za Žandarmeriju izvan objekata Žandarmerije potrebno je odobrenje direktora policije.

Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili policijskog psihologa trajno udaljiti polaznika sa Selekcione obuke za Žandarmeriju ako polaznik tokom trajanja obuke naruši disciplinu, pravila ponašanja i/ili ispolji nemogućnost prilagođavanja zahtevima obuke i postavljenih zadataka ili se povredi ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i Žandarmeriju.

Polaznik može u svakom trenutku napustiti Selekcionu obuku za Žandarmeriju i vratiti se u svoju organizacionu jedinicu, o čemu obaveštava Direkciju policije.

Član 26.

Tematske celine koje čine sadržaj Selekcione obuke za Žandarmeriju bliže se uređuju Programom Selekcione obuke za Žandarmeriju.

Polaznik tokom sprovođenja Selekcione obuke za Žandarmeriju polaže eliminacione fazne ispite i završni ispit.

Sadržaj, način polaganja i ocenjivanja faznih ispita i završnog ispita bliže se uređuju programom iz stava 1. ovog člana.

Polaznik koji ne položi jedan od faznih ispita ili završni ispit, smatra se da nije završio Selekcionu obuku za Žandarmeriju.

Selekciona obuka za Žandarmeriju se može pohađati najviše dva puta.

Osnovna obuka za Žandarmeriju

Član 27.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na Selekcionoj obuci za Žandarmeriju sačinjava Rang listu i dostavlja je direktoru policije.

Direktor policije u skladu sa rezultatima Selekcione obuke za Žandarmeriju odobrava pozivanje potrebnog broja polaznika na Osnovnu obuku za Žandarmeriju.

Pozivanje polaznika na Osnovnu obuku za Žandarmeriju sprovodi Komisija.

Osnovna obuka za Žandarmeriju traje dva meseca i eliminacionog je karaktera.

Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili policijskog psihologa trajno udaljiti polaznika sa Osnovne obuke za Žandarmeriju ako polaznik tokom trajanja obuke naruši disciplinu, pravila ponašanja i/ili ispolji nemogućnost prilagođavanja zahtevima obuke i postavljenih zadataka ili se povredi ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i Žandarmeriju.

Sadržaj Osnovne obuke, način sprovođenja, polaganja i ocenjivanja faznih ispita i završnog ispita bliže se uređuju Programom Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Osnovna obuka za Žandarmeriju može se organizovati i realizovati kako u sedištima organizacionih jedinica Žandarmerije, nastavnim centrima Ministarstva, tako i na drugim adekvatnim lokacijama.

Polaznik Osnovne obuke za Žandarmeriju za vreme trajanja obuke ostvaruje sva prava i obaveze svog radnog mesta.

Član 28.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na Osnovnoj obuci za Žandarmeriju sačinjava Rang listu i dostavlja je direktoru policije.

Direktor policije, na predlog komandanta Žandarmerije donosi odluku o kandidatima kojima će biti popunjeno radno mesto za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak popune radnog mesta za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju.

Skraćeni postupak za popunu radnog mesta „žandarm”

Član 29.

Policijski službenik koji je u poslednjih pet godina sa uspehom završio Osnovnu obuku za Žandarmeriju, može biti raspoređen na radno mesto za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju ako:

1) zadovolji kriterijume na prethodnom lekarskom pregledu koji je propisan u članu 22. stav 6. ove uredbe;

2) na testu fizičke sposobnosti, u svim disciplinama koje se ocenjuju dobije najmanje ocenu „dobar 3”. Test fizičke sposobnosti se sprovodi u skladu sa normativima koji su Programom stručnog usavršavanja Žandarmerije utvrđeni za specijalističke čete.

Odluku o sprovođenju skraćenog postupka za popunu radnog mesta za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju donosi direktor policije, na predlog komandanta Žandarmerije, a nakon pribavljene saglasnosti organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

 1. Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u Žandarmeriji

Član 30.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u Žandarmeriji obavlja se putem kurseva.

Žandarmerija u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u Žandarmeriji, kao i provera njihove stručne osposobljenosti za dalji rad sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja Žandarmerije.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičkih i motoričkih sposobnosti, proveru znanja i gađanja predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Žandarmerije.

Norme za proveru stručne osposobljenosti za dalji rad u Žandameriji i norme u pogledu broja sati ronjenja za Ronilačku jedinicu propisane su programom iz stava 3. ovog člana.

Provera iz stava 4. ovog člana realizuje se najmanje jednom godišnje.

Komandant Žandarmerije ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa psihofizičkim sposobnostima i drugim kompetencijama koje se proveravaju i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru iz stava 4. ovog člana sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti koju rešenjem obrazuje direktor policije, a čine je predstavnici Direkcije policije i Žandarmerije.

Rezultate provera iz stava 4. ovog člana Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja direktoru policije i komandantu Žandarmerije.

Ako policijski službenik ne ispuni norme za proveru psihofizičkih sposobnosti predviđene Programom stručnog usavršavanja za Žandarmeriju smatra se da ne ispunjava uslov za rad u Žandarmeriji.

Policijskim službenicima koji su privremeno sprečeni za rad, privremeno premešteni ili upućeni na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon određenog datuma provere ili najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se provera vrši.

Policijski službenik koji zbog privremene sprečenosti za rad nije u mogućnosti da izvrši provere psihofizičkih/motoričkih sposobnosti u terminu koji je za to određen, iste polaže odmah nakon povratka sa privremene sprečenosti za rad. Neposredni starešina policijskog službenika dužan je da policijskom službeniku omogući pristup proverama sposobnosti.

Policijskom službeniku koji je oslobođen provera usled povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, prenose se ocene koje je dobio na poslednjoj proveri.

Policijski službenik koji je dva puta u toku godine oslobođen provera ili odsustvuje po osnovu privremene sprečenosti za rad koja nije u vezi sa prethodnim stavom, smatraće se neocenjenim.

Ako se policijski službenik neopravdano ne odazove na proveru psihofizičkih sposobnosti, smatra se da ne ispunjava uslov za rad u Žandarmeriji.

Policijski službenik koji na proverama bude ocenjen ocenom „nedovoljan 1” ili bude neocenjen, trajno se premešta na odgovarajuće radno mesto.

 1. Posebna oprema, sredstva i naoružanje u Žandarmeriji

Član 31.

Opremom se smatra osnovna i posebna oprema koju koriste policijski službenici Žandarmerije radi obavljanja poslova iz svog delokruga.

Osnovnu opremu policijskih službenika Žandarmerije čine službena palica i sredstva za vezivanje.

Posebnu policijsku opremu policijskih službenika Žandarmerije čine: interventna palica; teleskopska palica; električne palice koje emituju električni impuls kratkog trajanja; zaštitni štit; zaštitni prsluk; kaciga; maska za javni red; rukavice; naočare i štitnici za pojedine delove tela; balistički šlem, balistički prsluk, balistički štit i druga sredstva za balističku zaštitu; zaštitna maska; sredstva za prinudno zaustavljanje motornih vozila; ograde za prinudno zaustavljanje ili usmeravanje lica; uređaji, sredstva i oprema za kontradiverzioni pregled; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; uređaji i sredstva za orijentaciju i navigaciju; uređaji za audio i video snimanje, obradu i arhiviranje podataka; endoskopski uređaji; radarski i rendgenski uređaji; uređaji za izbacivanje mlazeva vode; teretna i radna vozila bez policijskih oznaka prilagođena operativnim potrebama; vozila bez policijskih oznaka u kojima su ugrađeni svetlosni i zvučni uređaji, telekomunikacioni sistemi i specijalna oprema; plovila (brodovi, čamci, skuteri i dr.) i uređaji i sistemi koji se u njih ugrađuju, kao i delovi plovila i ugrađenih uređaja i sistema; druga prevozna sredstva, sa ili bez policijskih oznaka, koja se po svojoj nameni karakteristikama i svojstvima mogu upotrebiti u funkciji obavljanja policijskih poslova; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; sredstva veze; uređaji i sredstva za osmatranje u noćnim uslovima i u uslovima smanjene vidljivosti; uređaji, sredstva i sistemi za detekciju zračenja i za radiološku, biološku i hemijsku identifikaciju, zaštitu i dekontaminaciju; uređaji za detekciju, otkrivanje i ometanje prislušnih uređaja; uređaji za radio-goniometrisanje i radio-elektronsko izviđanje i dejstvo; detektori eksploziva i posebno konstruisani uređaji i sredstva sa alatom i priborom za uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava, kao i za protivdiverziono dejstvo; ronilačka oprema i sredstva; padobranska oprema; alpinistička oprema; bespilotne letelice; i specijalna vozila sa pripadajućom opremom.

U posebnu policijsku opremu policijskih službenika Žandarmerije spadaju i: navlaka za šlem; zaštitne naočare od zračenja; antifoni; taktički prsluk; opasač sa dodacima; baterijska lampa; ašov; transportni i borbeni ranac; pribor za jelo; džepni nož; vreća za spavanje sa navlakom od vodo-nepropusnog materijala i uloškom od polara; oprema za posade specijalnih vozila; oprema za policijske pse; rezervni delovi, specijalni alati i pribori za održavanje naoružanja i opreme; modifikovana vozila koja poseduju odgovarajuće ateste; oprema za obuku i dejstvo u zimskim uslovima; oprema za rušenje elemenata i materijala, otvaranje prolaza u preprekama i razvaljivanje; oprema za sanitetsko zbrinjavanje uključujući i individualni medicinsko-taktički komplet koji čini torbica od vodonepropusnog materijala, individualni prvi zavoj tip 1 u nepromočivom omotu, taktička hemostatska poveska za zaustavljanje masivnih krvarenja i makaze za sečenje odeće; oprema i uređaji za gašenje požara i postupanje u slučaju elementarnih nepogoda; oprema i uređaji za pretragu i spasavanje; inžinjerijske radne mašine; oprema za maskiranje ljudstva, materijalno-tehničkih sredstava i jedinica; oprema za život i rad u terenskim uslovima; oprema za obuku i upotrebu službenih pasa; kao i druga oprema, uređaji i sredstva koja nisu u slobodnoj prodaji na tržištu, a koja se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upotrebiti u funkciji obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti Žandarmerije.

U ronilačku opremu i sredstva spadaju: ronilačka odeća i obuća (sve vrste ronilačkih odela, pododela, rukavice, čizmice, kapuljače i dr.); ronilačke maske (standardne maske i maske za celo lice); ronilačka kaciga; regulatori pritiska (prvog i drugog stepena sa crevima, za vazduh, za kiseonik, za veštačke gasne mešavine); ronilačke boce; ventili za ronilačke boce; banka disajnog medijuma; pupkovina; površinska stanica za dostavu disajnog medijuma; ronilačke miksete za veštačke gasne mešavine; buster-pumpe za kiseonik i dr. gasove; ronilački aparat zatvorenog kruga disanja (rebrider); disalica; peraja; pojas za tegove sa tegovima; kompenzator plovnosti; ronilački prsluk; ronilački sat; ronilački kompjuter; dubinomer; ronilački kompas; ronilački nož; podvodna lampa; apsorbens; pojasevi za osiguranje; konopi; garabini, plovci za obeležavanje; ronilački kompresori (visokog i niskog pritiska, za vazduh za veštačke gasne mešavine); barokomora; uređaji za inhalaciju kiseonika na površini; uređaj za reimerziju kiseonikom; sredstva i uređaji za podvodnu komunikaciju; sonar za pretraživanje dna sa površine; ronilački sonar za merenje dubine; fotoaparati i kamere za podvodno snimanje; podvodni detektori za metal i eksplozive; tablice za pisanje pod vodom i ronilačka plovna sredstva.

Pod ronilačkom opremom i sredstvima podrazumevaju se i rezervni delovi, specijalni alati i oprema za održavanje navedenih sredstava.

Sredstva veze, kao deo policijske opreme, čine (ručne radio stanice) i telekomunikacioni i informacioni sistemi sa mrežnom opremom i pripadajućim hardverskim i softverskim uređajima i komponentama, koji su prilagođeni operativnim potrebama Žandarmerije i koji su kompatibilni kako sa informacionim sistemom Ministarstva tako i sa informacionim sistemima Vojske Srbije i drugih bezbednosnih struktura.

Član 32.

Naoružanjem se smatra osnovno i posebno naoružanje sa pripadajućom municijom.

Osnovno naoružanje policijskih službenika Žandarmerije je: kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj ili revolver i drugo kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 12,7 mm.

Posebnim naoružanjem policijskih službenika Žandamerije smatra se: dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) i oružja i oruđa za vatrenu podršku kalibra od 12,8 mm do 120 mm, koja mogu biti ručna, samohodna ili ugrađena na specijalnim vozilima; konvertibilno oružje (gasno oružje i oružje za signalizaciju); hemijska sredstva punjena neškodljivim suzavcem ili hemijskom materijom blažeg dejstva od suzavca; oružje za ispaljivanje hemijskih sredstava i sredstava za obeležavanje; oružje za ispaljivanje različitih vrsta projektila za trenutno i privremeno onesposobljavanje bez štetnih posledica; oružje za ispaljivanje municije posebne namene; oružje sa tetivom ili oprugom (samostrel, luk, praćka, podvodna puška); minsko-eksplozivna sredstva; uređaji za izazivanje elektrošokova i hladno oružje.

Posebna oprema za oružje policijskih službenika Žandarmerije je: nišanske sprave i opto-elektronski uređaji; daljinski upravljivi sistemi za upravljanje i dejstvo; bacači projektila (adapteri za izbacivanje ručnih bombi, hemijskih sredstava i granata); lampe za oružje i prigušivači pucnja.

Po odluci komandanta, zbog prirode posla koji obavljaju, policijski službenici mogu imati više komada oružja na zaduženju.

Član 33.

Korišćenje posebnog naoružanja, opreme i drugih sredstva u smislu ove uredbe podrazumeva njihovu upotrebu prilikom obavljanja poslova i zadataka iz delokruga Žandarmerije, kao i upotrebu u procesu obuke policijskih službenika Žandarmerije.

Posebno naoružanje i opremu zadužuju organizacione jedinice Žandarmerije.

Po odluci komandanta Žandarmerije, posebno oružje i opremu policijski službenici jedinice mogu zadužiti lično.

Naredba za angažovanje Žandarmerije podrazumeva i načelno odobrenje za upotrebu i posebnih vrsta oružja i eksplozivnih sredstava, u skladu sa zakonom.

Odluku o upotrebi u konkretnoj situaciji, iz stava 1. ovog člana, donosi rukovodilac angažovanih snaga Žandarmerije, kada su za to ispunjeni zakonski uslovi za upotrebu oružja.

Žandarmerija vodi evidencije o zaduženom osnovnom naoružanju i opremi policijskih službenika Žandarmerije, kao i evidencije zaduženja organizacionih jedinica posebnim naoružanjem i opremom, u skladu sa propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

Član 34.

U slučaju da za odgovarajuća sredstva ne postoje tehnička uputstva, niti uputstva propisana od strane Ministarstva ili Vojske Srbije, komandant Žandarmerije daje instrukciju o bližim uslovima za upotrebu i način rukovanja, eksploataciju, čuvanje i održavanje sredstava.

Član 35.

Prateći spisi i dokumentacija koja sadrži podatke o posebnom naoružanju i opremi označavaju se oznakom tajnosti u skladu sa zakonom.

Komandanti, komandiri i rukovodioci organizacionih jedinica Žandarmerije odgovorni su za kompletnost, ispravnost, funkcionalnost, čistoću i čuvanje sredstava i opreme na kolektivnom zaduženju svog sastava.

Pripadnici Žandarmerije odgovorni su za kompletnost, ispravnost, urednost i čuvanje opreme i uniforme na zaduženju.

 1. HELIKOPTERSKA JEDINICA
 2. Organizacija i delokrug Helikopterske jedinice

Član 36.

Helikopterska jedinica je posebna jedinica policije koja obavlja poslove koji se odnose na pripremu, neposredno angažovanje i pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova, a posebno na: otkrivanju i hvatanju terorističkih, odmetničkih, ilegalnih i drugih kriminalnih grupa ili pojedinaca; hapšenje opasnih kriminalaca; poslove kontrole, praćenja i uspostavljanja javnog reda i mira kada je narušen u većem obimu; poslove kontrole saobraćaja; poslove lokalizovanja i gašenja požara; kontrole državne granice; ostvarivanje spasilačke funkcije; pružanje pomoći građanima u slučajevima ugrožavanja njihovih života i imovine; izvršavanje drugih zadataka kada interesi bezbednosti građana i institucija Republike Srbije to zahtevaju.

Poslove iz svog delokruga Helikopterska jedinica ostvaruje obavljajući letačke zadatke i servisirajući i održavajući vazduhoplove iz sastava svoje flote.

Helikopterska jedinica planira i preduzima potrebne mere na očuvanju i unapređenju profesionalne obučenosti svojih pripadnika (obuka letačkog i vazduhoplovno-tehničkog osoblja), kao i na očuvanju i unapređenju psihofizičke obučenosti svojih pripadnika.

Helikopterska jedinica se organizuje i registruje kao vazduhoplovna organizacija u obimu i formi koji obezbeđuju i unapređuju funkcionisanje jedinice.

U okviru međuresorne saradnje, Helikopterska jedinica pruža usluge drugim državnim organima, a pod utvrđenim okolnostima i na zakonom predviđen način pruža usluge i trećim licima.

Član 37.

Helikopterska jedinica se angažuje na osnovu odluke Komandanta Helikopterske jedinice, uz prethodno pribavljeno odobrenje direktora policije i prethodno pribavljenu saglasnost ministra.

Tokom izvršenja letačke operacije vođa vazduhoplova samostalno odlučuje i snosi odgovornost za bezbedno izvršenje leta.

 1. Popuna radnih mesta u Helikopterskoj jedinici

Član 38.

Popuna radnih mesta u Helikopterskoj jedinici sprovodi se premeštajem iz drugih organizacionih jedinica Ministarstva, preuzimanjem iz drugog državnog organa, putem javnog konkursa ili prijemom na određena radna mesta bez konkursa, u skladu sa finansijskim sredstvima i kadrovskim planom.

 1. Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u Helikopterskoj jedinici

Član 39.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u Helikopterskoj jedinici obavlja se putem kurseva i drugih obuka koje se mogu organizovati i realizovati u Ministarstvu i van Ministarstva.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u Helikopterskoj jedinici može se realizovati u zemlji i u inostranstvu.

Obuke zaposlenih u Helikopterskoj jedinici realizuju se u cilju sticanja dozvola i ovlašćenja propisanih zakonom i drugim propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj i letovi posebne namene.

Za obuke zaposlenih u Helikopterskoj jedinici koje se organizuju i realizuju u Ministarstvu Helikopterska jedinica u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa kurseva i obuka.

Stručno usavršavanje policijskih službenika Helikopterske jedinice sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Helikopterske jedinice.

Provera stručne osposobljenosti uključujući i proveru psihofizičke sposobnosti za dalji rad zaposlenih u Helikopterskoj jedinici sprovodi se u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj i letovi posebne namene.

Ministarstvo obezbeđuje tehnička, materijalna i finansijska sredstva neophodna za produžavanje dozvola i ovlašćenja letačkog i vazduhoplovno-tehničkog osoblja Helikopterske jedinice, a koja su neophodna za obavljanje poslova u Helikopterskoj jedinici.

 1. Posebna oprema, sredstva i naoružanje u Helikopterskoj jedinici

Član 40.

Opremom se smatra osnovna i posebna oprema koju koriste policijski službenici Helikopterske jedinice radi obavljanja poslova iz svog delokruga.

Posebnu opremu za oružje čine: nišanske sprave i uređaji, kao i uređaji za funkcionalno ispitivanje, testiranje i održavanje oružja.

Posebnu opremu za rad čine: vazduhoplovi, oprema, uređaji i sistemi koji se na njih ugrađuju, kao i delovi i sklopovi vazduhoplova i prateće opreme; terenska, teretna i radna vozila (specijalna vozila) bez policijskih oznaka prilagođena operativnim potrebama Helikopterske jedinice; svetlosna i zvučna signalizacija i rotaciona svetla; uređaji, oprema i instrumenti za navigaciju i orjentaciju; komunikaciona oprema; uređaji i oprema za letenje i osmatranje noću i u uslovima smanjene vidljivosti; zaštitna i sigurnosna oprema za posadu vazduhoplova; uređaji i oprema za traganje i spasavanje; uređaji i oprema za gašenje požara iz vazduha; uređaji i oprema za pružanje prve pomoći i medicinske pomoći licima koja se spasavaju i transportuju helikopterima; stručna dokumentacija, literatura, karte, kartice; instrumenti, alati i oprema za održavanje i servisiranje vazduhoplova.

Osnovno naoružanje policijskog službenika Helikopterske jedinice je pištolj kalibra 9 mm i automatska puška ili jurišna – upadna puška kalibra do 9 mm.

Posebno naoružanje čine: kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm; naoružanje ugrađeno ili postavljeno na helikopter kalibra do 20 mm i oružje za signalizaciju i obeležavanje.

Iz helikoptera se može koristiti i drugo posebno oružje koje koriste specijalna i posebne jedinice policije, na utvrđen i propisan način uz poštovanje mera bezbednosti.

 1. JEDINICA ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA
 2. Organizacija i delokrug JZO

Član 41.

JZO je posebna jedinica policije koja obavlja policijske poslove bezbednosne zaštite i obezbeđenja određenih ličnosti i objekata.

JZO obavlja poslove bezbednosne zaštite i obezbeđenja određenih ličnosti i objekata, i to: predsednika Republike; predsednika Narodne skupštine; predsednika i određenih članova Vlade; ministra unutrašnjih poslova; direktora policije; stranih državnika − nosilaca najviših državnih funkcija tokom službenih poseta Republici Srbiji, kao i objekata Narodne skupštine, Generalnog sekretarijata predsednika Republike, Vlade Republike Srbije, ministarstava i drugih objekata koje koriste navedene ličnosti.

JZO obavlja poslove bezbednosne zaštite nosilaca najviših pravosudnih funkcija i drugih državnih funkcionera, u zavisnosti od procene ugroženosti, a po preporuci Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, kao i na bezbednosnu zaštitu nosilaca najviših pravosudnih funkcija i drugih državnih funkcionera po prestanku funkcije ako su primenjivane mere bezbednosne zaštite, a sve u zavisnosti od procene ugroženosti i po preporuci Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti.

JZO obavlja poslove obezbeđenja drugih ličnosti i objekata na osnovu naredbe ministra, koju donosi na predlog direktora policije, a na osnovu procene ugroženosti.

JZO obavlja poslove obezbeđenja objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji u skladu sa procenom ugroženosti.

JZO sarađuje sa organizacionim jedinicama Ministarstva i područnim policijskim upravama, službama bezbednosti, Ministarstvom spoljnih poslova, državnim organizacijama i institucijama u pogledu bezbednosne zaštite i obezbeđenja određenih ličnosti i objekata.

JZO u saradnji sa stručnim službama Ministarstva učestvuje u realizaciji stručnog usavršavanja i specijalističke obuke i obezbeđuje materijalno-tehnička sredstva neophodna za rad.

JZO u svom sastavu ima uže organizacione jedinice.

 1. Popuna radnog mesta u JZO

Popuna tipičnog radnog mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO premeštajem

Član 42.

Direkcija policije, na zahtev JZO, obaveštava organizacionu jedinicu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune tipičnog radnog mesta „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III”.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra, priprema obaveštenje o popuni radnih mesta iz stava 1. ovog člana.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o: organizacionoj jedinici i mestu rada, radnom mestu, opisu poslova radnog mesta, datumu postavljanja obaveštenja, roku za podnošenje prijava, adresi na koju se prijave podnose, ličnom imenu, kontakt telefonima i e-mail adresi osobe zadužene za davanje potrebnih informacija o popuni radnog mesta, kriterijumima za prijavu na radno mesto, redosledu i vrsti provera i ocenjivanja u izbornom postupku.

Sastavni deo obaveštenja iz stava 2. ovog člana je prijava za selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana, postavlja se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na intranet sajtu Ministarstva.

Član 43.

Kriterijumi za izbor kandidata radi popune tipičnih radnih mesta „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” su:

1) da ima najmanje jednu godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima sa statusom ovlašćenog službenog lica;

2) da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije.

Policijski službenik podnosi prijavu za postupak izbora kandidata radi popune tipičnih radnih mesta „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III”, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, vrši proveru ispunjenosti kriterijuma iz stava 1. ovog člana i uslova za obavljanje poslova radnog mesta, propisanih ovom uredbom i sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup postupku izbora kandidata, koju dostavlja direktoru policije.

Član 44.

Direktor policije, rešenjem obrazuje Komisiju radi popune tipičnog radnog mesta „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnici JZO, od kojih je jedan predsednik Komisije i predstavnici organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Član 44a

Postupak izbora kandidata obuhvata:

1) prethodni lekarski pregled;

2) specifičnu psihološku procenu;

3) selekciono testiranje za rad u JZO;

4) intervju;

5) Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica.

Svaki deo postupka je eliminacionog karaktera za kandidata koji dobije ocenu „1” ili za koga se utvrdi da „ne zadovoljava” utvrđene kriterijume za popunu radnog mesta.

Komisija je nadležna za sprovođenje postupka izbora iz stava 1. ovog člana.

Kandidati se na početku svakog dela postupka izbora obaveštavaju o tome kada isti počinje, gde i ko ga sprovodi.

Ako se kandidat ne odazove pozivu da učestvuje u nekom delu postupka, a ne opravda svoj izostanak najkasnije u roku od dva dana od dana kada se okonča taj deo, smatra se da je odustao od daljeg učešća.

Član 44b

Prethodni lekarski pregled obavlja nadležna zdravstvena ustanova za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, koja nakon sprovedenog pregleda dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima izveštaj o realizovanom lekarskom pregledu, a koji se potom prosleđuje Komisiji.

Specifičnu psihološku procenu sprovodi organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima koja nakon sprovedene specifične psihološke procene dostavlja Komisiji listu kandidata svrstanih u kategorije „u potpunosti zadovoljava”, „zadovoljava” i „ne zadovoljava” kriterijume specifične psihološke procene u odnosu na zahteve radnog mesta.

Selekciono testiranje za rad u JZO obuhvata proveru veština i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova na tipičnom radnom mestu „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO i vrši se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih lica.

Kandidate koji zadovolje norme selekcionog testiranja za rad u JZO, upućuju se na intervju, koji sprovodi Potkomisija koju obrazuje komandant JZO i koju čine tri predstavnika JZO.

Potkomisija nakon sprovedenog intervjua dostavlja Komisiji listu kandidata sa ocenama koje su ostvarili u postupku intervjua ocene su od 1 do 4.

Komisija nakon sprovedenog postupka izbora kandidata iz člana 44a stav 1. tač. 1)–4) ove uredbe sačinjava listu kandidata koji se upućuju na Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica.

Osnovna specijalistička obuka za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica sprovodi se u skladu sa Programom osnovne specijalističke obuke za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica.

Po okončanju Osnovne specijalističke obuke za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica utvrđuje se da kandidat „zadovoljava” ili „ne zadovoljava” predviđene oblasti obuke.

Polaznik Osnovne specijalističke obuke za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica, za vreme trajanja obuke ostvaruje sva prava i obaveze svog radnog mesta.

Član 44v

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata kandidata u postupku izbora sačinjava listu i dostavlja je komandantu JZO.

Direktor policije, na predlog komandanta JZO odlučuje o kandidatima koji će biti premešteni na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak premeštaja izabranog kandidata u JZO.

Skraćeni postupak za premeštaj na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO

Član 44g

Policijski službenik koji je u poslednje dve godine sa uspehom završio Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica, može biti premešten na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III” u JZO, ako sa uspehom zadovolji kriterijume u postupku izbora iz člana 44a stav 1. ove uredbe.

Odluku o sprovođenju skraćenog postupka za premeštaj na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” ili „pratilac III”, donosi direktor policije, na predlog komandanta JZO.

Član 44d

Ukoliko je za pojedinačno radno mesto u JZO, kao poseban uslov propisan Kurs za vozače specijalnog vozila, policijski službenik iz čl. 44v i 44g, može se premestiti na to takvo radno mesto, uz obavezu da taj poseban uslov ispuni u roku od jedne godine od dana premeštaja.

Policijski službenik koji ne ispuni uslov iz stava 1. ovog člana, može se trajno premestiti u skladu sa članom 73. ove uredbe.

Premeštaj ili raspoređivanje policijskih službenika JZO koji su raspoređeni na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO

Član 44đ

Policijski službenik JZO, koji je raspoređen na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III”, na predlog komandanta JZO, može se bez sprovođenja procedure iz čl. 44a i 44g ove uredba, premestiti ili rasporediti u okviru izvršilačkih radnih mesta iste stručne spreme u okviru JZO na tipično radno mesto „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO.

Ukoliko je za pojedinačno radno mesto u JZO, kao poseban uslov propisan Kurs za vozače specijalnog vozila, policijski službenik iz stava 1. ovog člana, može se premestiti ili rasporediti na to takvo radno mesto, uz obavezu da taj poseban uslov ispuni u roku od jedne godine od dana premeštaja ili raspoređivanja.

Policijski službenik koji ne ispuni uslov iz stava 2. ovog člana, može se trajno premestiti u skladu sa članom 73. ove uredbe.

Premeštaj policijskog službenika JZO koji je raspoređen na tipično radno mesto „pratilac I” i „pratilac II” na tipično radno mesto „pratilac II” i „pratilac III” u JZO višeg stepena stručne spreme, vrši se putem popune radnog mesta iz člana 42. ove uredbe.

Prilikom premeštaja policijskog službenika JZO iz stava 4. ovog člana, smatraće se da policijski službenik ispunjava kriterijume propisane za obavljanje poslova radnog mesta u pogledu normi Selekcionog testiranja za rad u JZO.

Rezultati koje policijski službenik JZO ostvari na poslednjoj godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti i proveri drugih kompetencija predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti, priznaće se za ostvareni rezultat Selekcionog testiranja za JZO, o čemu odlučuje Komisija koja realizuje Selekciono testiranje za JZO po Programu stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti.

Policijski službenik JZO koji se nije odazvao poslednjoj godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti i proveri drugih kompetencija predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti, dužan je da učestvuje u postupku Selekcionog testiranja za JZO.

Popuna tipičnog radnog mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO raspoređivanjem

Član 45.

U slučaju donošenja nove ili izmene Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, policijski službenik, na predlog komandanta JZO, može se rasporediti na jedno od tipičnih radnih mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO, ukoliko ispunjava uslove iz člana 43. stav 1. ove uredbe i ukoliko sa uspehom zadovolji kriterijume u postupku izbora iz člana 44a stav 1. tač. 1)–4) ove uredbe.

Policijski službenik iz stava 1. ovog člana u obavezi je da u roku od jedne godine od dana raspoređivanja sa uspehom završi Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu određenih lica i Kurs za vozače specijalnog vozila, ukoliko je kurs predviđen kao poseban uslov za obavljanje poslova radnog mesta.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi postupak raspoređivanja zaposlenog u JZO.

Policijski službenik koji nakon raspoređivanja u JZO na neko od tipičnih radnih mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u predviđenom roku iz stava 2. ovog člana ne završi sa uspehom Osnovnu specijalističku obuku za neposrednu fizičku zaštitu i Kurs za vozače specijalnog vozila, može se trajno premestiti u skladu sa članom 73. ove uredbe.

 1. Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u JZO

Član 46.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u JZO obavlja se putem obuka i kurseva.

JZO u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa obuka i kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika JZO, kao i provera njihove stručne osposobljenosti sprovodi se u skladu sa odgovarajućim programima stručnog usavršavanja.

Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih lica.

Provera stručne osposobljenosti ostalih policijskih službenika JZO sprovodi se u skladu sa programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Ministarstva.

Norme za proveru ispunjenosti uslova za rad u JZO propisane su programima za stručno usavršavanje iz st. 4. i 5. ovog člana.

Provera iz stava 4. ovog člana realizuje se najmanje jednom godišnje.

Komandant JZO ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa vrstom psihofizičke sposobnosti koja se proverava i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru iz st. 4. i 5. ovog člana sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti, koju rešenjem obrazuje komandant JZO, a čine je izvođači nastave – instruktori u JZO.

Rezultate provera iz st. 4. i 5. ovog člana, Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja komandantu JZO.

Policijskim službenicima koji su raspoređeni na neko pojedinačno radno mesto u okviru tipičnog radnog mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III”, a koji su privremeno premešteni iz JZO ili upućeni iz JZO na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se vrši provera, ukoliko se opravdano ne odazovu u redovnim terminima provere.

Policijskim službenicima koji su u vreme provere iz stava 4. ovog člana, privremeno sprečeni za rad, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon isteka privremene sprečenosti za rad, a policijski službenici koji se nalaze duže od mesec dana van rada usled privremene sprečenosti za rad, upućuju se po povratku na rad, na vanredni lekarski pregled u nadležnu ustanovu za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja sposobnosti za rad na poslovima neposredne fizičke zaštite određenih lica.

Policijskim službenicima koji su u vreme provere iz stava 4. ovog člana, odsutni sa rada zbog korišćenja porodiljskog odsustva, nege deteta, ili odsutni sa rada po nekom drugom osnovu, utvrđuje se novi termin provere po povratku na rad najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se vrši provera.

Policijski službenici koji su najmanje dva puta u toku kalendarske godine oslobođeni provera iz stava 4. ovog člana, na osnovu nalaza lekarske komisije, upućuju se na vanredni lekarski pregled u nadležnu ustanovu za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja sposobnosti za rad na poslovima neposredne fizičke zaštite određenih lica.

Policijskim službenicima iz st. 12. i 14. ovog člana, kojima nadležna ustanova za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u Ministarstvu utvrdi sposobnost za rad na poslovima neposredne fizičke zaštite određenih lica, utvrđuje se novi termin provere.

Policijski službenici iz st. 12. i 14. ovog člana kojima nadležna ustanova za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u Ministarstvu utvrdi nesposobnost za rad na poslovima neposredne fizičke zaštite određenih lica, mogu se trajno premestiti na odgovarajuće radno mesto u okviru JZO ili na odgovarajuće radno mesto u okviru drugih organizacionih jedinica Ministarstva, ukoliko u specijalnoj ili drugim posebnim jedinicama policije ne postoji odgovarajuće radno mesto.

Policijskim službenicima koji su u vreme provere iz stava 4. ovog člana, privremeno udaljeni sa rada, na neplaćenom odsustvu ili kojima miruje radni odnos, utvrđuje se novi termin provere nakon vraćanja na rad i raspoređivanja na neko od tipičnih radnih mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO.

Policijski službenik JZO, koji na proverama stručne osposobljenosti nije ispunio norme iz stava 4. ovog člana, na predlog komandanta JZO, može se trajno premestiti, sa nekog od tipičnih radnih mesta „pratilac I”, „pratilac II” i „pratilac III” u JZO na odgovarajuće radno mesto u okviru JZO ili na odgovarajuće radno mesto u okviru drugih organizacionih jedinica Ministarstva, ukoliko u specijalnoj ili drugim posebnim jedinicama policije ne postoji odgovarajuće radno mesto.

Član 46a

Postupak i način popunjavanja ostalih radnih mesta u JZO, sprovodi se na osnovu zakona i drugih podzakonskih akata.

Prilikom premeštaja ili raspoređivanja zaposlenih na radna mesta u JZO, pored opštih uslova propisanih ovom uredbom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zaposleni mora da ispuni i sve posebne uslove za rad na radnom mestu na koje se premešta ili raspoređuje.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada su kao posebni uslovi predviđene obuke i/ili kursevi, zaposleni će se rešenjem o premeštaju ili raspoređivanju obavezati da te posebne uslove ispuni u roku od najviše dve godine od dana premeštaja ili raspoređivanja, odnosno dana zasnivanja radnog odnosa.

Policijski službenik koji nakon premeštaja ili raspoređivanja u JZO u predviđenom roku iz stava 3. ovog člana ne završi sa uspehom predviđene obuke i/ili kurseve, može se trajno premestiti na upražnjeno radno mesto u okviru JZO ili na odgovarajuće upražnjeno radno mesto u okviru drugih organizacionih jedinica Ministarstva, ukoliko u specijalnoj ili drugim posebnim jedinicama policije ne postoji odgovarajuće radno mesto.

 1. Posebna oprema, sredstva i naoružanje u JZO

Član 47.

Osnovnu policijsku opremu čine: službena palica, sredstva za vezivanje, baterijska lampa.

Posebnu policijsku opremu čine: taktički opasač sa pripadajućim delovima; podopasač; zaštitna maska; teleskopska palica; elektrošokeri; balistički prsluk; kevlar torba; taktički prsluk; službeni nož; fluorescentni prsluk; radne rukavice zimske; uređaji, sredstva i oprema za protivdiverzioni pregled; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; uređaji za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova; vozila sa spoljnim obeležjima policije i uređaji koji se u njih ugrađuju, kao i delovi takvih vozila i uređaja; vozila bez spoljnih obeležja u kojima su ugrađeni uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova, putnička vozila sa posebnim stepenom zaštite; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; rendgenski uređaji; uređaji i sredstva za osmatranje u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti; uređaji, sredstva i sistemi za detekciju zračenja i za radiološku, biološku i hemijsku identifikaciju; uređaji za radio-elektronsko ometanje; radio i telefonski uređaji i njihova prateća oprema i kompjuterski sistemi sa opremom; hemijska sredstva punjena neškodljivim suzavcem ili hemijskim materijama blažeg dejstva od suzavca; eksplozivna sredstva; alpinistička oprema; kao i druga oprema, uređaji i sredstva koja se po svojoj nameni, karakteristikama i svojstvima mogu upotrebiti u funkciji obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti JZO.

Osnovno naoružanje policijskih službenika JZO je kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje policijskih službenika JZO je kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm.

Posebnu opremu za oružje čine: nišanske sprave i uređaji; lampe za oružje; prigušivači pucnja.

Komandant JZO ili lice koje on ovlasti izdaje policijskim službenicima JZO nalog za zaduženje posebne opreme i naoružanja.

JZO vodi evidencije o zaduženom osnovnom naoružanju i opremi policijskih službenika, kao i evidencije zaduženja posebnim naoružanjem i opremom, u skladu sa propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

 1. JEDINICA ZA ZAŠTITU
 2. Organizacija i delokrug JZZ

Član 48.

JZZ je posebna jedinica policije koja obavlja policijske i druge poslove određene zakonom i propisima kojim se uređuje program zaštite učesnika u krivičnom postupku.

JZZ u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, postupa po odlukama Komisije za sprovođenje programa zaštite, kao i po nalozima nadležnog javnog tužioca, predsednika sudskog veća i sudije za prethodni postupak.

JZZ obavlja poslove koji se odnose na zaštitu učesnika u krivičnom postupku i njima bliskih lica, koji su usled davanja iskaza ili obaveštenja značajnih za dokazivanje u krivičnom postupku, izloženi opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet, slobodu ili imovinu, i to: primenjuje hitne mere zaštite; sprovodi Program zaštite; obezbeđuje ekonomsku, psihološku, socijalnu i pravnu pomoć učesnicima u krivičnom postupku i bliskim licima; obavlja procene: opasnosti koja preti licu za koje se zahteva zaštita, opasnosti kojoj bi bila izložena zajednica u slučaju uključenja lica u Program zaštite, kao i procenu zdravstvenog stanja lica za koje se zahteva zaštita; preduzima zakonom predviđene radnje u postupku uključenja lica u Program zaštite, kao i u pogledu produženja, obustave ili prestanka Programa zaštite; sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i službama u cilju sprovođenja Programa zaštite; ostvaruje međunarodnu saradnju u sprovođenju Programa zaštite i u vezi sa tim: ostvaruje direktnu komunikaciju sa organima stranih država nadležnim za zaštitu učesnika u krivičnom postupku; podnosi molbu stranoj državi za prihvat zaštićenog lica i primenu propisanih mera zaštite; postupa po molbi strane države za prihvat zaštićenog lica i primenu mera zaštite u Republici Srbiji; zaključuje bilateralne međunarodne sporazume o sprovođenju Programa zaštite; sprovodi Program zaštite po zaključenim međunarodnim sporazumima ili po principu uzajamnosti; na međunarodnom planu učestvuje u međusobnoj razmeni informacija ili iskustava državnih organa na sprovođenju Programa zaštite i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

 1. Popuna radnog mesta u JZZ

Član 49.

Direkcija policije, na zahtev JZZ, obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta u JZZ.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka daje saglasnost za popunu radnog mesta u JZZ i priprema obaveštenje o popuni radnog mesta u JZZ, koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja policijskih službenika.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana postavlja se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Intranet sajtu Ministarstva.

Član 50.

Kriterijumi za izbor polaznika za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u JZZ su:

1) da ima najmanje jednu godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima u statusu ovlašćenog službenog lica;

2) da njegov rad nije ocenjen manjom ocenom od ocene „dobar (3)” u poslednje dve godine.

Kandidat koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, podnosi prijavu za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u JZZ, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Podnošenjem prijave kandidata smatra se da je isti dao saglasnost da se izvrše provere ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i da se obrade lični podaci.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i sačinjava Listu kandidata za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja komandatu JZZ.

Selekciono testiranje obuhvata psihološku procenu za rad u JZZ, kao i proveru veština i sposobnosti polaznika za obavljanje poslova u JZZ u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZZ.

Član 51.

Direktor policije rešenjem obrazuje Komisiju za popunu radnog mesta u JZZ (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnik Direkcije policije koji je i predsednik, predstavnik JZZ i predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata sa selekcionog testiranja sačinjava Rang listu i dostavlja je direktoru policije.

Direktor policije, na predlog komandanta JZZ donosi odluku o kandidatima koji će biti primljeni na rad u JZZ, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak popune radnog mesta u JZZ.

Član 52.

Polaznik koji se premešta ili raspoređuje na rad u JZZ u obavezi je da u roku od jedne godine od dobijanja rešenja o raspoređivanju ili trajnom premeštaju sa uspehom završi osnovnu specijalističku obuku za JZZ koja se organizuje radi osposobljavanja za rad u JZZ, u smislu propisa kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu.

Po dobijanju rešenja iz stava 1. ovog člana, za zaposlenog se podnosi zahtev za izdavanje odgovarajućeg sertifikata za pristup tajnim podacima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Ako zaposlenom bude odbijen zahtev za izdavanje sertifikata za pristup tajnim podacima, rukovodilac JZZ podnosi predlog za premeštaj.

 1. Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u JZZ

Član 53.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u JZZ obavlja se putem Osnovne specijalističke obuke i kurseva.

JZZ u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa obuke i kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u JZZ, kao i provera njihove stručne osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u JZZ.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih elemenata predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u JZZ.

Provera iz stava 4. ovog člana realizuje se jednom godišnje.

Komandant u JZZ ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa psihofizičkim sposobnostima koje se proveravaju i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru iz stava 4. ovog člana sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti, koju rešenjem obrazuje komandant JZZ.

Rezultate provera iz stava 4. ovog člana, Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja komandantu u JZZ.

Ako policijski službenik ne ispuni norme za proveru psihofizičkih sposobnosti predviđene Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZZ smatra se da ne ispunjava uslov za rad u JZZ.

Policijskim službenicima koji su privremeno sprečeni za rad, privremeno premešteni ili upućeni na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon određenog datuma provere ili najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se provera vrši.

Policijski službenici koji se u vreme provere iz stava 4. ovog člana, nalaze duže od mesec dana van rada usled privremene sprečenosti za rad, upućuju se na vanredni lekarski pregled u nadležnu zdravstvenu ustanovu za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja novog termina provere.

Ako se policijski službenik neopravdano ne odazove na proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od šest meseci od dana upućivanja na vanredni lekarski pregled, smatra se da ne ispunjava uslov za rad u JZZ.

 1. Posebna oprema, sredstva i naoružanje u JZZ

Član 54.

JZZ za obavljanje poslova iz svog delokruga koristi posebnu opremu, sredstva i naoružanje.

Opremu policijskih službenika JZZ čine: sredstva za vezivanje; raspršivači sa nadražujućim sredstvom; elektrošokeri; balistički prsluk; taktički prsluk; fluorescentni prsluk; taktički opasač sa pripadajućim delovima; podopasač; zaštitna maska; teleskopska palica; kevlar torba; baterijska lampa; radne rukavice zimske; balistička jakna; službeni nož i dr.

Posebnu opremu čine: uređaji, sredstva i oprema za protivdiverzioni pregled; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; vozila bez policijskih oznaka u koja su ugrađeni svetlosni i zvučni uređaji, telekomunikacioni sistemi i specijalna oprema, kao i putnička vozila sa posebnim stepenom zaštite; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; rendgenski uređaji; uređaji i sredstva za osmatranje u noćnim uslovima i uslovima smanjene vidljivosti; uređaji, sredstva i sistemi za detekciju zračenja i za radiološku, biološku i hemijsku identifikaciju, zaštitu i dekontaminaciju; uređaji za detekciju, otkrivanje i ometanje prislušnih uređaja; sredstva veze sa skrivenim priborom; uređaji za audio i video snimanje, obradu i arhiviranje podataka; uređaji i sredstva za osmatranje; uređaji i sredstva za sprovođenje tajnih nadzora, praćenja i tehničkih snimanja; specijalna vozila; lampe za oružje; prigušivači pucnja i dr.

Osnovno naoružanje policijskih službenika JZZ je kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje policijskih službenika je kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm.

Naoružanje i oprema koja se nalazi na zaduženju JZZ se izdaje policijskim službenicima po nalogu komandanta JZZ.

Naoružanje i opremu, za obavljanje policijskih poslova, mogu upotrebljavati samo policijski službenici koji su obučeni i osposobljeni za rukovanje i upotrebu naoružanja i opreme.

VII. POLICIJSKA BRIGADA

 1. Organizacija i delokrug Policijske brigade

Član 55.

Policijska brigada je posebna jedinica policije u sastavu Policijske uprave za grad Beograd koja obavlja policijske poslove, a naročito policijske poslove održavanja javnog reda i mira, sprečavanja nasilja na sportskim priredbama i drugim javnim skupovima, pružanja pomoći u izvršenjima, kao i druge visokorizične zadatke na području Policijske uprave za grad Beograd, i na teritoriji drugih policijskih uprava po odobrenju direktora policije.

U cilju zaštite života, javnog reda i mira, lične i imovinske sigurnosti građana, Policijska brigada se (koristeći ljudstvo, materijalno tehnička sredstva, specijalnu opremu i uređaje, specijalna vozila i službene životinje) angažuje: kada bezbednosne procene ukazuju da bi moglo doći do ugrožavanja stanja javne bezbednosti i bezbednosti ljudi i imovine u većem obimu; za obezbeđenje javnih skupova na kojima se očekuje prisustvo većeg broja građana i gde bezbednosna procena ukazuje na povećan rizik i mogućnost narušavanja javnog reda u većem obimu; na uspostavljanju već narušenog javnog reda u većem obimu; u obavljanju poslova operativno-tehničke i protivdiverzione zaštite; u obavljanju poslova obezbeđenja objekata Policijske brigade i logističke poslove; na održavanju potrebne spremnosti i mobilnosti za izvršavanje drugih složenih bezbednosnih zadataka u redovnim prilikama i za slučaj vanrednih situacija i vanrednog stanja; na rešavanju kriznih situacija izazvanih terorističkim dejstvima, masovnim ubistvima (AMOK) i sl., u saradnji sa SAJ, drugim posebnim jedinicama policije i organizacionim jedinicama Policijske uprave za grad Beograd i Ministarstva u celini, na drugim poslovima i zadacima koji joj se odrede i nalože, u skladu sa propisima.

Policijska brigada planira, organizuje i izvodi konstantnu obuku i stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih policijskih službenika.

Policijska brigada u svom sastavu ima uže organizacione jedinice.

 1. Popuna radnog mesta u Policijskoj brigadi

Član 56.

Radno mesto „pripadnik Policijske brigade” u Policijskoj brigadi popunjava se policijskim službenikom u statusu ovlašćenog službenog lica, koji je sa uspehom prošao selekciono testiranje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radno mesto „pripadnik Policijske brigade” popunjava se polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku.

Selekciono testiranje

Član 57.

Direkcija policije, na zahtev Policijske uprave za grad Beograd, obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta „pripadnik Policijske brigade” u Policijskoj brigadi.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka daje saglasnost za popunu radnog mesta „pripadnik Policijske brigade” i priprema obaveštenje o popuni radnog mesta iz stava 1. ovog člana, koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja zaposlenih.

Obaveštenje se postavlja na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Intranet sajtu Ministarstva.

Član 58.

Kriterijum za izbor polaznika za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u PB je da nije stariji od 28 godina života.

Polaznik koji ispunjava uslov iz stava 1. ovog člana, podnosi Prijavu za Selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata, radi popune radnog mesta u Policijskoj brigadi, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja komandantu.

Selekciono testiranje obuhvata lekarski pregled, proveru fizičkih sposobnosti i proveru posebnih psiholoških sposobnosti.

Norme i način sprovođenja selekcionog testiranja sastavni su deo Programa stručnog usavršavanja policijskih službenika Policijske brigade.

Član 59.

Direktor policije rešenjem obrazuje Komisiju za popunu radnog mesta u Policijskoj brigadi i sprovođenje selekcionog testiranja (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnik Policijske uprave za grad Beograd koji je i predsednik, predstavnik Policijske brigade i predstavnik organizacione jedinice nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata sa selekcionog testiranja sačinjava rang listu i dostavlja je komandantu.

Načelnik policijske uprave za grad Beograd na predlog komandanta Policijske brigade donosi odluku o kandidatima koji će biti primljeni na rad u Policijskoj brigadi, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak popune radnog mesta „pripadnik Policijske brigade”.

Član 60.

Polaznik koji se raspoređuje ili trajno premešta na rad u Policijsku brigadu, upućuje se na Osnovnu specijalističku obuku za PB, koja se organizuje radi osposobljavanja za rad u Policijskoj brigadi, u smislu propisa kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu.

 1. Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u Policijskoj brigadi

Član 61.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u Policijskoj brigadi obavlja se putem obuka i kurseva.

Policijska brigada u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa obuka i kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u Policijskoj brigadi, kao i provera njihove stručne osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Policijske brigade.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija.

Norme za proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih kompetencija predviđene su Programom iz stava 3. ovog člana.

Provera iz stava 4. ovog člana realizuje se jednom godišnje.

Komandant Policijske brigade ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa psihofizičkim sposobnostima koje se proveravaju i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru iz stava 4. ovog člana sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti, koju rešenjem obrazuje načelnik Policijske uprave za grad Beograd, a čine je predstavnici Policijske uprave za grad Beograd i Policijske brigade.

Rezultate provera iz stava 4. ovog člana, Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja načelniku Policijske uprave za grad Beograd i komandantu Policijske brigade.

Ako policijski službenik ne ispuni norme za proveru psihofizičkih sposobnosti, predviđene Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u Policijskoj brigadi, smatra se da ne ispunjava uslov za rad u Policijskoj brigadi.

Policijskim službenicima koji su privremeno sprečeni za rad, privremeno premešteni ili upućeni na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon određenog datuma provere ili najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se provera vrši.

Policijski službenici koji se u vreme provere iz stava 4. ovog člana, nalaze duže od mesec dana van rada usled privremene sprečenosti za rad, upućuju se na vanredni lekarski pregled u nadležnu zdravstvenu ustanovu za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja novog termina provere.

Ako se policijski službenik neopravdano ne odazove na proveru psihofizičkih sposobnosti u roku od šest meseci od dana upućivanja na vanredni lekarski pregled, smatraće se da ne ispunjava uslov za rad u Policijskoj brigadi.

 1. Posebna oprema, sredstva i naoružanje u Policijskoj brigadi

Član 62.

Opremu Policijske brigade čini: oprema policijskih službenika, oprema službenih životinja, posebna oprema za oruđe i oružje i oprema za boravak na terenu.

Opremu policijskih službenika Policijske brigade čini: taktički opasač sa pripadajućim delovima; podopasač; zaštitni šlem sa vizirom; antitrauma prsluk; štitnici za ruke i noge; zaštitni štit; zaštitne rukavice; zaštitna maska; službena palica i službena palica „Tonfa”; teleskopska palica; elektrošokeri; električne palice koje emituju električni impuls kratkog trajanja; sredstva za vezivanje (lisice i zatezne trake); ručni sprej (suzavac); megafon; baterijske lampe; taktički prsluk; službeni nož; modifikovani antitrauma zaštitni prsluk; službena palica sa nosačem; patrolna kaciga; radna kaciga; mamuze sa kaiševima; fluorescentni prsluk; taktički prsluk; radne rukavice zimske; radne rukavice letnje; povodnici dupli; povodnici radni; povodnici kratki; kopačke; zaštitni balistički šlem; modifikovani (laki) antitrauma prsluk; kombinovani alat; detektor eksploziva; vodeni top bestrzajni; neutralizator sa tečnim azotom; boroskop; zaštitni balistički prekrivač; prenosno skladište; tripod; laptop računar; kamkorder; fotoaparat; univerzalni antistatički alat; prenosni portabl rendgenski uređaj; samohodno vozilo-robot; komplet alata za otvaranje vozila; pribor za podizanje naprave sa visine i pribor za otvaranje vozila sa bezbednog odstojanja; sklopive merdevine; ogledala sa lampom; reflektori ručni; balistički štit; teleskopska ruka; zaštitno odelo operatera PDZ sa kacigom; metal-detektor za pretragu terena; ručni metal-detektori (više vrsta); blokator radio-talasa; mašine za električno paljenje; taktički zaštitni prsluk; šlemovi sa vizirom za deminiranje; zaštitne naočare; štitnici za laktove i kolena; vreća za spavanje zimska; vreća za spavanje letnja; podmetač vreće za spavanje; borbeni ranac; borbeni prsluk; porcija sa priborom za jelo; čuturica za vodu; leđni mehur za vodu sa sisaljkom kapaciteta 1,5 do 2 litra; borbeni nož; antimagnetni nož-alat; parakord; baterijske lampe; nepromočiva odela; gumeni čamci; pojasevi za spasavanje i šatorska krila i dr.

Opremu službenog konja čine: uzda; ular sa povocem; martingal; podsedlica radna; podmetač za sedlo; sedlo; prednje i zadnje kamašne; flurescentna obeležja (prašnjak i kamašne); jahaće ćebe; štitnik za glavu; vizir; podsedlica interventna; prednje i zadnje zaštitne kamašne.

Grupnu opremu za četu vodiča službenih pasa čine: ogrlice lančane raznih dimenzija; ogrlice kožne; amovi sa natpisom POLICIJA; loptice razne; kompleti mirisa za drogu; eksploziv i otkrivanje falsifikovanih novčanica; zaštitne korpe za pse (različite veličine i namene); garabini jači; trake za kondicioniranje pasa sa amovima raznih veličina; namenski boksevi za pse; četka sa mehanizmom; zaštitni prsluk za psa-JRM; zaštitni prsluk za psa-otkrivanje eksplozivnih materija; gas maska; robot odelo; markersko odelo; markerski rukav levi; markerski rukav desni; markerski rukav za štence; markerska palica; markerski bič; povodnici dupli, radni, povodnici kratki; jutani aport razni; zaštitno pododelo-kevlar i dr.

Posebnu opremu čine: zaštitni balistički prsluk (pancir); balistički šlem; balistički štit; sredstvo za nasilno razbijanje vrata; sredstva za prinudno zaustavljanje motornih vozila; ograde za prinudno zaustavljanje ili usmeravanje lica; uređaji za izbacivanje hemijskih sredstava; hemijska sredstva punjena neškodljivim suzavcem ili hemijskom materijom blažeg dejstva od suzavca; uređaj za izbacivanje mlazeva vode; svetlosna i zvučna signalizacija i rotaciona svetla; uređaji i sredstva za orijentaciju i navigaciju; alpinistička oprema; uređaji za audio i video snimanje; obradu i arhiviranje podataka; uređaji i sredstva za osmatranje i merenje daljine; uređaji i sistemi za tehničku zaštitu objekata i štićenih prostora; endoskopski uređaji; eksplozivna sredstva; punjenja i municija za specijalne namene i dr.

Opremu informacione tehnologije čine: laptop računari; štampači; skeneri; internet modemi; fotokopir aparat i dr.

Sredstva veze čine: ručne digitalne radio stanice; kolske digitalne radio stanice; bazne digitalne radio stanice; skriveni pribor za digitalne radio stanice; šlemofoni i dr.

Oprema za logističku podršku treba da sadrži sva neophodna sredstva za boravak i rad u ruralnim uslovima kao i kompletnu opremu za sanitetsku podršku.

Osnovno naoružanje policijskih službenika Policijske brigade je kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje policijskih službenika Policijske brigade je: kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm; gasno oružje; oružje za signalizaciju; oružje za ispaljivanje hemijskih sredstava i sredstava za obeležavanje; oružje za ispaljivanje različitih vrsta projektila za privremeno onesposobljavanje.

Policijska brigada koristi i oružja i oruđa za vatrenu podršku kalibra 20 mm i većeg, koja mogu biti ručna, samohodna i ugrađena na specijalnim vozilima.

Posebna oprema za oružje su nišanske sprave i uređaji, daljinski upravljivi sistemi za upravljanje i dejstvo, lampe za oružje.

Specijalna vozila Policijske brigade su: borbeno oklopno vozilo; vodeni top; specijalno namensko vozilo za prevoz ljudstva; specijalno namensko vozilo za sprovod lica; vozilo za prevoz pasa; vozilo za prevoz konja; vozilo za prevoz eksplozivnih sredstava; vozilo za PD zaštitu.

Priključna vozila Policijske brigade su: prikolica za prevoz pasa; prikolica za prevoz konja; prikolica za prevoz eksplozivnih predmeta i materija; pokretna kuhinja.

Ostala vozila Policijske brigade su: kamioni; patrolna vozila; putnička vozila; terenska vozila; kombi vozila; autobusi; minibusevi; motocikli; druga vozila i radne mašine.

VIII. INTERVENTNA JEDINICA 92

 1. Organizacija i delokrug Interventne jedinice 92

Član 63.

Interventna jedinica 92 (IJ 92) je posebna jedinica policije u okviru Dežurne službe PU za grad Beograd koja na teritoriji grada Beograda obavlja policijske poslove kroz patrolnu delatnost, brzo i efikasno interveniše u svim slučajevima, a posebno u slučajevima kada su izvršena teška krivična dela sa elementima nasilja i posedovanja oružja, narkotika i dr, realizuje visokorizična hapšenja pojedinaca i kriminalnih grupa u situacijama kada su lica naoružana i kada se očekuje otpor ili napad na policijske službenike drugih organizacionih jedinica prilikom hapšenja, obavlja druge policijske poslove sa visokim rizikom.

Pored poslova i zadataka iz stava 1. ovog člana, po naredbi načelnika Policijske uprave za grad Beograd, a uz prethodno odobrenje direktora policije, IJ 92 pruža pomoć i drugim organizacionim jedinicama Ministarstva kada one samostalno ne mogu da izvrše službeni zadatak van teritorije grada Beograda.

Poslove iz stava 1. ovog člana, obavljaju interventni timovi koje čine vođe tima i pripadnici IJ 92.

 1. Popuna radnog mesta u IJ 92

Član 64.

Radno mesto „pripadnik IJ 92” popunjava se policijskim službenikom u statusu ovlašćenog službenog lica koji policijske poslove obavlja u uniformi i koji je sa uspehom završio selekciono testiranje za IJ 92.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radno mesto „pripadnik IJ 92” popunjava se i polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku.

Član 65.

Direkcija policije, na zahtev IJ 92, obaveštava organizacionu jedinicu nadležnu za poslove upravljanja ljudskim resursima o potrebi popune radnog mesta „pripadnik IJ 92” u Interventnoj jedinici 92.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa kadrovskim planom, finansijskim sredstvima i planom obuka daje saglasnost za popunu radnog mesta „pripadnik IJ 92” i priprema obaveštenje o popuni radnog mesta iz stava 1. ovog člana, koje sadrži informacije o načinu i krajnjem roku prijavljivanja.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana, postavlja se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica i na Intranet sajtu Ministarstva.

Selekciono testiranje

Član 66.

Kriterijum za izbor polaznika za selekciono testiranje radi popune radnih mesta u IJ 92 je da ima najmanje tri godine radnog iskustva na policijskim poslovima sa statusom ovlašćenog službenog lica koji policijske poslove obavlja u uniformi.

Policijski službenik koji ispunjava uslov iz stava 1. ovog člana, podnosi Prijavu za Selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata, radi popune radnih mesta IJ 92, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mestu rada.

Nakon prijema prijave, organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima, vrši proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup selekcionom testiranju, koju dostavlja direktoru policije.

Selekciono testiranje obuhvata lekarski pregled, proveru fizičkih sposobnosti i proveru posebnih psiholoških sposobnosti.

Norme i način sprovođenja selekcionog testiranja sastavni su deo Programa stručnog usavršavanja policijskih službenika Interventne jedinice 92.

Član 67.

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd, na predlog načelnika Dežurne službe, obrazuje Komisiju za sprovođenje selekcionog testiranja (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima najmanje tri člana, a čine je predstavnik Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, predstavnik Interventne jedinice 92 i predstavnik Odeljenja za ljudske resurse Policijske uprave za grad Beograd.

Komisija dostavlja načelniku Dežurne službe Rang listu kandidata sa rezultatima selekcionog testiranja.

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd na predlog komandanta IJ 92 donosi odluku o kandidatima koji će biti primljeni na radno mesto „pripadnik IJ 92”, u skladu sa finansijskim sredstvima, kadrovskim planom i planom obuka.

Organizaciona jedinica nadležna za poslove upravljanja ljudskim resursima sprovodi dalji postupak popune radnog mesta „pripadnik IJ92”.

Član 68.

Policijski službenik koji se prima, premešta ili raspoređuje na rad u IJ 92 u obavezi je da u roku od jedne godine od dobijanja rešenja o prijemu/raspoređivanju ili trajnom premeštaju sa uspehom završi Osnovnu specijalističku obuku za IJ 92 koja se organizuje radi osposobljavanja za rad u IJ 92, u smislu propisa kojim se uređuje stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu.

 1. Provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u Interventnoj jedinici 92

Član 69.

Stručno osposobljavanje policijskih službenika u Interventnoj jedinici 92 obavlja se putem obuka i kurseva.

IJ 92 u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima izrađuje predloge programa kurseva.

Stručno usavršavanje policijskih službenika u IJ 92, kao i provera njihove stručne osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u IJ 92.

Provera stručne osposobljenosti obuhvata proveru psihofizičke sposobnosti i proveru drugih elemenata predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u IJ 92.

Norme za proveru stručne osposobljenosti i proveru drugih kompetencija za rad u IJ 92 predviđene su Programom stručnog usavršavanja u IJ 92.

Provera iz stava 4. ovog člana realizuje se jednom godišnje.

Komandant IJ 92 ili rukovodilac koga on ovlasti u obavezi je da na početku kalendarske godine upozna policijske službenike sa psihofizičkim sposobnostima koje se proveravaju i normama koje je potrebno ispuniti.

Proveru iz stava 4. ovog člana sprovodi Komisija za proveru stručne osposobljenosti, koju rešenjem obrazuje načelnik Policijske uprave za grad Beograd, a čine je predstavnici Policijske uprave za grad Beograd i IJ 92.

Rezultate provera iz stava 4. ovog člana, Komisija za proveru stručne osposobljenosti dostavlja načelniku Policijske uprave za grad Beograd i komandantu IJ 92.

Ako policijski službenik ne ispuni norme za proveru psihofizičkih sposobnosti predviđene Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u IJ 92, smatra se da ne ispunjava uslov za rad u IJ 92.

Policijskim službenicima koji su privremeno sprečeni za rad, privremeno premešteni ili upućeni na rad u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, utvrđuje se novi termin provere mesec dana nakon određenog datuma provere ili najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj se provera vrši.

Policijski službenici koji se u vreme provere iz stava 4. ovog člana, nalaze duže od mesec dana van rada usled privremene sprečenosti za rad, upućuju se na vanredni lekarski pregled u nadležnu zdravstvenu ustanovu za zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, radi utvrđivanja novog termina provere.

Ako se policijski službenik neopravdano ne odazove na proveru psihofizičkih sposobnosti u roku od šest meseci od dana upućivanja na vanredni lekarski pregled, smatraće se da ne ispunjava uslov za rad u IJ 92.

 1. Posebna oprema, sredstva i naoružanje u Interventnoj jedinici 92

Član 70.

Posebnu opremu policijskih službenika Interventne jedinice 92 čine: balistički šlem; balistički štit; veliki balistički štit; balistički (pancir) prsluk; zaštitna gas maska; gasni sprej – suzavac; palica crna gumena; palica tonfa; nož; hidraulična presa za nasilan ulazak; nišani; taktička led lampa i dr.

Osnovno naoružanje policijskih službenika IJ 92 je kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje policijskih službenika IJ 92 je kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 71.

Prijava za Selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (Prilog 1).

Rukovođenje i komandovanje

Član 72.

Specijalnom i posebnim jedinicama policije rukovodi i komanduje komandant.

Rukovodioci užih organizacionih jedinica za svoj rad i rad tih organizacionih jedinica odgovaraju neposredno višem rukovodiocu i komandantu, zameniku ili pomoćniku komandanta, po liniji rada.

Komandant za svoj rad i rad jedinice odgovara direktoru policije, odnosno načelniku Policijske uprave za grad Beograd (PB i IJ 92).

Premeštaj

Član 73.

Policijski službenik specijalne ili posebnih jedinica policije, može se na predlog rukovodioca premestiti na drugo radno mesto u skladu sa odredbama Zakona o policiji.

Policijski službenik iz stava 1. ovog člana, premešta se na upražnjeno radno mesto u okviru svoje organizacione jedinice ili u drugu posebnu jedinicu policije.

Ako ne postoji odgovarajuće radno mesto u specijalnoj i posebnim jedinicama policije, policijski službenik se premešta na odgovarajuće radno mesto u okviru drugih organizacionih jedinica Ministarstva.

Član 74.

Policijski službenici koji su završili Selekcionu obuku za SAJ nisu u obavezi da pohađaju Selekcionu obuku za Žandarmeriju prilikom premeštaja u Žandarmeriju, već su u obavezi da na testu fizičke sposobnosti, koji se sprovodi u skladu sa normativima koji su Programom stručnog usavršavanja Žandarmerije utvrđeni za proveru policijskih službenika u specijalističkim četama, na svim disciplinama koje se ocenjuju dobiju najmanje ocenu „dobar (3)”, da zadovolje kriterijume na prethodnom lekarskom pregledu koji je propisan u članu 22. stav 6. ove uredbe i završe Osnovnu obuku za Žandarmeriju.

Troškovi selekcionog testiranja, Selekcione i Osnovne obuke

Član 75.

Kandidat sam snosi putne troškove i troškove lekarskih pregleda za potrebe selekcionog testiranja, Selekcione i Osnovne obuke.

Dužnosti rukovodioca tokom trajanja provere stručne osposobljenosti

Član 76.

Rukovodilac organizacione jedinice, za vreme trajanja provera stručne osposobljenosti policijskih službenika za rad u specijalnoj i posebnim jedinicama, dužan je da:

1) omogući zaposlenom da u zakazanim terminima prisustvuje proverama;

2) planira raspored rada zaposlenog tako da isti ima najmanje 12 sati neprekidnog odmora pre zakazanih provera.

Član 77.

Komandanti specijalne i posebnih jedinica policije mogu obrazovati komisije, radne grupe i druga radna tela, radi razmatranja određenih pitanja iz delokruga tih jedinica, ili ako je to neophodno za izvršenje pojedinih složenijih zadataka.

Aktom o obrazovanju radnog tela iz stava 1. ovog člana utvrđuju se njegov sastav, zadaci i rokovi za njihovo izvršavanje, ovlašćenja i drugi uslovi od značaja za rad tog tela.

Radi razmatranja određenih organizaciono-radnih, operativno-stručnih i drugih pitanja komandanti specijalne i posebnih jedinica policije mogu, uz saglasnost direktora policije, organizovati stručno-radne sastanke, savetovanja i seminare.

Član 78.

U cilju efikasnije organizacije rada i funkcionisanja specijalne i posebnih jedinica policije, komandant specijalne i posebnih jedinica policije donosi naredbe, procedure, obaveštenja, planove i elaborate i daje ovlašćenja, koji moraju biti u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

 1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79.

Za policijskog službenika koji se prilikom prvog raspoređivanja po ovoj uredbi rasporedi na radno mesto na koje je do tada bio raspoređen ili radno mesto sa istim kataloškim opisom, smatraće se da ispunjava sve posebne uslove tog radnog mesta propisane ovom uredbom.

Za policijskog službenika koji prilikom prvog raspoređivanja po ovoj uredbi bude raspoređen na drugo radno mesto u odnosu na radno mesto čije je poslove do tada obavljao u toj organizacionoj jedinici, smatraće se da ispunjava poseban uslov u pogledu selekcione obuke/testa i osnovne specijalističke obuke, izuzev policijskog službenika koji je obavljao pomoćno tehničke poslove.

Policijski službenik iz stava 2. ovog člana dužan je da ispuni posebne uslove u pogledu zahtevanih obuka/kurseva koje nema, u roku od dve godine od dana raspoređivanja po ovoj uredbi.

Policijski službenik koji pre stupanja na snagu ove uredbe nije bio raspoređen u toj organizacionoj jedinici, dužan je da prilikom prvog raspoređivanja po ovoj uredbi ispuni sve uslove, osim posebnog uslova u pogledu kurseva/obuka/testa.

Policijski službenik iz stava 4. ovog člana dužan je da poseban uslov u pogledu kurseva/obuka/testa ispuni u roku od dve godine od dana raspoređivanja po ovoj uredbi.

Član 80.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi deo Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Pov 01 broj 2149/16 od 2. marta 2016. godine, Ispravka pov. broj 01-6929/16 od 17. avgusta 2016 godine, Ispravka pov. 01 broj 3123/17-2 od 27. marta 2017. godine, Pov. 01 broj 7660/17 od 26. jula 2017. godine, Pov. 01 broj 8187/17-5 od 21. avgusta 2017. godine i Pov. 01 broj 605/18-10 od 28. februara 2018. godine) koji se odnosi na specijalnu i posebne jedinice policije.

Raspoređivanje zaposlenih po ovoj uredbi vrši ministar unutrašnjih poslova ili lice koje on ovlasti.

Raspoređivanje zaposlenih na radna mesta utvrđena ovom uredbom izvršiće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Član 81.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Prilog 1

PRIJAVA ZA SELEKCIONU OBUKU/TESTIRANJE/IZBOR KANDIDATA

Podaci o kandidatu
Prezime i ime
JMBG
Datum  i mesto rođenja
Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)
Kontakt telefoni kandidata
e-mail kandidata
Naziv organizacione jedinice i radnog mesta kandidata
Zvanje ili čin koji kandidat ima
Dokaz o radnom iskustvu, posebno za iskustvo stečeno na policijskim poslovima
Stečeno obrazovanje Osnovno obrazovanje –
  Srednje obrazovanje –
  Visoko obrazovanje –
Da li radi u svom stručnom zvanju i stepenu stručnog obrazovanja DA NE
Rezultat koji je zaposleni ostvario na poslednjoj godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti i proveri drugih kompetencija predviđenih Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika JZO koji obavljaju poslove neposredne fizičke zaštite određenih ličnosti (ovo popunjavaju samo policijski službenici JZO):
Prijavljujem se za selekcionu obuku/testiranje/izbor kandidata za popunu radnog mesta (zaokružiti)
1. SAJ
2. ŽANDARMERIJA
3. Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata
4. Jedinica za zaštitu
5. Interventna jedinica 92
6. Policijska brigada
       

 

Izjava podnosioca prijave:
Saglasan sam da se podaci koje sam dao/dala o sebi obrađuju u navedene svrhe i da se čuvaju u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima.

U _____________, dana ________._________. godine

  Podnosilac prijave

___________________

Napomena Redakcije: Ova uredba sadrži posebne delove/priloge koji sadrže podatke koji su određeni kao tajni podaci u smislu propisa kojima se uređuje tajnost podataka (vidi: član 3. ove uredbe).
Uredbom o izmenama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije („Sl. glasnik RS“, broj 91/2018) prilozi 2, 3. i 4. zamenjeni su novim prilozima. Uredbom o izmenama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije („Sl. glasnik RS“, broj 29/2019) prilozi 2, 3. i 4. zamenjeni su novim prilozima. Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije („Sl. glasnik RS“, broj 69/2019) prilozi 2, 3. i 4. zamenjeni su novim prilozima.

Korisni linkovi