17.08.2019

Број чланова

Број чланова НСП 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

7. октобра 2015.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2007, 93/2007 и 84/2014.

 1. I. УВОДНА ОДРЕДБА

Садржина уредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине.

 1. ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НАКНАЂУЈУ

novlogo11
Члан 2.

Државном службенику и намештенику накнађују се:

1) трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада;

2) трошкови службеног путовања у земљи;

3) трошкови службеног путовања у иностранство;

4) трошкови селидбе у иностранство;

5) трошкови рада и боравка на терену;

6) трошкови привременог или трајног премештаја у друго место рада.

За потребе ове уредбе, а у вези с накнадом трошкова селидбе у иностранство и накнадом трошкова привременог или трајног премештаја у друго место рада, члановима породице државног службеника или намештеника сматрају се супружник, односно ванбрачни партнер и деца (брачна, ванбрачна, усвојена, пасторчад, штићеник и храњеник) који с државним службеником или намештеником заједно живе и троше средства.

III. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК НА РАД И ЗА ОДЛАЗАК С РАДА

Члан 3.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском саобраћају.

 1. IV. НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ
 2. Појам и трајање службеног путовања у земљи

Члан 4.

Службено путовање у земљи, у смислу ове уредбе, јесте путовање на које се државни службеник или намештеник упућује да, по налогу руководиоца државног органа, односно другог овлашћеног лица (у даљем тексту: овлашћено лице), изврши службени посао ван места рада.

Службено путовање у земљи може да траје најдуже 15 дана непрекидно.

Ако потребе службеног посла захтевају или ако започети службени посао не може да се прекине, службено путовање, уз сагласност овлашћеног лица, може да траје и дуже од 15 дана, али највише 30 дана непрекидно.

 1. Налог за службено путовање у земљи

Члан 5.

Овлашћено лице издаје државном службенику или намештенику налог за службено путовање у земљи пре него што он пође на службено путовање.

Налог за службено путовање у земљи садржи име и презиме државног службеника или намештеника који путује, место и циљ путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, врсту смештаја, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, износ дневнице и евентуално умањење дневнице, износ аконтације који може да се исплати, врсту превозног средства којим се путује, податке о томе ко сноси трошкове службеног путовања и начин обрачуна трошкова путовања.

 1. Исплата аконтације

Члан 6.

На основу налога за службено путовање у земљи, државном службенику и намештенику може да се исплати аконтација у висини процењених трошкова.

Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за службено путовање, државни службеник или намештеник дужан је да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

 1. Трошкови службеног путовања у земљи

Сви трошкови који се накнађују

Члан 7.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем у земљи.

Трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао накнађују се преко дневнице.

Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи

Члан 8.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).

Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Дневница и умањење дневнице за службено путовање у земљи

Члан 9.

Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан поласка на службено путовање.

Државном службенику или намештенику коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службено путовање у земљи умањује се за 80%.

Одређивање дневнице према трајању службеног путовања у земљи

Члан 10.

Дневница за службено путовање у земљи рачуна се од часа поласка на службено путовање до часа повратка са службеног путовања.

Државном службенику и намештенику исплаћује се цела дневница за службено путовање у земљи које је трајало између 12 и 24 часа, а половина дневнице за службено путовање које је трајало између 8 и 12 часова.

Трошкови превоза на службеном путовању у земљи

Члан 11.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза од места рада до места где треба да се изврши службени посао и трошкови превоза за повратак до места рада, у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају.

Ако због хитности, односно потреба службеног посла државни службеник или намештеник не може користити ни превоз у јавном саобраћају ни службено возило, он, по писменом одобрењу овлашћеног лица (у коме су наведени разлози хитности, односно потреба службеног посла), може користити сопствени аутомобил.

Државном службенику или намештенику који, по писменом одобрењу овлашћеног лица, користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

Остали трошкови службеног путовања у земљи

Члан 12.

Остали трошкови који су у вези са службеним послом на службеном путовању (резервација места у превозном средству, превоз пртљага, телефонски разговори и сл.) накнађују се у висини стварних трошкова, према приложеном рачуну.

 1. Обрачун путних трошкова службеног путовања у земљи

Члан 13.

Трошкови службеног путовања у земљи накнађују се на основу обрачуна путних трошкова, уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.), а који се подноси у року од три дана од дана кад је службено путовање завршено.

 1. Плаћање трошкова платном картицом

Члан 14.

Државном службенику и намештенику може да се омогући плаћање трошкова службеног путовања у земљи платном картицом, у складу с важећим прописима.

 1. V. НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
 2. Појам службеног путовања у иностранство

Члан 15.

Службено путовање у иностранство, у смислу ове уредбе, јесте службено путовање из Републике Србије у страну државу и обратно, службено путовање из једне у другу страну државу и службено путовање из једног у друго место у страној држави.

 1. Налог за службено путовање у иностранство

Члан 16.

Овлашћено лице издаје државном службенику или намештенику налог за службено путовање у иностранство пре него што он пође на службено путовање.

Налог за службено путовање у иностранство садржи име и презиме државног службеника или намештеника који путује, назив државе и место у које се путује, циљ путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, категорију хотела у којима је обезбеђен смештај, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, врсту превозног средства којим се путује, износ аконтације који може да се исплати, податке о томе ко сноси трошкове службеног путовања и начин обрачуна трошкова путовања.

 1. Исплата аконтације

Члан 17.

На основу налога за службено путовање у иностранство државном службенику и намештенику може да се исплати аконтација у висини процењених трошкова.

Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за службено путовање, државни службеник или намештеник дужан је да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

 1. Трошкови службеног путовања у иностранство

Сви трошкови који се накнађују

Члан 18.

Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја, исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови превоза ради извршења службеног посла, трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа, трошкови службене поште, таксе, телефона, телеграма и телефакса, трошкови изнајмљивања просторија и трошкови стенографских и дактилографских услуга.

Трошкови смештаја у иностранству

Члан 19.

Државном службенику и намештенику на службеном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица) кад се државном службенику и намештенику накнађују трошкови смештаја у износу који је једнак износу дневнице. Државном службенику или намештенику коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не накнађују се трошкови смештаја.

Изузетно, ваздухопловном особљу накнађују се трошкови дневног одмора – у висини плаћеног хотелског рачуна – ако је њихово задржавање на аеродрому дуже од четири часа између два лета у току 24 часа.

Члановима делегације Републике Србије, преводиоцима и лицима која осигуравају делегацију на међународним сусретима и скуповима на којима организатор, односно домаћин одређује услове смештаја, накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, па и онда кад су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије.

Кад делегацију Републике Србије предводи: председник Републике; члан Владе; државни секретар, генерални секретар или помоћник министра у Министарству спољних послова, члановима делегације, преводиоцима и лицима која осигуравају делегацију накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак кад су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије – и ако организатор, односно домаћин није одредио услове смештаја.
+ Види:
чл. 1. Уредбе – 93/2007-3.

Трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству (дневница)

Члан 20.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у износу који је утврђен у Списку дневница по страним државама (у даљем тексту: утврђена дневница).

Списак дневница по страним државама одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Увећање утврђене дневнице за службено путовање у иностранство

Члан 21.

Износ утврђене дневнице за службено путовање у иностранство увећава се шефовима делегације за 20%.

Умањење утврђене дневнице за службено путовање у иностранство

Члан 22.

Износ утврђене дневнице за службено путовање у иностранство умањује се:

1) ако је обезбеђена бесплатна исхрана – за 60%, а ако је обезбеђен само бесплатан доручак – за 10%, ако је обезбеђен само бесплатан ручак – за 30% и ако је обезбеђена само бесплатна вечера – за 20%;

2) ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати трошкови за исхрану и преноћиште – за 60%;

3) ако су у цену карте за путовање бродом урачунати и трошкови за исхрану и преноћиште – за 60%.

Летачком особљу чије службено путовање у иностранство траје мање од осам часова износ утврђене дневнице умањује се за 70%.

Износ утврђене дневнице за службено путовање не умањује се ако се користе кола за спавање на путовању које траје непрекидно најмање 24 часа или ноћу од 22 часа до шест часова или најмање шест часова ноћу после 20 часова или ако се државни службеник или намештеник током службеног боравка у иностранству разболи и ради лечења смести у здравствену установу стране државе.

Сматра се да је државном службенику и намештенику који службено путује у иностранство обезбеђена бесплатна исхрана ако се она не финансира из буџета Републике Србије.

Почетак и престанак права на дневницу

Члан 23.

Дневница за службено путовање у иностранство одређује се од часа преласка државне границе Републике Србије – у поласку, до часа преласка државне границе Републике Србије – у повратку.

Ако се у иностранство путује авионом, дневница се одређује од часа поласка авиона с последњег аеродрома у Републици Србији до часа повратка на први аеродром у Републици Србији.

Ако се у иностранство путује бродом, дневница се одређује од часа поласка брода из последњег пристаништа у Републици Србији до часа повратка у прво пристаниште у Републици Србији.

Одређивање дневнице према трајању службеног путовања у иностранство

Члан 24.

Државном службенику и намештенику припада једна дневница на свака 24 часа проведена у иностранству, а ако је преостало време проведено у иностранству дуже од 12 часова – припада му још једна дневница, односно још половина дневнице ако је преостало време проведено у иностранству између осам и 12 часова.

Ако је време проведено у иностранству дуже од 12 часова а краће од 24 часа, државном службенику и намештенику припада једна дневница, а ако је у иностранству проведено између осам и 12 часова – пола дневнице. За свако задржавање у страној држави, односно пропутовање кроз страну државу, које траје дуже од 12 часова државном службенику и намештенику припада једна дневница која је утврђена за ту државу.

Одређивање дневнице према времену проведеном у више страних држава

Члан 25.

Ако државни службеник или намештеник у току службеног путовања борави у више страних држава, износ његових дневница одређује се за сваку страну државу у којој борави, сразмерно времену које је провео у страној држави.

На одређивање дневница за страну државу примењују се одредбе ове уредбе о почетку и престанку права на дневницу (члан 23. ове уредбе) и о одређивању дневнице према трајању службеног путовања у иностранство (члан 24. ове уредбе).

Трошкови превоза

Члан 26.

Ради покрића трошкова превоза на службеном путовању у иностранство државном службенику и намештенику исплаћује се накнада у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда који се, према налогу за службено путовање, користе.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа

Члан 27.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са службеним путовањем у иностранство, ако их надлежни орган здравственог осигурања не призна, накнађују се државном службенику или намештенику у стварним износима, на основу приложеног рачуна.

Трошкови поштанских и других услуга

Члан 28.

Трошкови који на службеном путовању у иностранство настану у вези с превожењем, преношењем, уношењем и изношењем службене поште, коришћењем телефона, телеграма и телефакса, а који су неопходни за службене послове, као и други неопходни издаци (таксе и др.), накнађују се државном службенику или намештенику у стварним износима, на основу приложеног рачуна.

Трошкови изнајмљивања просторија

Члан 29.

Трошкови који, уз сагласност шефа делегације, настану на службеном путовању у иностранство у вези са изнајмљивањем просторије за састанке делегације, плаћањем стенографских и дактилографских услуга и изнајмљивањем персоналних рачунара за припремање службених извештаја или за потребе службене кореспонденције накнађују се у стварним износима, на основу одговарајућег рачуна.

 1. Обрачун путних трошкова службеног путовања у иностранство

Члан 30.

Трошкови службеног путовања у иностранство накнађују се на основу обрачуна путних трошкова који се, у року од седам дана од дана кад је службено путовање завршено, подноси са писменим извештајем о службеном путовању који је оверио надлежни наредбодавац.

Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.).

Ако је у документу о настанку трошкова који се прилаже уз обрачун исказан износ у националној валути у којој није утврђена дневница за ту државу, за обрачун и признавање издатака уз документ се прилаже и писмени доказ о курсу националне валуте у односу на валуту у којој је утврђена дневница за ту државу, а ако се писмени доказ о курсу националне валуте не приложи уз документ о обрачуну путних трошкова, издаци по том документу се не признају.

 1. Плаћање трошкова платном картицом

Члан 31.

Државном службенику и намештенику може да се омогући плаћање трошкова службеног путовања у иностранство платном картицом, у складу са важећим прописима.

 1. VI. НАКНАДА ТРОШКОВА СЕЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО
 2. Трошкови селидбе у иностранство

Сви трошкови који се накнађују

Члан 32.

Државном службенику и намештенику накнађују се за селидбу у иностранство трошкови превоза, паковања, осигурања и смештаја ствари (покућства), трошкови његове исхране и превоза, као и исхране и превоза чланова његове породице, трошкови његовог смештаја и смештаја чланова његове породице, као и трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа.

Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се у року од 30 дана од дана пресељења.

Маса ствари које се селе

Члан 33.

Трошкови превоза, паковања, осигурања и смештаја накнађују се за масу ствари која износи:

1) за државног службеника и намештеника – до 1.100 kg, односно 7 m3;

2) за супружника – до 700 kg, односно до 4 m3;

3) за свако дете – до 300 kg, односно до 2 m3.

Трошкови се накнађују за укупну масу ствари до 2.500 кг, односно 15,5 m3, с тим што се у укупну масу урачунава и маса амбалаже.

Трошкови превоза ствари

Члан 34.

Државном службенику и намештенику исплаћује се за селидбу, ради покрића трошкова превоза ствари, накнада која одговара најекономичнијем превозу ствари, и то према тарифи превозника.

Ако се државни службеник или намештеник и чланови његове породице селе из Републике Србије у страну државу и обратно линијом на којој саобраћају и домаћи превозници, накнада трошкова превоза ствари исплаћује се према тарифи домаћег превозника.

Трошкови превоза ствари од стана до одговарајућег превозног средства којим се ствари превозе у иностранство исплаћују се у висини стварних трошкова на основу приложеног рачуна.

Трошкови паковања ствари

Члан 35.

Трошкови паковања ствари приликом селидбе из иностранства у Републику Србију или у другу страну државу накнађују се у паушалном износу:

1) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице и превози ствари железницом или камионом – у валути државе из које се сели, у износу од 500 САД долара, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;

2) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице и превози ствари бродом или авионом – у валути државе из које се сели, у износу од 400 САД долара, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;

3) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице и превози ствари експресно железницом или истим превозним средством којим он путује (митгепеком) или сопственим аутомобилом – у валути државе из које се сели, у износу од 300 САД долара, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;

4) ако се државни службеник или намештеник сели без чланова породице, накнађује се 50% утврђене паушалне накнаде – у валути државе из које се сели, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова.

Трошкови паковања ствари приликом селидбе из Републике Србије у иностранство накнађују се под истим условима који су предвиђени за селидбу из иностранства у Републику Србију, у паушалном износу, обрачунатом у динарима, по курсу на дан обрачуна паушала.

Трошкови осигурања ствари

Члан 36.

Трошкови осигурања ствари код домаћих организација за осигурање ствари које се шаљу из Републике Србије у иностранство и обратно накнађују се до следећег износа:

1) ако се државни службеник или намештеник сели с члановима породице – до 5.000 САД долара, прерачунатих у динаре по текућем курсу важећем на дан селидбе;

2) ако се државни службеник или намештеник сели без чланова породице – до 2.500 САД долара, прерачунатих у динаре по текућем курсу важећем на дан селидбе.

Трошкови смештаја ствари

Члан 37.

Ако је државни службеник или намештеник због селидбе у иностранство дужан да испразни свој стан, трошкови смештаја ствари накнађују се у висини стварних трошкова, на основу приложеног рачуна.

Дневнице и трошкови превоза за време селидбе у иностранство

Члан 38.

Дневнице и трошкови превоза за време које државни службеник или намештеник приликом селидбе у иностранство проведе на путу накнађују се као да је посреди службено путовање у иностранство.

Члановима породице државног службеника или намештеника који се сели, који нису у радном односу, трошкови личног превоза, смештаја и исхране накнађују се до износа накнаде трошкова предвиђених одредбама ове уредбе за државног службеника или намештеника који се сели.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа

Члан 39.

Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са селидбом у иностранство, ако их надлежни орган здравственог осигурања не призна, накнађују се у стварним износима, на основу приложеног рачуна, државном службенику или намештенику и члановима његове породице који се с њим селе.

 1. Исплата аконтације за трошкове селидбе у иностранство

Члан 40.

Државном службенику или намештенику може да се исплати аконтација за селидбу у иностранство, у висини процењених трошкова.

 1. Обрачун трошкова селидбе у иностранство

Члан 41.

Трошкови селидбе у иностранство накнађују се на основу обрачуна трошкова који се после завршене селидбе подноси у року од 30 дана од дана пресељења.

Уз обрачун трошкова селидбе прилажу се: Јединствена царинска исправа, рачуни за превоз ствари, рачуни за шпедитерске услуге, рачуни за изношење ствари из стана и уношење у стан, као и рачуни за остале трошкове.

 1. Накнада трошкова доласка на одмор у Републику Србију

Члан 42.

Трошкови превоза који су потребни да би државни службеник или намештеник дошао с члановима своје породице на одмор у Републику Србију после најмање 18 месеци рада у држави с тешким климатским условима, као и трошкови њиховог повратка, накнађују се у висини цене из путничке тарифе за превоз најекономичнијим превозним средством оне врсте и разреда који, према решењу о годишњем одмору, могу да се користе.

Државе с тешким климатским условима јесу: Република Ангола, Народна Република Бангладеш, Република Боливија, Мијанмарска Унија, Република Гана, Габонска Република, Република Гвајана, Република Гвинеја, Република Индија, Република Индонезија, Република Ирак, Савезна Демократска Република Етиопија, Јемен, Народна Република Кина, Република Конго, Држава Кувајт, Малезија, Савезна Република Нигерија, Република Никарагва, Исламска Република Пакистан, Република Сомалија, Република Судан, Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка, Уједињена Република Танзанија, Краљевина Тајланд, Социјалистичка Република Вијетнам, Република Намибија, Уједињени Арапски Емирати, Република Сенегал, Прелазна Исламска Држава Авганистан, Република Филипини и Република Панама.

VII. НАКНАДА ТРОШКОВА РАДА И БОРАВКА НА ТЕРЕНУ

Појам рада на терену

Члан 43.

Рад на терену јесте рад који се по природи посла врши изван службених просторија, а на који се државни службеник или намештеник, по налогу овлашћеног лица, упућује да изврши службени посао.

Теренски додатак

Члан 44.

Државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава се за трошкове смештаја и исхране: за трошкове смештаја – највише до износа накнаде за трошкове смештаја на службеном путовању у земљи (члан 8. ове уредбе), а за трошкове исхране – највише за дневницу за службено путовање у земљи (члан 9. ове уредбе).

VIII. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРИВРЕМЕНОГ ИЛИ ТРАЈНОГ ПРЕМЕШТАЈА У ДРУГО МЕСТО РАДА

Врсте трошкова премештаја у друго место рада

Члан 45.

Државном службенику и намештенику накнађују се због привременог или трајног премештаја у друго место рада трошкови селидбе, трошкови посета породици и трошкови одвојеног живота од породице.

Трошкови селидбе

Члан 46.

Државном службенику или намештенику који је премештен у друго место рада, ван места његовог пребивалишта, накнађују се трошкови селидбе: трошкови превоза покућства – у висини која одговара најекономичнијем превозу ствари, према тарифи превозника и трошкови паковања покућства – у паушалном износу од 5.000,00 динара.

Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се у року од осам дана од дана пресељења.

Трошкови посета породици

Члан 47.

Државни службеник или намештеник који живи одвојено од своје породице има право и на накнаду трошкова превоза ради посете породици, и то највише за четири путовања месечно, у висини стварних трошкова превоза у међуградском саобраћају.

Право на накнаду трошкова за одвојени живот од породице

Члан 48.

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је премештен у друго место рада које је више од 30 км удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, живи одвојено од породице, а нема решено стамбено питање у новом месту рада.

Државни службеник или намештеник нема право на накнаду трошкова за одвојени живот од породице:

1) ако је на свој захтев премештен у друго место рада;

2) ако је премештен на основу интерног или јавног конкурса или ако му је место рада било познато у време кад је засновао радни однос у државном органу.

Висина накнаде трошкова за одвојени живот од породице

Члан 49.

Државном службенику и намештенику исплаћује се месечна накнада трошкова за одвојени живот од породице која износи 75% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

 1. IX. ОТПРЕМНИНА

Отпремнина државном службенику коме престане радни однос

 због протека два месеца откад је постао нераспоређен и намештенику

 за чијим радом престане потреба

Члан 50.

   Државном службенику коме престане радни однос због протека два месеца откад је постао нераспоређен и намештенику коме је отказан уговор о раду јер не постоји ниједно радно место на које може бити премештен или распоређен, исплаћује се отпремнина за сваку навршену годину рада у радном односу код последњег послодавца у висини трећине његове плате.

   Под платом сматра се просечна месечна плата запосленог која му је исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме је донесено решење којим је утврђено да је постао нераспоређен, односно решење о отказу радног односа.

   Општим актом, решењем или уговором о раду не може се утврдити дужи период од периода који се узима у обзир за обрачун отпремнине, од периода утврђеног у ставу 1. овог члана.

   Државни службеник, односно намештеник не може да оствари право на отпремнину из става 1. овог члана, за исти период за који му је већ исплаћена отпремнина код истог или другог послодавца.Отпремнина државном службенику или намештенику који одлази у пензију

Члан 51.

   Државном службенику или намештенику који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

 1. X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Права остварена по ранијем пропису

Члан 52.

Државни службеници, постављена лица чија радна места постају положаји и намештеници настављају да остварују права која нису предвиђена овом уредбом, ако другим прописом није друкчије одређено, најдуже 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, под условима и на начин који је утврђен прописом на основу којег су остварили права која нису предвиђена овом уредбом.

Сходна примена ове уредбе

Члан 53.

До ступања на снагу прописа којима ће се уредити права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана, постављена и именована лица и запослени у органима локалне самоуправе остварују право на накнаду трошкова а запослени и право на отпремнину сходном применом одредаба ове уредбе.

Престанак важења ранијих прописа

Члан 54.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и изабраних, односно постављених лица („Службени гласник РС“, број 95/05 – пречишћен текст) и Уредба о издацима за службена путовања и селидбе у иностранство који се савезним органима управе признају у материјалне трошкове („Службени лист СРЈ“, бр. 14/95, 38/97, 40/97, 44/97 и 43/00 и „Службени лист СЦГ“, број 57/04).

Ступање на снагу

Члан 55.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-5479/2007-001

У Београду, 20. септембра 2007. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.

СПИСАК ДНЕВНИЦА ПО СТРАНИМ ДРЖАВАМА

Редни број Земља Валута Висина дневнице
1 2 3 4
1 Демократска Република Авганистан    
  – за места:    
  – Кабул САД долара 35
  – за остала места САД долара 18
2 Република Албанија    
  – за места:    
  – Тирана САД долара 50
  – за остала места САД долара 21
3 Алжирска Демократска и Народна Република    
  – за места:    
  – Алжир, Оран и Анаба САД долара 50
  – за остала места САД долара 21
4 Народна Република Ангола    
  – за места:    
  – Луанда САД долара 90
  – за остала места САД долара 40
5 Република Аргентина    
  – за места:    
  – Буенос Аирес и Барилохе САД долара 102
  – Мендоса и Розарио САД долара 85
  – за остала места САД долара 74
6 Аустралија    
  – за места:    
  – Сиднеј, Камбера и Мелбурн Аустралијских долара 75
  – за остала места Аустралијских долара 63
7 Република Аустрија    
  – за сва места евро 58
8 Република Азербејџан    
  – за места:    
  – Баку САД долара 60
  – за остала места САД долара 13
9 Бахреин    
  – за сва места САД долара 68
10 Народна Република Бангладеш    
  – за места:    
  – Дака САД долара 60
  – Читагонг САД долара 39
  – за остала места САД долара 20
11 Република Белорусија    
  – за сва места САД долара 55
12 Краљевина Белгија    
  – за сва места евро 103
13 Народна Република Бенин    
  – за места:    
  – Котону САД долара 55
  – за остала места САД долара 30
14 Република Боливија    
  – за места:    
  – Ла Паз САД долара 60
  – Санта Круз САД долара 40
  – за остала места САД долара 22
15 Република Боцуана    
  – за места:    
  – Габерон и Маун САД долара 44
  – за остала места САД долара 30
16 Федеративна Република Бразил    
  – за места:    
  – Рио де Жанеиро, Сао Паоло, Ресифе, Манаунс, Салвадор, Кампинас, Бразилија САД долара 95
  – за остала места САД долара 75
17 Република Бугарска    
  – за сва места евро 62
18 Република Бурунди    
  – за места:    
  – Буџамбура САД долара 72
  – за остала места САД долара 21
19 Централна Афричка Република    
  – за места:    
  – Банги САД долара 68
  – за остала места САД долара 25
20 Република Чад    
  – за места:    
  – Нџамена САД долара 55
  – Сарб САД долара 33
  – за остала места САД долара 30
21 Чиле    
  – за сва места САД долара 75
22 Чешка Република    
  – за места:    
  – Праг евро 74
  – Карлове Вари евро 41
  – за остала места евро 34
23 Краљевина Данска    
  – за сва места Данских круна 580
24 Арапска Република Египат    
  – за места:    
  – Каиро САД долара 71
  – Луксор САД долара 89
  – Асуан САД долара 85
  – Александрија САД долара 65
  – за остала места САД долара 51
25 Република Еквадор    
  – за места:    
  – Кито САД долара 65
  – Квајакил САД долара 70
  – Киенса САД долара 60
  – за остала места САД долара 30
26 Република Екваторијална Гвинеја    
  – за места:    
  – Малабо САД долара 50
  – Бата САД долара 35
  – за остала места САД долара 26
27 Доминиканска Република    
  – за места:    
  – Санта Доминго и Пуерто Плата САД долара 62
  – Сантиаго и Самана САД долара 103
  – за остала места САД долара 35
28 Република Салвадор    
  – за места:    
  – Сан Салвадор САД долара 55
  – за остала места САД долара 28
29 Социјалистичка Етиопија    
  – за места:    
  – Адис Абеба САД долара 55
  – за остала места САД долара 19
30 Република Филипини    
  – за места:    
  – Манила САД долара 80
  – Давао, Багио, Калаџан, Цебу, Ладаг, Таклобан, Банау и Тернате САД долара 43
  – за остала места САД долара 25
31 Република Финска    
  – за сва места евро 75
32 Република Француска    
  – за места:    
  – Париз евро 98
  – за остала места евро 84
33 Габонска Република    
  – за места:    
  – Либервил и Порт Жантил САД долара 59
  – Ламбарен САД долара 53
  – Франсвил и Ојем САД долара 43
  – за остала места САД долара 36
34 Република Гана    
  – за места:    
  – Акра САД долара 60
  – Кумас САД долара 39
  – Такоради и Тамале САД долара 32
  – за остала места САД долара 24
35 Буркина Фасо    
  – за места:    
  – Угадугу САД долара 55
  – Бобо-Диуласо САД долара 40
  – за остала места САД долара 25
36 Република Грчка    
  – за места:    
  – Атина евро 50
  – за остала места евро 40
37 Кооперативна Република Гвајана    
  – за места:    
  – Џорџтаун САД долара 50
  за остала места САД долара 23
38 Република Гватемала    
  – за места:    
  – Гватемала Сити САД долара 50
  – за остала места САД долар 25
39 Република Гвинеја    
  – за места:    
  – Конакри САД долара 70
  – за остала места САД долара 30
40 Република Гвинеја Бисао    
  – за места:    
  – Бисао САД долара 44
  – за остала места САД долара 18
41 Република Грузија    
  – за сва места САД долара 75
42 Република Хаити    
  – за места:    
  – Порт Пренс САД долара 63
  – за остала места САД долара 36
43 Краљевина Холандија    
  – за сва места евро 79
44 Република Хондурас    
  – за места:    
  – Тегусигалпа САД долара 72
  – Сан Педро Сула САД долара 49
  – за остала места САД долара 24
45 Република Индија    
  – за места:    
  – Калкута САД долара 71
  – Бомбај, Мадрас, Њу Делхи САД долара 74
  – за остала места САД долара 31
46 Република Индонезија    
  – за места:    
  – Џакарта и Бали САД долара 77
  – за остала места САД долара 48
47 Исламска Република Иран    
  – за сва места САД долара 70
48 Република Ирак    
  – за сва места САД долара 50
49 Република Ирска    
  – за сва места евро 74
50 Република Исланд    
  – за сва места САД долара 65
51 Република Италија    
  – за места:    
  – Фиренца евро 57
  – Рим и Торино евро 78
  – Венеција и Милано евро 57
  – за остала места евро 52
52 Држава Израел    
  – за места:    
  – Тел Авив САД долара 115
  – Јерусалим САД долара 95
  – Тибриз САД долара 98
  – Хаифа САД долара 67
  – за остала места САД долара 48
53 Парламентарна Монархија Јамајка    
  – за сва места САД долара 93
54 Јапан    
  – за места:    
  – Осака САД долара 115
  – Токио САД долара 149
  – Јокохама САД долара 126
  – Кјото и Кобе САД долара 115
  – Сапоро САД долара 133
  – за остала места САД долара 91
55 Република Јемен    
  – за места:    
  – Сана САД долара 60
  – Аден САД долара 66
  – за остала места САД долара 38
56 Хашемитска Краљевина Јордан    
  – за места:    
  – Аман САД долара 60
  – Јерусалим САД долара 100
  – за остала места САД долара 50
57 Република Камерун    
  – за места:    
  – Јуанде САД долара 50
  – Маруа САД долара 45
  – Нгаундере, Баменда, Бертуа и Дуала САД долара 46
  – за остала места САД долара 26
58 Канада    
  – за места:    
  – Отава САД долара 87
  – Монтреал САД долара 68
  – Ванкувер, Торонто САД долара 92
  – за остала места САД долара 49
59 Држава Катар    
  – за сва места САД долара 91
60 Република Кенија    
  – за места:    
  – Ламу САД долара 38
  – Најроби САД долара 78
  – Момбаса САД долара 59
  – Наиваша САД долара 34
  – Баринго, Ниери и Малинди САД долара 29
  – за остала места САД долара 32
61 Народна Република Кина    
  – за места:    
  – Пекинг и Шангај САД долара 101
  – Хонг Конг САД долара 105
  – за остала места САД долара 80
62 Република Кипар    
  – за сва места евро 53
63 Демократска Камбоџа    
  – за сва места САД долара 43
64 Република Колумбија    
  – за места:    
  – Картагена САД долара 95
  – Кали САД долара 81
  – Богота САД долара 90
  – Баранкиља САД долара 68
  – Сан Андрес САД долара 63
  – за остала места САД долара 50
65 Народна Република Конго    
  – за места:    
  – Бразавил САД долара 50
  – Поент Хоар САД долара 38
  – за остала места САД долара 28
66 Демократска Народна Република Кореја    
  – за сва места САД долара 75
67 Република Кореја    
  – за места:    
  – Сеул и Остро Чеју САД долара 105
  – Кјунгју САД долара 90
  – за остала места САД долара 50
68 Република Костарика    
  – за места:    
  – Сан Хозе САД долара 55
  – Либерија САД долара 65
  – за остала места САД долара 45
69 Република Куба    
  – за места:    
  – Хавана САД долара 55
  – за остала места САД долара 33
70 Држава Кувајт    
  – за сва места САД долара 110
71 Република Казахстан    
  – за сва места САД долара 70
72 Демократска Народна Република Лаос    
  – за сва места САД долара 39
73 Краљевина Лесото    
  – за места:    
  – Масеру САД долара 50
  – за остала места САД долара 26
74 Република Либан    
  – за места:    
  – Бејрут САД долара 78
  – за остала места САД долара 60
75 Република Либерија    
  – за места:    
  – Монровија САД долара 75
  – за остала места САД долара 20
76 Социјалистичка Народна Либијска Џамахирија    
  – за места:    
  – Триполи, Бенгази САД долара 104
  – за остала места САД долара 77
77 Велико Војводство Луксембург    
  – за сва места евро 80
78 Демократска Република Мадагаскар    
  – за места:    
  – Антанарива САД долара 50
  – Носу-Бе САД долара 30
  – за остала места САД долара 15
79 Република Малави    
  – за места:    
  – Блантир САД долара 50
  – Лилонгве САД долара 55
  – за остала места САД долара 25
80 Република Мађарска    
  – за сва места евро 65
81 Малезија    
  – за места:    
  – Куала Лумпур САД долара 60
  – Кота Кинабалу и Пенанг САД долара 58
  – за остала места САД долара 20
82 Република Мали    
  – за места:    
  – Бамако, Тимбукту и Мопти САД долара 50
  – за остала места САД долара 35
83 Република Малта    
  – за сва места евро 45
84 Краљевина Мароко    
  – за сва места САД долара 73
85 Исламска Република Мауританија    
  – за места:    
  – Нуакшкот САД долара 59
  – за остала места САД долара 27
86 Сједињене Државе Мексика    
  – за места:    
  – Икстапа САД долара 66
  – Мексико Сити САД долара 84
  – Гвадалахара САД долара 48
  – Монтереј САД долара 62
  – Акапулко САД долара 60
  – за остала места САД долара 45
87 Монголија    
  – за места:    
  – Улан Батор САД долара 55
  – за остала места САД долара 12
88 Народна Република Мозамбик    
  – за места:    
  – Мапуто САД долара 68
  – за остала места САД долара 37
89 Република Намибија    
  – за места:    
  – Виндхук САД долара 50
  – са остала места САД долара 37
90 Савезна Република Немачка    
  – за сва места евро 87
91 Краљевина Непал    
  – за места:    
  – Катманду САД долара 62
  – Пакхара САД долара 44
  – за остала места САД долара 23
92 Република Нигер    
  – за места:    
  – Ниамеј САД долара 66
  – за остала места САД долара 23
93 Федеративна Република Нигерија    
  – за места:    
  – Лагос и Абуја САД долара 58
  – за остала места САД долара 23
94 Република Никарагва    
  – за места:    
  – Манагва САД долара 53
  – за остала места САД долара 40
95 Краљевина Норвешка    
  – за сва места Норвешка круна 670
96 Нови Зеланд    
  – за сва места САД долара 78
97 Република Обала Слоноваче    
  – за места:    
  – Абиџан САД долара 50
  – Јамусокро САД долара 41
  – Корхого, Буака и Сан Педре САД долара 29
  – за остала места САД долара 22
98 Султанат Оман    
  – за места:    
  – Мускат и Салалах САД долара 70
  – Низва САД долара 51
  – за остала места САД долара 40
99 Исламска Република Пакистан    
  – за места:    
  – Исламабад САД долара 60
  – Карачи САД долара 48
  – Равалпинди САД долара 35
  – Лахор САД долара 60
  – Пашавар САД долара 28
  – за остала места САД долара 25
100 Република Панама    
  – за места:    
  – Бамбито и Контадора Исланд САД долара 68
  – Панама Сити САД долара 65
  – Колон САД долара 48
  – за остала места САД долара 30
101 Папуа Нова Гвинеја    
  – за места:    
  – Лае САД долара 73
  – Порт Морезби САД долара 83
  – за остала места САД долара 45
102 Република Парагвај    
  – за места:    
  – Асансион САД долара 58
  – за остала места САД долара 28
103 Република Перу    
  – за места:    
  – Лима САД долара 80
  – Куско САД долара 50
  – за остала места САД долара 35
104 Република Пољска    
  – за сва места евро 41
105 Заједница Порторико    
  – за сва места САД долара 68
106 Република Португал    
  – за сва места евро 82
107 Република Руанда    
  – за места:    
  – Кигали САД долара 75
  – Гисенеј САД долара 41
  – Габиро САД долара 17
  – за остала места САД долара 19
108 Румунија    
  – за места:    
  – Букурешт евро 45
  – за остала места евро 43
109 Сједињене Америчке Државе    
  – за места:    
  – Њујорк САД долара 101
  – Вашингтон САД долара 97
  – за остала места САД долара 89
110 Краљевина Саудијска Арабија    
  – за места:    
  – Риад, Ал Абха и Адинах Мунара САД долара 80
  – Ал Кхобар, Даран, Даман и Џеда САД долара 68
  – за остала места САД долара 55
111 Република Сенегал    
  – за места:    
  – Дакар САД долара 59
  – за остала места САД долара 38
112 Демократска Република Сао Томе и Принципе САД долара 63
  – за сва места    
113 Република Сејшели    
  – за сва места САД долара 132
114 Република Сиера Леоне    
  – за места:    
  – Фритуан САД долара 54
  – за остала места САД долара 15
115 Република Сингапур    
  – за сва места САД долара 107
116 Сиријска Арапска Република    
  – за места:    
  – Палмира, Дамаск и Деир Езор САД долара 73
  – Алепо САД долара 51
  – за остала места САД долара 54
117 Демократска Република Сомалија    
  – за сва места САД долара 35
118 Руска Федерација    
  – за места:    
  – Москва САД долара 125
  – С. Петерсбург САД долара 100
  – за остала места САД долара 60
119 Демократска Република Судан    
  – за места:    
  – Картум САД долара 60
  – Порт Судан САД долара 24
  – за остала места САД долара 15
120 Република Суринам    
  – за сва места САД долара 66
121 Словачка Република    
  – за места:    
  – Братислава евро 72
  – за остала места евро 25
122 Краљевина Шпанија    
  – за места:    
  – Мадрид и Барцелона евро 79
  – за остала места евро 68
123 Република Шри Ланка    
  – за места:    
  – Коломбо САД долара 46
  – за остала места САД долара 20
124 Швајцарска Конфедерација    
  – за сва места Швајцарских франака 139
125 Краљевина Шведска    
  – за места:    
  – Штокхолм и Малме Шведска круна 643
  – за остала места Шведска круна 350
126 Краљевина Тајланд    
  – за места:    
  – Бангкок САД долара 73
  – за остала места САД долара 25
127 Уједињена Република Танзанија    
  – за места:    
  – Дар ес Салам САД долара 58
  – Занзибар САД долара 48
  – Аруша САД долара 30
  – за остала места САД долара 33
128 Република Того    
  – за места:    
  – Ломе САД долара 55
  – Кара САД долара 35
  – за остала места САД долара 18
129 Република Тринидад Тобаго    
  – за сва места: САД долара 59
130 Република Тунис    
  – за места:    
  – Тунис САД долара 55
  – за остала места САД долара 48
131 Република Турска    
  – за места:    
  – Истамбул САД долара 89
  – Анкара, Измир и Бурса САД долара 44
  – за остала места САД долара 32
132 Република Уганда    
  – за места:    
  – Кампала САД долара 65
  – за остала места САД долара 33
133 Уједињени Арапски Емирати    
  – за места:    
  – Дубаи САД долара 93
  – Абу Даби САД долара 79
  – за остала места САД долара 73
134 Оријентална Република Уругвај    
  – за сва места САД долара 71
135 Република Украјина    
  – за сва места САД долара 60
136 Република Узбекистан    
  – за места:    
  – Ташкент САД долара 63
  – за остала места САД долара 35
137 Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске    
  – за места:    
  – Лондон Енглеских фунти 70
  – за остала места Енглеских фунти 55
138 Република Венецуела    
  – за места:    
  – Исла де Маргарита САД долара 53
  – Пуерто ла Круз САД долара 50
  – Каракас САД долара 85
  – за остала места САД долара 30
139 Социјалистичка Република Вијетнам    
  – за места:    
  – Ханој САД долара 61
  – за остала места САД долара 25
140 Република Заир    
  – за места:    
  – Киншаса САД долара 75
  – Лубумбаши САД долара 59
  – за остала места САД долара 28
141 Република Замбија    
  – за места:    
  – Лусака САД долара 52
  – Ндола и Ливингстон САД долара 46
  – Китве САД долара 30
  – за остала места САД долара 25
142 Република Зимбабве    
  – за места:    
  – Хараре САД долара 64
  – за остала места САД долара 57
143 Јужноафричка Република    
  – за места:    
  – Јоханесбург САД долара 58
  – Кептаун, Преторија, Кимберли САД долара 52
  – за остала места САД долара 23
144 Све друге државе    
  – за сва места евро 41

Тренутно има 1 коментар

 1. Jovan каже:

  Све је јасно, али… по којој уредби/правилнику се од маја 2014. године исплаћују трошкови доласка и одласка са посла радницима МУП-а? Где може исти да се види и прочита? Која је логика да се раднику који се одлучио да уместо месечне карте добије новац, исплати цена месечне карте подељена с бројем доласка у том месецу, кад тај износ износи 20-30-40% ниже од цене повратне карте за релацију место становања- посао, помножене са истим бројем доласка на посао? И где експлицитно пише да радник МУП-а који се одлучио да добија месечну карту, мора да се одрекне једне месечне карте у току године? Просто ми је нелогично да послодавац било које фирме у земљи и која поштује Закон, Уредбу, Правилник приморава радника да искористи 22 дана одмора одједном у току тог једног месеца, уколико не жели да плаћа из свог џепа долазак на посао? Да ли неко из било ког синдиката покрене икада ово питање, или се сматра да су плате безобразно високе па није проблем да превоз иде на терет радника?

Нема коментара.

Корисни линкови