23.04.2018

Број чланова

Број чланова НСП 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

14. марта 2017.

На основу члана 165. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Владa доноси

Уредбу о каријерном развоју полицијских службеника

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 11/2017 од 17.2.2017. године, ступила је на снагу 25.2.2017, а примењује се од 1.9.2017.

I УВОДНИ ДЕО
Члан 1.

Овом уредбом уређују се каријерни развој, начин стицања чина/звања и остала питања везана за каријерно напредовање полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Каријерни развој, у смислу ове уредбе, јесте процес континуираног стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, усмерен на унапређење индивидуалног и организационог радног учинка, а ради ефикасног и ефективног доприноса остваривању циљева Министарства.

Каријерни развој заснован је на начелу једнаких могућности, које онемогућава дискриминацију и неједнако поступање по било ком основу.

Каријерно напредовање је саставни део каријерног развоја и заснива сe на претходном оспособљавању и усавршавању полицијских службеника. Каријерно напредовање може бити хоризонтално (квалитативно другачија врста посла и стицање наредног чина/звања) и вертикално (виши ниво руковођења).

Члан 3.

Сврха каријерног развоја јесте да омогући да се полицијски службеници најпре оспособљавају за одређене послове, затим, развијају и напредују у складу са оствареним резултатима рада, компетенцијама и личним циљевима, а ради остваривања циљева Министарства.

Планирање, спровођење и надзор над спровођењем каријерног развоја полицијских службеника спроводи организациона јединица надлежна за послове људских ресурса, у сарадњи са организационим јединицама Министарства.

Члан 4.

Министарство у сврху остварења организационих циљева обезбеђује услове за реализацију стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, а у циљу припреме за будуће захтеве посла.

II КАРИЈЕРНО НАПРЕДОВАЊЕ
Члан 5.

Каријерно напредовање је део каријерног развоја и подразумева стицање наредног чина/звања у оквиру истог нивоа руковођења, стицање наредног чина/звања оперативног и непосредно вишег нивоа руковођења, стицање наредног чина/звања у оквиру извршилачких радних места, као и напредовање на оперативни и непосредно виши ниво руковођења у стеченом чину/звању.

Хоризонтално напредовање, у смислу ове уредбе, је стицање наредног чина/звања у оквиру извршилачких радних места и руководећих радних места истог нивоа руковођења.

Вертикално напредовање, у смислу ове уредбе, је стицање наредног чина/звања оперативног и непосредно вишег нивоа руковођења, као и напредовање на оперативни и непосредно виши ниво руковођења у стеченом чину/звању.

1.Општи услови за напредовање
Члан 6.

Услови за стицање наредног чина/звања у оквиру извршилачких радних места и у оквиру истог нивоа руковођења јесу:

1) одговарајући степен образовања;

2) године стажа проведене у претходном чину/звању;

3) успешно завршена стручна обука за чин/звање;

4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4“.

Просечна трогодишња оцена представља просек три последње годишње оцене.

Члан 7.

Услови за стицање наредног чина/звања непосредно вишег нивоа руковођења јесу:

1) одговарајући степен образовања;

2) године стажа проведене у претходном чину/звању;

3) успешно положен стручни испит за чин/звање;

4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4“.

Просечна трогодишња оцена представља просек три последње годишње оцене.

Члан 8.

Услов за напредовање на непосредно виши ниво руковођења, у стеченом чину/звању, јесте успешно положен стручни испит за непосредно виши ниво руковођења.

2. Временски услов за стицање чина/звања
Члан 9.

Почетни чин/звање у оквиру степена образовања предвиђеног за радно место, одређује се након завршеног приправничког стажа и положеног стручног испита, и то:

1) са средњим образовањем почетни чин/звање је млађи водник полиције/млађи полицијски референт и млађи водник ватрогасац;

2) са првим степеном високог образовања почетни чин/звање је заставник полиције/млађи полицијски сарадник и млађи заставник ватрогасац;

3) са другим степеном високог образовања почетни чин/звање је поручник полиције/виши полицијски сарадник и потпоручник ватрогасац.

Под потребним годинама стажа проведеним у претходном чину/звању, у смислу ове уредбе, за овлашћено службено лице, лице на посебним дужностима и припаднике ватрогасно спасилачких јединица сматра се:

1) са средњим образовањем

(1) најмање пет година у чину/звању млађег водника полиције/млађег полицијског референта и млађег водника ватрогасца,

(2) најмање десет година у чину/звању водника полиције/полицијског референта и водника ватрогасца;

2) са првим степеном високог образовања

(1) најмање пет година у чину/звању заставника полиције/млађег полицијског сарадника и млађег заставника ватрогасца,

(2) најмање десет година у чину/звању заставника прве класе полиције/полицијског сарадника и заставника ватрогасца;

3) са другим степеном високог образовања

(1) најмање три године у чину/звању поручника полиције/вишег полицијског сарадника и потпоручника ватрогасца,

(2) најмање четири године у чину/звању капетана полиције, мајора полиције и потпуковника полиције/млађег полицијског саветника, полицијског саветника и вишег полицијског саветника и поручника ватрогасца, капетана ватрогасца и мајора ватрогасца,

(3) најмање пет година у чину/звању пуковника полиције/самосталног полицијског саветника и потпуковника ватрогасца.

3. Стручна обука и стручни испит
Члан 10.

Стручна обука за стицање наредног чина/звања код хоризонталног напредовања спроводи се кроз програм стручног усавршавања.

Полагање стручног испита код вертикалног напредовања подразумева претходно завршену обуку за одговарајући ниво руковођења.

Ако се, за похађање обуке за одређени ниво руковођења, пријави већи број кандидата предност ће имати кандидати који испуњавају следеће услове:

1) већу просечну оцену за последње три године;

2) већи број завршених обука за последње три године;

3) виши чин/звање.

Приликом избора кандидата за похађање обуке за ниво руковођења, узеће се у обзир потребан број и пројекције изражене кадровским планирањем.

Полицијски службеник који испуњава законом прописане услове за напредовање, може поднети пријаву за обуку за ниво руковођења, годину дана пре испуњења временског услова за стицање наредног чина/звања.

На писани захтев полицијског службеника, из здравствених или других оправданих разлога, може се одложити похађање стручне обуке за стицање наредног чина/звања у оквиру истог нивоа, односно полагање стручног испита.

Одлуку о одлагању стручне обуке за стицање наредног чина/звања у оквиру истог нивоа доноси организациона јединица надлежна за послове људских ресурса.

Одлуку о одлагању полагања стручног испита доноси петочлана Комисија за полагање стручног испита за одговарајући ниво руковођења (у даљем тексту: Комисија).

Ако полицијски службеник није изашао на полагање стручног испита или је одустао од полагања током трајања испита, сматраће се да га није положио.

Полицијском службенику који не положи стручни испит биће омогућено поновно полагање, у примереном року, који се одређује програмом обуке за одговарајући ниво руковођења.

Полицијски службеник који на поновном полагању не положи стручни испит, може поново похађати обуку за одговарајући ниво руковођења и полагати стручни испит по истеку рока од две године од дана полагања стручног испита.

Члан 11.

Стручни испит из члана 10. став 2. ове уредбе, за стицање чина/звања руководиоца оперативног и средњег нивоа руковођења, спроводи се електронским путем у просторијама Министарства, путем тестова. Одговори се аутоматски обрађују, на основу чега се добија коначан резултат испита, који Комисија констатује записником.

Стручни испит из члана 10. став 2. ове уредбе, за стицање чина/звања руководиоца високог и стратешког нивоа руковођења, полаже се пред Комисијом која одлучује по принципу нумеричког оцењивања, што се констатује записником.

Комисију чине: председник комисије, заменик председника и три члана. Комисију образује министар унутрашњих послова, решењем, на период од три године, а на предлог организационе јединице надлежне за послове људских ресурса.

За полагање стручног испита за стратешки и високи ниво руковођења, председник, заменик и чланови Комисије одређују се из састава руководилаца стратешког нивоа.

За полагање стручног испита за средњи и оперативни ниво руковођења, председник, заменик председника Комисије и чланови Комисије одређују се из састава руководилаца непосредно вишег нивоа руковођења, у односу на ниво руковођења за који се полаже стручни испит.

Министарство доноси пословник којим се ближе уређује рад Комисије у вези полагања стручног испита за одговарајући ниво руковођења.

Рад Комисије је јаван.

4. Начин одређивања чина/звања
Члан 12.

Запосленом у Министарству у својству државног службеника који након што је изабран на интерном конкурсу, се премешта на радно место полицијског службеника (ОСЛ/ПД), чин/звање одредиће се према пословима радног места на које се премешта, у складу са ефективним радним стажом оствареним у Министарству.

Под ефективним радним стажом, у смислу става 1. овог члана, не рачуна се време проведено на радном месту са нижом стручном спремом.

Члан 13.

За свако радно место полицијских службеника у Министарству, актом о унутрашњем уређењу, одређују се чинови, односно звања одговарајућег назива, и то у распону од највише 2 систематизована чина/звања, осим за извршилачка радна места са средњим образовањем која су одређена у табелaма, којe су одштампане у прилогу ове уредбе (Прилог 1-3) и које чинe њен саставни део.

Чинови/звања означавају се арапским бројевима од 1 до 12, рачунајући од почетног чина/звања до највишег чина/звања које се може стећи у Министарству.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

Одређивање чинова/звања полицијских службеника, у складу са Законом, овом уредбом и актом о систематизацији радних места у Министарству, извршиће се на следећи начин:

1) полицијским службеницима, који имају звање/чин млађи полицајац/млађи референт/млађи водник полиције одређује се чин/звање млађи водник полиције/млађи полицијски референт/млађи водник ватрогасац, који се означава арапским бројем 1;

2) полицијским службеницима, који имају звање/чин млађи полицајац 1. класе и полицајац/млађи референт 1. класе и референт/млађи водник полиције 1. класе и водник полиције, одређује се чин/звање водник полиције/полицијски референт/водник ватрогасац, који се означава арапским бројем 2;

3) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицајац 1. класе, виши полицајац и самостални полицајац/референт 1. класе, виши референт и самостални референт/водник полиције 1. класе, старији водник полиције и старији водник полиције 1. класе, одређује се чин/звање водник 1. класе полиције/виши полицијски референт/водник 1. класе ватрогасац, који се означава арапским бројем 3;

4) полицијским службеницима, који имају звање/чин млађи полицијски наредник/млађи стручни сарадник и млађи заставник полиције, одређује се чин/звање заставник полиције/млађи полицијски сарадник/млађи заставник ватрогасац, који се означава арапским бројем 4;

5) полицијским службеницима који имају звање/чин млађи полицијски наредник 1. класе и полицијски наредник/млађи стручни сарадник 1. класе и стручни сарадник/млађи заставник полиције 1. класе и заставник полиције, одређује се чин/звање заставник 1. класе полиције/полицијски сарадник/заставник ватрогасац, који се означава арапским бројем 5;

6) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицијски наредник 1. класе, виши полицијски наредник и самостални полицијски наредник/стручни сарадник 1. класе, виши стручни сарадник и самостални стручни сарадник/заставник полиције 1. класе, старији заставник полиције и старији заставник полиције 1. класе, одређује се чин/звање потпоручник полиције/самостални полицијски сарадник/заставник 1. класе ватрогасац, који се означава арапским бројем 6;

7) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицијски инспектор и виши полицијски инспектор/инспектор и виши инспектор/потпоручник полиције и поручник полиције, одређује се чин/звање поручник полиције/виши полицијски сарадник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању полицијског инспектора одређује се чин потпоручник ватрогасац, који се означава арапским бројем 7;

8) полицијским службеницима, који имају звање/чин самостални полицијски инспектор/самостални инспектор/капетан полиције, одређује се чин/звање капетан полиције/млађи полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању вишег полицијског инспектора одређује се чин поручник ватрогасац, који се означава арапским бројем 8;

9) полицијским службеницима, који имају звање/чин главни полицијски инспектор/главни инспектор/мајор полиције, одређује се чин/звање мајор полиције/полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању самосталног полицијског инспектора одређује се чин капетан ватрогасац, који се означава арапским бројем 9;

10) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицијски саветник/саветник /потпуковник полиције, одређује се чин/звање потпуковник полиције/самостални полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању главног полицијског инспектора одређује се чин мајор ватрогасац, који се означава арапским бројем 10;

11) полицијским службеницима, који имају звање/чин главни полицијски саветник/главни саветник/пуковник полиције, одређује се чин/звање пуковник полиције/виши полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању полицијског саветника одређује се чин потпуковник ватрогасац, који се означава арапским бројем 11;

12) полицијским службеницима, који имају чин генерала одређује се чин генерала полиције; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању главног полицијског саветника одређује се чин пуковник ватрогасац, који се означава арапским бројем 12.

Члан 15.

Полицијски службеник коме се, применом одредаба члана 14. ове уредбе, одреди нижи чин/звање од оног чина/звања који је предвиђен за радно место на којем је распоређен може да остане на том радном месту, уз услов да у року од пет година стекне чин/звање прописан за радно место на коме је распоређен.

Ако полицијски службеник не испуни услове у року прописаном у ставу 1. овог члана распоређује се на радно место за које испуњава услове у погледу чина/звања.

Члан 16.

Полицијски службеник коме се, применом одредаба члана 14. ове уредбе, одреди виши чин/звање од оног чина/звања који је предвиђен за радно место на које је распоређен, наставља да ради у утврђеном чину/звању.

Ако се полицијском службенику чин/звање одреди применом става 1. овог члана, сматраће се да тај полицијски службеник има положен стручни испит за најнижи ниво руковођења за који је тај чин/звање предвиђен.

Члан 17.

Време проведено у звању/чину и последње три годишње оцене које је полицијски службеник стекао према прописима који су били на снази до ступања на снагу Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16) признаје се за напредовање у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 18.

Полицијском службенику који не испуњава услове у погледу степена образовања потребног за одређивање чина/звања радног места на којем се налази, оставља се рок од три школске године од дана распоређивања да испуни услове у погледу степена образовања за стицање чина/звања радног места на које је распоређен.

Ако полицијски службеник, у року утврђеном у ставу 1. овог члана, не испуни услове у погледу степена образовања за стицање чина радног места на које је распоређен распоређује се на радно место за које испуњава услове у погледу стручне спреме, односно чина/звања.

Члан 19.

Полицијским службеницима којима је, применом одредаба члана 14. ове уредбе, одређен чин/звање признаће се да имају положене обуке за чин, односно стручне испите за нивое руковођења.

Полицијски службеник ће моћи да се пријави на интерни конкурс без положеног стручног испита за виши ниво руковођења, потребног за радно место на које се пријављује до 1. јануара 2018. године.

Полицијски службеник који буде изабран на интерном конкурсу на начин прописан ставом 2. овог члана, у обавези је да стручни испит положи у року од три месеца од дана распоређивања.

Ако полицијски службеник не положи стручни испит у року, који је прописан ставом 2. овог члана, биће распоређен на радно место за које испуњава услове.

Након 1. јануара 2018. године, полицијски службеник је у обавези да приликом пријављивања на интерни конкурс, испуни све услове потребне за рад на радном месту на које се пријављује.

Члан 20.

Полицијски службеници у статусу овлашћених службених лица – ОСЛ, којима се одреди чин у складу са правилима ове уредбе, сматраће се да имају завршену полицијску обуку основног нивоа.

Члан 21.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи глава IV. Стицање и губитак звања, односно чл. 12-23. Уредбe о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 8/06 и 14/09 – УС и 119/13).

Члан 22.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а почиње да се примењује од 1. септембра 2017. године.

 

05 број 110-1247/2017
У Београду, 14. фебруара 2017. године

Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

Корисни линкови