24.07.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

U “Službenom glasniku RS“, br. 42/2018 od dana 01.06.2018.godine objavljena je nova Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS“ a počinje da se primenjuje od 01. avgusta 2018.godine.

4. juna 2018.

Na osnovu člana 165. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

 

UREDBU

O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
I. UVODNE ODREDBE

“Službeni glasnik RS“, br. 42/2018

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se karijerni razvoj, način sticanja čina/zvanja i ostala pitanja vezana za karijerno napredovanje policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Karijerni razvoj, u smislu ove uredbe, predstavlja proces kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, usmeren na unapređenje individualnog i organizacionog radnog učinka, a radi efikasnog i efektivnog doprinosa ostvarivanju ciljeva Ministarstva.

Karijerni razvoj zasnovan je na načelu jednakih mogućnosti, koje onemogućava diskriminaciju i nejednako postupanje po bilo kom osnovu.

Karijerno napredovanje je sastavni deo karijernog razvoja i zasniva se na prethodnom osposobljavanju i usavršavanju policijskih službenika. Karijerno napredovanje može biti horizontalno (kvalitativno drugačija vrsta posla i sticanje narednog čina/zvanja) i vertikalno (viši nivo rukovođenja).

Član 3.

Svrha karijernog razvoja jeste da omogući da se policijski službenici najpre osposobljavaju za određene poslove, zatim, razvijaju i napreduju u skladu sa ostvarenim rezultatima rada, kompetencijama i ličnim ciljevima, a radi ostvarivanja ciljeva Ministarstva.

Planiranje, sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem karijernog razvoja policijskih službenika sprovodi organizaciona jedinica nadležna za poslove ljudskih resursa, u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva.

Član 4.

Ministarstvo u svrhu ostvarenja organizacionih ciljeva obezbeđuje uslove za realizaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, a u cilju pripreme za buduće zahteve posla.

II. KARIJERNO NAPREDOVANJE

Član 5.

Karijerno napredovanje je deo karijernog razvoja i podrazumeva sticanje narednog čina/zvanja u okviru istog nivoa rukovođenja, sticanje narednog čina/zvanja operativnog i neposredno višeg nivoa rukovođenja, sticanje narednog čina/zvanja u okviru izvršilačkih radnih mesta, kao i napredovanje na operativni i neposredno viši nivo rukovođenja u stečenom činu/zvanju.

Horizontalno napredovanje je, u smislu ove uredbe, sticanje narednog čina/zvanja u okviru izvršilačkih radnih mesta i rukovodećih radnih mesta istog nivoa rukovođenja.

Vertikalno napredovanje je, u smislu ove uredbe, sticanje narednog čina/zvanja operativnog i neposredno višeg nivoa rukovođenja, kao i napredovanje na operativni i neposredno viši nivo rukovođenja u stečenom činu/zvanju.

1.  Opšti uslovi za napredovanje

Član 6.

Uslovi za sticanje narednog čina/zvanja u okviru izvršilačkih radnih mesta i

u okviru istog nivoa rukovođenja jesu:

1) odgovarajuće  obrazovanje;

2) godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju;

3) uspešno završena stručna obuka za čin/zvanje;

4) prosečna trogodišnja ocena koja ne može biti niža od „ističe se – 4”.

Prosečna trogodišnja ocena predstavlja prosek tri poslednje godišnje ocene.

Član 7.

Uslovi za sticanje narednog čina/zvanja neposredno višeg nivoa rukovođenja rukovođenja jesu:

1) odgovarajuće  obrazovanje;

2) godine staža provedene u prethodnom činu/zvanju;

3) uspešno položen stručni ispit za čin/zvanje;

4) prosečna trogodišnja ocena koja ne može biti niža od „ističe se – 4”.

Prosečna trogodišnja ocena predstavlja prosek tri poslednje godišnje ocene.

Član 8.

Uslov za napredovanje na neposredno viši nivo rukovođenja, u stečenom činu/zvanju, jeste uspešno položen stručni ispit za neposredno viši nivo rukovođenja.

2.  Vremenski uslov za sticanje čina/zvanja

Član 9.

Početni čin/zvanje u okviru obrazovanja predviđenog za radno mesto, određuje se nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, i to:

 • sa srednjom stručnom spremom, koja se po propisima koji uređuju oblast obrazovanja i vaspitanja izjednačava sa srednjim obrazovanjem (u daljem tekstu: srednje obrazovanje), početni čin/zvanje je mlađi vodnik policije/mlađi policijski referent i mlađi vodnik vatrogasac;
 • sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine početni čin/zvanje je zastavnik policije/mlađi policijski saradnik i mlađi zastavnik vatrogasac;
 • sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master strukovnim, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu početni čin/zvanje je poručnik policije/viši policijski saradnik i potporučnik vatrogasac.

Pod potrebnim godinama staža provedenim u prethodnom činu/zvanju, u smislu ove uredbe, za ovlašćeno službeno lice, lice na posebnim dužnostima i pripadnike vatrogasno spasilačkih jedinica smatra se:

 • sa srednjim obrazovanjem:
 • najmanje pet godina u činu/zvanju mlađeg vodnika policije/mlađeg policijskog referenta i mlađeg vodnika vatrogasca,
 • najmanje deset godina u činu/zvanju vodnika policije/policijskog referenta i vodnika vatrogasca;
 • sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine:
 • najmanje pet godina u činu/zvanju zastavnika policije/mlađeg policijskog saradnika i mlađeg zastavnika vatrogasca,
 • najmanje deset godina u činu/zvanju zastavnika I klase policije/policijskog saradnika i zastavnika vatrogasca;
 • sa visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master strukovnim, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu:
 • najmanje tri godine u činu/zvanju poručnika policije/višeg policijskog saradnika i potporučnika vatrogasca,
 • najmanje četiri godine u činu/zvanju kapetana policije, majora policije i potpukovnika policije/mlađeg policijskog savetnika, policijskog savetnika i samostalnog policijskog savetnika i poručnika vatrogasca, kapetana vatrogasca i majora vatrogasca,
 • najmanje pet godina u činu/zvanju pukovnika policije/višeg policijskog savetnika i potpukovnika vatrogasca.

Član 10.

Obrazac predloga za sticanje narednog čina/zvanja, koji je dat u Prilogu 5 i koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, nadležna organizaciona jedinica za poslove ljudskih resursa dostavlja rukovodiocu zaposlenog.

Rukovodilac iz stava 1. ovog člana proverava ispunjenost uslova za sticanje narednog čina/zvanja, i ukoliko utvrdi ispunjenost, obrazac predloga dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici za poslove ljudskih resursa, radi donošenja akta o sticanju narednog čina/zvanja.

Ukoliko rukovodilac iz stava 1. ovog člana, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za sticanje narednog čina/zvanja, obaveštava nadležnu organizacinu jedinicu za poslove ljudskih resursa, koja je dostavila obrazac predloga za sticanje narednog čina/zvanja.

Akt o sticanju narednog čina/zvanja donosi se najkasnije u roku od mesec dana od dana kada je zaposleni ispunio uslove za sticanje čina/zvanja.

Član 11.

Aktom o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu istovremeno se utvrđuje da zaposleni gubi čin/zvanje.

3.  Stručna obuka i stručni ispit

Član 12.

Stručna obuka za sticanje narednog čina/zvanja kod horizontalnog napredovanja sprovodi se kroz program stručnog usavršavanja.

Polaganje stručnog ispita kod vertikalnog napredovanja podrazumeva prethodno završenu obuku za odgovarajući nivo rukovođenja.

Zaposleni na izvršilačkim radnim mestima mogu da se prijave na obuku za operativni nivo rukovođenja, a zaposleni na rukovodećim radnim mestima mogu da se prijave na obuku za naredni nivo rukovođenja, uz ispunjenost uslova iz člana 7. ove uredbe.

Član 13.

Stručni ispit iz člana 12. stav 2. ove uredbe, za sticanje čina/zvanja rukovodioca operativnog, srednjeg i visokog nivoa rukovođenja, sprovodi se elektronskim putem u prostorijama Ministarstva, putem testova. Odgovori se automatski obrađuju, na osnovu čega se dobija konačan rezultat ispita, koji Komisija konstatuje zapisnikom.

Stručni ispit iz člana 12. stav 2. ove uredbe, za sticanje čina/zvanja rukovodioca strateškog nivoa rukovođenja, polaže se pred Komisijom koja odlučuje po principu numeričkog ocenjivanja, što se konstatuje zapisnikom.

Komisiju čine: predsednik komisije i dva člana. Komisiju obrazuje rukovodilac organizacione jedinice nadležne za poslove ljudskih resursa.

Za polaganje stručnog ispita za strateški nivo rukovođenja, predsednik, i članovi Komisije određuju se iz sastava rukovodilaca strateškog nivoa.

Za polaganje stručnog ispita za visoki, srednji i operativni nivo rukovođenja, predsednik, i članovi Komisije određuju se iz sastava rukovodilaca neposredno višeg nivoa rukovođenja, u odnosu na nivo rukovođenja za koji se polaže stručni ispit.

Komisija donosi poslovnik kojim se bliže uređuje rad Komisije u vezi polaganja stručnog ispita za odgovarajući nivo rukovođenja.

Rad Komisije je javan.

4.   Način određivanja čina/zvanja

Član 14.

Zaposlenom u Ministarstvu u svojstvu državnog službenika koji se premešta na radno mesto policijskog službenika (OSL/PD), čin/zvanje odrediće se prema poslovima radnog mesta na koje se premešta, u skladu sa stažom osiguranja u efektivnom trajanju.

Pod stažom osiguranja u efektivnom trajanju, u smislu stava 1. ovog člana, ne računa se vreme provedeno na radnom mestu sa nižom stručnom spremom.

Član 15.

Za svako radno mesto policijskih službenika u Ministarstvu, aktom o unutrašnjem uređenju, određuju se činovi, odnosno zvanja odgovarajućeg naziva, i to u rasponu od najviše dva sistematizovana čina/zvanja, osim za izvršilačka radna mesta sa srednjim obrazovanjem koja su određena u tabelama datim u prilozima 1–3, koji su odštampni uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za radno mesto rukovodioca Policijske uprave za grad Beograd, koordinatora, forenzičara i radna mesta u specijalnoj i posebnim jedinicama policije, može se odrediti i  drugačiji raspon čina/zvanja.

Raspon čina/zvanja za radna mesta u specijalnoj i posebnim jedinicama policije određen je u tabeli datoj u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Činovi/zvanja označavaju se arapskim brojevima od 1 do 12, računajući od početnog čina/zvanja do najvišeg čina/zvanja koje se može steći u Ministarstvu.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Određivanje činova/zvanja policijskih službenika, u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, izvršiće se na sledeći način:

 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin mlađi policajac/mlađi referent/mlađi vodnik policije određuje se čin/zvanje mlađi vodnik policije/mlađi policijski referent/mlađi vodnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 1;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin mlađi policajac 1. klase i policajac/mlađi referent 1. klase i referent/mlađi vodnik policije 1. klase i vodnik policije, određuje se čin/zvanje vodnik policije/policijski referent/vodnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 2;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policajac 1. klase, viši policajac i samostalni policajac/referent 1. klase, viši referent i samostalni referent/vodnik policije 1. klase, stariji vodnik policije i stariji vodnik policije 1. klase, određuje se čin/zvanje vodnik 1. klase policije/viši policijski referent/vodnik klase vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 3;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin mlađi policijski narednik/mlađi stručni saradnik i mlađi zastavnik policije, određuje se čin/zvanje zastavnik policije/mlađi policijski saradnik/mlađi zastavnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 4;
 • policijskim službenicima koji imaju zvanje/čin mlađi policijski narednik 1. klase i policijski narednik/mlađi stručni saradnik 1. klase i stručni saradnik/mlađi zastavnik policije 1. klase i zastavnik policije, određuje se čin/zvanje zastavnik klase policije/policijski saradnik/zastavnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 5;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policijski narednik 1. klase, viši policijski narednik i samostalni policijski narednik/stručni saradnik 1. klase, viši stručni saradnik i samostalni stručni saradnik/zastavnik policije 1. klase, stariji zastavnik policije i stariji zastavnik policije 1. klase, određuje se čin/zvanje potporučnik policije/samostalni policijski saradnik/zastavnik 1. klase vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 6;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policijski inspektor i viši policijski inspektor/inspektor i viši inspektor/potporučnik policije i poručnik policije, određuje se čin/zvanje poručnik policije/viši policijski saradnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju policijskog inspektora određuje se čin potporučnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 7;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin samostalni policijski inspektor/samostalni inspektor/kapetan policije, određuje se čin/zvanje kapetan policije/mlađi policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju samostalnog policijskog inspektora, određuje se čin poručnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 8;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin glavni policijski inspektor/glavni inspektor/major policije, određuje se čin/zvanje major policije/policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju višeg policijskog inspektora, određuje se čin kapetan vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 9;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin policijski savetnik/savetnik /potpukovnik policije, određuje se čin/zvanje potpukovnik policije/samostalni policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju glavnog policijskog inspektora određuje se čin major vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 10;
 • policijskim službenicima, koji imaju zvanje/čin glavni policijski savetnik/glavni savetnik/pukovnik policije, određuje se čin/zvanje pukovnik policije/viši policijski savetnik; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju policijskog savetnika određuje se čin potpukovnik vatrogasac, koji se označava arapskim brojem 11;
 • policijskim službenicima, koji imaju čin generala određuje se čin generala policije; za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica u zvanju glavnog policijskog savetnika određuje se čin pukovnika vatrogasca, koji se označava arapskim brojem

Član 17.

Policijski službenik kome se, primenom odredaba člana 16. ove uredbe, odredi niži čin/zvanje od onog čina/zvanja koji je predviđen za radno mesto na kojem je raspoređen može da ostane na tom radnom mestu, uz uslov da u roku od osam godina stekne čin/zvanje propisan za radno mesto na kome je raspoređen.

Ako policijski službenik ne ispuni uslove u roku propisanom u stavu 1. ovog člana raspoređuje/premešta se na radno mesto za koje ispunjava uslove u pogledu čina/zvanja.

Član 18.

Policijski službenik kome se, primenom odredaba člana 16. ove uredbe, odredi viši čin/zvanje od onog čina/zvanja koji je predviđen za radno mesto na koje je raspoređen, nastavlja da radi u utvrđenom činu/zvanju.

Ako se policijskom službeniku čin/zvanje odredi primenom stava 1. ovog člana, smatraće se da taj policijski službenik ima položen stručni ispit za najniži nivo rukovođenja za koji je taj čin/zvanje predviđen.

Član 19.

Vreme provedeno u zvanju/činu i poslednje tri godišnje ocene koje je policijski službenik stekao prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) priznaje se za napredovanje u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 20.

Policijski službenik koji se u momentu donošenja novog akta o sistematizaciji radnih mesta zatekne na radnom mestu, za koje je, tim aktom promenjen uslov za rad na radnom mestu u pogledu potrebnog obrazovanja, može se rasporediti na to radno mesto uz obavezu, da u roku od tri školske godine od dana raspoređivanja  ispuni uslove u pogledu obrazovanja.

Ako policijski službenik, u roku utvrđenom u stavu 1. ovog člana, ne ispuni uslove u pogledu obrazovanja za sticanje čina radnog mesta na koje je raspoređen, raspoređuje/premešta se na radno mesto za koje ispunjava uslove u pogledu obrazovanja, odnosno čina/zvanja.

Član 21.

Policijskim službenicima kojima je, primenom odredaba člana 16. ove uredbe, određen čin/zvanje priznaće se da imaju položene obuke za čin, odnosno stručne ispite za nivoe rukovođenja.

Policijski službenik će moći da se prijavi na interni konkurs bez  položenog stručnog ispita za viši nivo rukovođenja, potrebnog za radno mesto na koje se prijavljuje do 1. januara 2019. godine.

Policijski službenik koji bude izabran na internom konkursu na način propisan stavom 2. ovog člana, u obavezi je da stručni ispit položi u roku od tri meseca od dana raspoređivanja/premeštaja.

Ako policijski službenik ne položi stručni ispit u roku, koji je propisan stavom 3. ovog člana, biće raspoređen/premešten na radno mesto za koje ispunjava uslove.

Nakon 1. januara 2019. godine, policijski službenik je u obavezi da prilikom prijavljivanja na interni konkurs ispuni sve uslove potrebne za rad na radnom mestu na koje se prijavljuje.

Član 22.

Policijski službenici u statusu ovlašćenih službenih lica – OSL, kojima se odredi čin u skladu sa pravilima ove uredbe, smatraće se da imaju završenu policijsku obuku osnovnog nivoa.

Član 23.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika („Službeni glasnik RS”, broj 11/17).

Član 24.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje od 1. avgusta 2018. godine.

05 Broj: 110-5031/2018
U Beogradu, 31. maja 2018. godine

V L A D A
PREDSEDNIK
Ana Brnabić

 

Korisni linkovi