24.07.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje sa sastanka fonda solidarnosti

26. jula 2018.

Danas je sa početkom u 10 časova u prostorijama Sektora za ljudske resurse  održan drugi sastanak radne grupe za izradu Pravilnika o fondu za solidarnu pomoć.

Prisutni:

Predsednik radne grupe Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije

Članovi radne grupe:

Srđan Radisavljević, savetnik komandanta žandarmerije

Jasmina Stanojević, načelnik Odeljenja za normativne poslove-sekretarijat -Tamara Zlatić, pravni savetnik za normativne poslove

Adrijana Šljivić, načelnik Odeljenja za zarade i benificije-SLJR

Slađana Antonijević, zamenik načelnika Odeljenja za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu

Marina Kopanja, inspektor za pravne poslove-SVS

Nataša Đukanović  – Sektor za ljudske resurse ,  zamenik načelnika Odeljenja za zarade i beneficije

Miloš Cicvarić – zamenik načelnika Odeljenja za finanijsko računovodstvene poslove i budžet

Veselin Nikolić, član predsedništva NSP.

Sastanku radne grupe su prisustvovali i Katarina Filipović, šef Odseka za beneficije i Mladen  Kalanja, Odeljenje za razvoj ljudi i organizacije-SLJR i Svetlana Sekulović – Koordinator u Sektoru za ljudske resurse.

Na početku sednice predsednik Radne grupe upoznao je prisustne sa sadržajem prethodnog sastanka te se nakon toga pristupilo potpisivanju istog. Zatim je konstatovano da se članovi radne grupe ispred Policijskog sindikata Srbije nisu pojavili na sastanku a na pitanje predstavnika NSP da li im je poziv uredno upućen, Katarina Filipović, šef  Odseka za baneficije je odgovorila, da im je poziv uredno upućen putem mejla.

Nakon toga je započeo rad na razmatranju Nacrta Pravilnika za izradu teksta Pravilnika za solidarnu pomoć. U pogledu člana 11. postavilo se pitanje u vezi dostavljanja pristanka u vezi obrade podataka i ličnosti i dogovoreno je da pristanak može i ne mora da bude na posebnom obrascu. U vezi stava 6. ovog člana predstavnik NSP je naglasio i predložio da ukoliko je više zaposlenih odnosno članova uže porodice podnelo zahtev za isplatu nadoknade po istom osnovu a da su svi zaposleni u MUP, mogu svi ostvariti prava. Sa ovim se saglasio predstavnik radne grupe ispred Sektora za materijalno finansijske poslove. Potrebno je napomenuti da se ovde misli na zaposlenog, odnosno ukoliko u MUP rade dva člana jedne porodice npr. brat i sestra koji traže pomoć po osnovu smrti bližeg srodnika. U ostalim slučajevima pravo bi ostvario onaj član porodice koji je prvi podneo zahtev. U pogledu člana 12. nije bilo primedbi, te su se članovi radne grupe saglasnili sa istim. U pogledu člana 13. predstavnik NSP Veselin Nikolić naveo je da je neophodno napraviti izmenu, tj. precizirati da se član komisije koji je delegiran ispred sindikata može razrešiti po prijemu obaveštenja od strane komisije, da delegirani član ne vrši svoj posao u skladu sa pravilnikom, te će nakon toga sindikat delegirati drugog člana i ujedno predložiti razrešenje dosadašnjeg člana. Nikolić je istako da ministar ne može razrešiti člana komisije iz redova reprezentativnog sindikata, jer ga nije on delegirao i da ga može promeniti samo na predlog reprezentativnog sindikata. U vezi dela nacrta koji se odnosi na uslove i način ostvarivanja prava, usvojen je predlog Srđana Radisavljevića da se po tačkama navede dokumentacija neophodna za svakog od vidova pomoći. Takođe, usvojen je predlog imenovanog da se za svaki osnov napravi poseban obrazac, što bi u mnogome ubrzalo proceduru i rad na predmetu.

U članu 18. je dodat naslov „Solidarna pomoć za slučaj duže i teže bolesti“. Zatim je reč „referentne zdravstvene ustanove“, zamenjena sa reči „nadležne zdravstvene ustanove“, dodato je da medicinska dokumentacija ne može biti starija od šest meseci od dana podnošenja zahteva, te da je neophodno dostaviti originalni fiskalni račun. Takođe je dodato na ppredlog  predstavnika NSP a članovi su se usaglasili da se može priznati potvrda od strane izabranog lekara i to samo za lekove usled duže i teže bolesti, da bi se podnosioci zahteva oslobodili obaveze da traže potvrdu od RFZO. U pogledu članova 21. i 22. ostali su sporni a posebno pitanje o mogućnosti nabavljanja aparata za rehabilitaciju i ortopedskih pomagala putem predračuna, kao i definicija sadržana u ovim članovima.

Predstavnik NSP predložio je da se prihvataju predračuni za nabavku za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, jer su neki izuzetno skupi pa podnosioci zahteva nisu u mogućnosti da ih sami kupe, ali da podnosioci zahteva budu u obavezi da posle kupovine istih dostave originalni fiskalni račun.

Kako se član 23. bavi dodelom solidarne pomoći u slučaju invalidnosti, zaključeno je da se upute dopisi Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP iz razloga tumačenja i ujedno što boljeg definisanja ovog termina, tj. invalidnosti.

Takođe, zavod će biti konsultovan u pogledu primene postojeće liste dužih i težih bolesti, odnosno izjašnjenja da li se ista mogu koristiti i prilikom primene ovog pravilnika.

Usvojen je predlog predstavnika NSP da se član 30. izmeni, te da Sektor za materijalno finansijske poslove izveštava o iznosima i realizovanim zahtevima za dodelu novčane pomoći. Takođe, većinski je stav bio da se prihvati predlog za određivanje roka za podnošenje zahteva za dodelu solidarne pomoći po svim osnovama. Predstavnik NSP predložio je da se o ovome mora još dodatno razmatrati na sledećem sastanku radne grupe.

 

Sastanak je završen u 13,00 časova.

Član  Predsedništva
Veselin Nikolić

Korisni linkovi