08.04.2020

Broj članova

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA

22. februara 2018.

24. jul
I.
OSNOVNE ODREDBE 

Član 1.

Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda 24. jul u daljem tekstu (Fond), kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne pomoći,osnova i merila za utvrđivanje solidarne pomoći članovima  Nezavisnog sindikata policije u daljem tekstu (sindikat).

 Član 2.

Humanitarni fond „24. jul“ deluje u okviru Nezavisnog  sindikata policije sa posebnim dinarskim računom.

Fond radi u skladu sa pravnim obavezama, odgovornostima, zakonima, opštim aktima, Statutom NSP-a i Pravilnikom o radu.

Humanitarni fond „24. jul“ ima svoj pečat, koji je izrađen u skladu sa Statutom NSP-a i ovim Pravilnikom.

Svakom članu Nezavisnog sindikata policije pripada novčana pomoć pod uslovima  predviđenim  ovim Pravilnikom.

 II.
BLIŽI NAČIN OSTVARIVANJA CILJEVA FONDA

Član 3.

Saglasno Odluci o formiranju fonda, osnovni ciljevi i delatnosti fonda su:

 1. Pružanje solidarne pomoći  članovima NSP.
 2. Pružanje solidarne pomoći porodicama poginulih ili umrlih članova NSP-a.
 3. Pružanje solidarne pomoći u slučaju troškova lečenja i troškova nabavke lekova, pomagala, troškove lečenja i rehabilitacije.

III.
IZBOR ČLANOVA,PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE FONDA

Član 4.

Odbor fonda čine 5 / pet / članova koji se biraju iz redova: 2 (dva) iz redova članova  Izvršnog odbora,2 ( dva) iz redova članova Predsedništva i Generalni sekretar.

Članovi Odbora fonda biraju se na period od 4 godine i mogu biti ponovo izabrani. 

Na prvoj zajedničkoj sednici, članovi Odbora Fonda, glasanjem biraju Predsednika Odbora fonda.

Odbor fonda deluje i donosi odluke na sednicama koje se održavaju najmanje jednom mesečno i sastancima koje se održavaju prema potrebi. Izuzetno, sastanci se mogu održati i telefonski ili putem elektronske pošte. 

Sednice ili sastanke saziva, predlaže dnevni red i rukovodi radom predsednik Odbora fonda. 

Odbor fonda pravno valjano donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, javnim glasanjem.

Član 5.

Mandat člana Odbora fonda može prestati pre isteka vremena na koji je izabran u sledećim slučajevima:

 1. ako podnese ostavku,
 2. ako bude razrešen dužnosti zbog nepridržavanja odredaba Poslovnika Fonda  ili delovanja suprotnog Statutu NSP-a,
 3. prestankom funkcije u  Izvršnom odboru,Predsedništvu i na mestu Generalnog sekretara,
 4. usled prestanka članstva u NSP-u.

IV.
NAČIN OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA RAD I DELOVANJE FONDA

 Član 6.

Sredstva za rad i delovanje fonda obezbeđuju se od:

 1. članarine,
 2. donacija ili sponzorstava fizičkih i pravnih lica
 3. iz drugih izvora.

Humanitarni fond „24. jul“ se finansira iz dela članarine koja se uplaćuje centrali NSP-a, kao i iz donacija. Sredstva koja se uplaćuju u Fond, uplaćuju se u skladu sa prilivom sredstava na centralni tekući račun ,dva puta mesečno( može i više po odluci predsedništva). 

Član 7.

Sredstva i imovina kojima raspolaže fond isključivo su u funkciji obavljanja ciljeva fonda.

Solidarna pomoć može se dodeliti i penzionisanim radnicima  MUP-a koji redovno uplaćaju članarinu NSP, o čemu posebnu odluku donosi  Odbor fonda.

Odbor Fonda, na zahtev Predsedništva, može odobriti (doneti odluku) da ukupan iznos isplaćenih sredstava za solidarnu pomoć u toku meseca, može biti veći od 1/2 sredstava koja se u tom momentu nalaze na računu Fonda.

V.
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Član 8.

Član sindikata podnosi pismeni zahtev za isplatu solidarne pomoći  Koordinacionom centru,a koji obrazloženi pismeni zahtev prosleđuju Odboru Fonda.

Rukovodstvo Koordinacionog centra dostavlja Zahtev za novčanu pomoć, uz koji obavezno prilaže kopiju zahteva člana NSP-a,sa lekarskom dokumentacijom iz koje je vidljiva bolest,i troškovi lečenja, a koja ne može biti starija od 6 meseci.                                                                  

Uslov za sticanje prava na isplatu novčane pomoći iz sredstava Humanitarnog fonda je dokaz o uplati pomoći od strane SG-KC koja je OBAVEZNA .

Odbor Fonda neće razmatrati zahteve članova NSP-a, bez zahteva  Kordinacionog centra.

Neopravdani zahtevi,odnosno zahtevi koji ne ispunjavaju uslove utvrđenim ovim Pravilnikom,vraćaju se podnosiocu zahteva uz obrazloženje.

VI.
Uslovi pružanja solidarne pomoći

Član 9.

Solidarna pomoć u slučaju troškova lečenja i troškova nabavke lekova, člana sindikata ili člana njegove uže porodice 

Solidarna pomoć u slučaju troškova lečenja i troškova nabavke lekova,člana sindikata ili člana njegove uže porodice Koordinacioni centar zatražiće na osnovu pismenog zahteva člana, uz dostavljanje odgovarajuće medicinske dokumentacije.

Uz zahtev iz predhodnog stava član je dužan da priloži:fotokopiju izveštaja lekara specijaliste i orginal račune,ili predračune ukoliko se zahtev podnosi za troškove lečenja ili troškove nabavke lekova,i druge dokaze.

Solidarna pomoć članu sindikata ili njegove uže porodice može se isplatiti novčani iznos do 30.000,00 dinara,za sledeće bolesti:

 1. Maligni tumori,
 2. Moždani udar ( šlog) trajno oštećenje mozga kao posledica odumiranja dela moždanog tkiva sa trajnim oštećenjem.
 3. Infarkt miokarda – oštećenje dela srčanog mišića, nastalo usred začepljenja krvnog suda i prestanka napajanja dela srčanog mišića krvlju (pojava Q zupca na EKG-u),
 4. Teže posledice sepse – neizlečiva oštećenja na unutrašnjim organima (npr. posledice abscesa na mozgu).
 5. Teže posledice perforacije u gastro-intestinalnom traktu,
 6. Teža oboljenja štitne žlezde (hipotireoza,haschimoto tireoiditis,struma nodosa).
 7. Embolija pluća,
 8. Vanmaterična trudnoća uz potvrdu da nije uključena u državni program steriliteta.
 9. Nedovoljna funkcija bubrega – sa posledicom trajne hemodijalize ili transplantacije bubrega.

Troškovi lečenja kod privatnog lekara i na privatnoj klinici Fond će nadoknaditi samo ako se bolest ili operacija ne može lečiti u nekoj od državnoj zdravstvenoj ustanovi u R.Srbiji.

Članu sindikata i članu uže porodice nadoknadiće se troškovi lečenja u inostranstvu samo ako se bolest ne može lečiti u zemlji,što se dokazuje mišljenje konzilijuma lekara i potvrdom nadležne zdravstvene ustanove.

Pod hirurškom intervencijom smatraju se sve intervencije koje su potrebne zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, sem stomatoloških intervencija, kao i estetskih i korektivnih hirurških intervencija.

Izuzetno, Odbor Fonda, po odluci Predsedništva, će odobriti (doneti odluku) da iznos novčane pomoći bude veći od 30.000,00 dinara u slučajevima iz stava 2. i stava. 3. ovog člana, odnosno i u drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim članom.

Član 10.

U slučaju smrti (na poslu , i u vezi sa poslom) člana NSP-a, užoj porodici koja je živela u porodičnom domaćinstvu preminulog, isplaćuje se novčana pomoć u iznosu od 30.000,00 dinara, uplatom sa tekućeg računa Fonda na tekući račun nekog od članova uže porodice. Novčana pomoć, isplaćuje se u skladu sa finansijskim stanjem Fonda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Uz pisani zahtev, Koordinacioni centar obavezno podnosi  fotokopiju Izvoda iz matične knjige umrlih, fotokopiju platne kartice člana uže porodice na kojoj se vidi broj tekućeg računa na koji će novčana pomoć biti uplaćena.

 Član 11.

Za potrebe u vezi sa članom 9 i 10, može se odobriti samo jedna solidarna pomoć u kalendarskoj godini.

U drugoj godini istoj osobi i za istu potrebu može se odobriti solidarna pomoć do 50 % iznosa odobrenog prethodne godine.

Ista osoba za istu potrebu pravo na narednu solidarnu pomoć stiče nakon proteka razdoblja od 12 meseci.

Pravo na korišćenje sredstava Humanitarnog fonda,,24 jul,, stiče se nakon uplaćene jedne članarine.

Član 12.

Svaki član NSP može uložiti žalbu u prvom stepenu Predsedništvu,a u drugom stepenu Skupštini NSP-a, ukoliko Odbor Fonda ne postupa po  navedenom Pravilniku.

Član 13.

Ukoliko se radi o novčanom iznosu  koji prevazilazi realne mogućnosti NSP-a, što utvrđuje Predsedništvo, novčana pomoć će se zatražiti od poslodavca, drugih Sindikalnih organizacija, pravnih i fizičkih lica, javnim prikupljanjem  dobrovoljnih priloga  i na drugi zakonom dozvoljen način, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Član 14.

Uplata novčane pomoći za lečenje težih bolesti, ili hirurške intervencije se vrši na tekući račun člana NSP, koji je podneo zahtev za isplatu pomoći ili članu uže porodice ukoliko je to navedeno u zahtevu.

  Član 15.

Humanitarni fond „24. jul“  vrši isplatu novčane pomoći, nalogom za prenos, uz donetu pismenu Odluku u najkraćem mogućem roku u skladu sa finansijskim stanjem Fonda.

Član 16.

Pod  članom uže porodice podrazumevaju se supružnik, vanbračni partner, deca rođena u braku i van braka, pastorak, usvojilac, usvojenik ili staratelj koji žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim, a što se potvrđuje fotokopijama ličnih karata ili potvrdama o prebivalištu izdatim od odgovarajućeg organa.

VII.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 17.

Ukoliko se utvrdi da je član sindikata ostvario pravo ili pokušao da ostvari pravo podnoseći falsifikovanu ili lažnu dokumentaciju,protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak.

U slučaju da je fond isplatio određeni iznos solidarne pomoći na osnovu falsifikovane ili lažne dokumentacije koju je član sindikata podneo,isti je dužan da uplaćeni iznos solidarne pomoći vrati sindikatu.

Član 18.

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane  Predsedništva a na predlog Izvršnog odbora NSP-a .

Nakon usvajanja Pravilnik se dostavlja Predsedništvu, Izvšnom odboru, Nadzornom odboru , svim Koordinacionim centrima, i Statutarnoj komisiji.                                                  

Odbor Fonda
Humanitarni fond
„ 24 jul „

Korisni linkovi