19.01.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
DOBRODOŠLI NA SAJT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

OTVOREN! KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 18/19. GODINI

15. maja 2018.

KRIMINALISTIČKO – POLICIJSKA AKADEMIJA

u Beogradu, Ulica cara Dušana br. 196
tel. 3107-218, 3107-129, 3107-104
www.kpa.edu.rs

o b j a v lj u j e

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, u školskoj 2018/2019. godini, upisaće na studijski program:

I Osnovne akademske studije kriminalistike
• 70 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
• 80 studenata koji se sami finansiraju.
Završetkom akademskih studija kriminalistike student stiče stručni naziv diplomirani kriminalista.
II Osnovne strukovne studije kriminalistike
• 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
• 30 studenata koji se sami finansiraju.
Završetkom strukovnih studija kriminalistike student stiče stručni naziv strukovni kriminalista.
III Osnovne akademske studije Forenzičko inženjerstvo
• 10 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
• 30 studenata koji se sami finansiraju.
Završetkom akademskih studija Forenzičko inženjerstvo student stiče stručni naziv diplomirani inženjer tehnologije.
IV Osnovne akademske studije Informatika i računarstvo
• 27 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
• 40 studenata koji se sami finansiraju.
Završetkom akademskih studija Informatika i računarstvo student stiče stručni naziv diplomirani informatičar.

Uslovi konkursa
Opšti uslovi
Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.
Posebni uslovi
Pored opštih uslova konkursa, svi kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova; da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije – najmanje jednu godinu neprekidno pre dana prijavljivanja na konkurs, kao i da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvenog stanja, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti.

I Kandidati koji konkurišu na studijske programe kriminalistike moraju ispuniti:
– posebne uslove u pogledu zdravstvenog stanja i
– uslove morfološkog statusa.
Uslovi morfološkog statusa su sledeći:
– za kandidate muškog pola: telesna visina najmanje 1,73 m i telesna težina u toleranciji do 10 kg više, odnosno, do 10 kg manje u odnosu na telesnu visinu umanjenu za 100 cm i
– za kandidate ženskog pola: telesna visina najmanje 1,65 m i telesna težina u toleranciji do 3 kg više odnosno do 12 kg manje u odnosu na telesnu visinu umanjenu za 100 cm
II Kandidati koji konkurišu na studijske programe Forenzičko inženjerstvo i Informatika i računarstvo moraju ispuniti:
– opšte uslove u pogledu zdravstvenog stanja.

Svi kandidati zdravstveni pregled, utvrđivanje morfološkog statusa, kao i psiholoških sposobnosti obavljaju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Durmitorska broj 9.
Kandidati pristupaju pregledu prema redosledu prijavljivanja, na osnovu uputa koji se izdaje na Kriminalističko-policijskoj akademiji.

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova u pogledu zdravstvenog stanja, kandidati su obavezni da se podvrgnu: lekarskom pregledu, testu psiholoških sposobnosti i testu na upotrebu psihoaktivnih supstanci. Neprihvatanje bilo kog od navedenih pregleda podrazumeva da je kandidat odustao od prijave na konkurs. Troškovi pregleda iznose 5.400,00 dinara (za lekarski pregled, test psiholoških sposobnosti i test na upotrebu psihoaktivnih supstanci). Navedeni iznos, sa naznakom svrhe uplate, uplaćuju se na račun broj: 840-348667-78; primalac: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd. Troškove zdravstvenog pregleda snose kandidati. Kandidatima se ne preporučuje da uoči pregleda konzumiraju poslastice kao i obroke koji sadrže mak, kao i lekove protiv bolova (tipa kafetina i sl.). Dan uoči pregleda kandidati treba da konzumiraju lakšu hranu do 18.00 časova, a da izostave intenzivniju fizičku aktivnost i unos alkohola. Ujutru, na dan pregleda, ne treba da doručkuju, niti da piju zaslađene tečnosti. Kandidati su obavezni da nakon obavljenog zdravstvenog pregleda Kriminalističko-policijskoj akademiji prilože uverenje o ispunjenosti zadatih uslova, koje je izdala lekarska komisija Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije odmah posle dobijanja uverenja, a najkasnije u roku od 24 časa.

Na pregled obavezno poneti:
– ličnu kartu ili pasoš i
– primerak uplatnice za troškove pregleda.

Test provere sklonosti i sposobnosti
I za studijske programe osnovnih akademskih i strukovnih studija kriminalistike

Kandidati koji ispune uslove u pogledu morfološkog statusa, zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti pristupaju testu provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz:
1. testa određenih bazično-motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova);
2. testa opšte informisanosti (maksimalno 20 bodova);
3. testa znanja iz srpskog jezika i književnosti (maksimalno 20 bodova).
Rezultat na testu određenih bazično-motoričkih sposobnosti manji od 8 bodova je eliminacionog karaktera.

II za studijski program osnovnih akademskih studija Forenzičko inženjerstvo
Kandidati koji ispune uslove u pogledu zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti, pristupaju testu provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz:
1. testa opšte informisanosti (maksimalno 20 bodova);
2. testa iz matematike (maksimalno 20 bodova);
3. testa iz hemije (maksimalno 20 bodova).

III za studijski program osnovnih akademskih studija Informatika i računarstvo
Kandidati koji ispune uslove u pogledu zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti, pristupaju testu provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz:
1. testa opšte informisanosti (maksimalno 20 bodova);
2. testa iz matematike (maksimalno 20 bodova);
3. testa iz informatike (maksimalno 20 bodova).

Revizija testova sklonosti i sposobnosti navedenih pod I, II i III nije dozvoljena.

Konkurs je otvoren od 15.05.2018. godine zaključno sa 31.05.2018. godine. Prijave na konkurs kandidati podnose lično, radnim danima od 10 do 15 časova u Beogradu, Ulica cara Dušana broj 196 (Zemun).

Uz prijavu se podnose sledeća dokumenta:
1. svedočanstva sva četiri razreda srednje škole i diploma o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije);
2. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (izdato od strane nadležnog suda, ne starije od šest meseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
4. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija);
5. potvrda da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije – najmanje jednu godinu neprekidno pre dana prijave na konkurs (izdata od strane nadležne policijske uprave/policijske stanice);
6. potvrdu o izvršenoj uplati manipulativnih troškova.

Kandidati koji četvrti razred srednje škole završavaju u školskoj 2017/18. godini, uz prijavu podnose uverenje (potvrdu) srednje škole o uspehu postignutom na kraju prvog polugodišta, ili fotokopiju đačke knjižice s podacima o uspehu na prvom polugodištu i đačku knjižicu na uvid. Kandidati su dužni da uverenje ili svedočanstvo o završenom četvrtom razredu srednje škole s prosečnom ocenom i diplomu o završenoj srednjoj školi dostave odmah nakon izdavanja, a najkasnije do 30. juna 2018. godine.
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis mogu se upisati samo uz podnošenje originala predatih dokumenata.
Akademija nije u obavezi da dokumenta predata prilikom konkurisanja vrati poštom. Kandidati koji nisu ostvarili pravo na upis mogu, ukoliko žele, lično preuzeti svoja dokumenta na šalteru Odseka za studentska pitanja, a najkasnije do 1. oktobra 2018. godine.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat se može opredeliti da konkuriše za prijem na jedan studijski program ili na više studijskih programa. Kandidat koji konkuriše na jedan studijski program uplaćuje 2.900,00 dinara, kandidat koji konkuriše na dva studijska programa – 4.400,00 dinara, kandidat koji konkuriše na tri studijska programa – 5.400,00 dinara i kandidat koji konkuriše na četiri studijska programa – 6.400,00 dinara na račun broj: 840-1751666-08; primalac: Kriminalističko-policijska akademija; svrha uplate: manipulativni troškovi. Potvrdu o uplati kandidat predaje prilikom podnošenja prijave.
Prilikom podnošenja prijave potrebno je da kandidat popuni Upitnik o identifikacionim podacima.
O vremenu i rasporedu polaganja ispita provere sklonosti i sposobnosti, kandidati će biti obavešteni prilikom dostavljanja uverenja o ispunjenosti posebnih uslova u pogledu zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti.

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis
Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata za upis su:
• opšti uspeh u toku srednjeg obrazovanja, koji se vrednuje ukupnim brojem bodova od 16 do 40 i predstavlja udvojeni zbir prosečnih ocena u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, s tim da se računanje vrši zaokruživanjem na dve decimale i
• uspeh na testu provere sklonosti i sposobnosti, koji se vrednuje ukupnim brojem bodova od 0 do 60.

Rang-liste prijavljenih kandidata koji su uspešno savladali test provere sklonosti i sposobnosti i koji ispunjavaju posebne zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, objavljuju se na oglasnoj tabli Akademije i internet stranici Akademije (www.kpa.edu.rs).

Na rang-listu prijavljenih kandidata prema studijskim programima može se podneti žalba Komisiji za upis u roku od tri dana od dana objavljivanja rang-liste. Komisija za upis rešava po žalbi, nakon čega utvrđuje konačnu rang-listu.
Konačna rang-lista studijskog programa je osnov za upis kandidata.
Pravo upisa na određeni studijski program osnovnih studija stiče kandidat koji je na konačnoj rang-listi rangiran u okviru odobrenog broja studenata za taj studijski program.
Kandidat koji je konkurisao i stekao pravo upisa na više studijskih programa može se upisati samo na jedan studijski program.

Upis kandidata obaviće se nakon konačnosti rang-liste.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u terminu koji će biti određen za upis, Akademija će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi.
Visina školarine za studente koji se sami finansiraju iznosi 81.000,00 dinara.

Korisni linkovi