08.12.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Održan sastanak radne grupe za izradu Pravilnika o fondu za solidarnu pomoć

12. jula 2018.

Dana 03.07.2018.godine u 10,00 časova u prostorijama Sektora za ljudske resurse  održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Pravilnika o fondu za solidarnu pomoć.

Prisutni:

Predsednik radne grupe Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije

Članovi radne grupe:

Srđan Radisavljević, savetnik komandanta žandarmerije

Jasmina Stanojević, načelnik Odeljenja za normativne poslove-sekretarijat

Tamara Zlatić, pravni savetnik za normativne poslove

Adrijana Šljivić, načelnik Odeljenja za zarade i benificije-SLJR

Slađana Antonijević, zamenik načelnika Odeljenja za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu

Marina Kopanja, inspektor za pravne poslove-SVS

Veselin Nikolić, član predsedništva NSP.

Sastanku radne grupe su prisustvovali i Katarina Filipović, šef Odseka za beneficije i Mladen  Kalanja, Odeljenje za razvoj ljudi i organizacije-SLJR.

Na početku sastanka je konstatovano da predstavnici Sektora za materijalno-finansijske poslove neće moći prisustvovati sastanku iz opravdanih razloga. Predstavnik NSP-a pitao je: „Da li je poziv za sastanak radne grupe poslat i drugom reprezentativnom sindikatu PSS?“ Odgovor je bio sledeći: „Član radne grupe ispred PSS-a neće prisustvovati sastanku, budući da im, po njihovim navodima iz mejla upućenog 02.07.2018.godine nacrt Pravilnika nije prethodno dostavljen ako im je po rečima Katarine Filipović utvrđeno da je isto prosleđeno putem elektronske pošte 15.06.2018.godine, te se smatra da su uredno pozvani.“

Članovi radne grupe su se na početku sastanka složili da je zajednički cilj da se ovim Pravilnikom koji po predlogu ima 30 članova, napravi jedan sveobuhvatni akt, kojim će se olakšati postupanje i ostaviti što manje nedoumica prilikom ostvarivanja koja se odnose na Fond za solidarnu pomoć. Takođe je istaknuto da je ubuduće neophodno prisustvo predstavnika Sektora za materijalno-finansijske poslove, budući da se ovde radi o znatnim novčanim sredstvima. Nakon toga je započeo rad na razmatranju nacrta Pravilnika.

Članovi radne grupe su se saglasili sa članom 1., dok se u pogledu člana 2. i člana 3. nije raspravljalo jer je za to potrebno prisustvo predstavnika Sektora za materijalno-finansijske poslove. U pogledu definisanja zaposlenog koji je poginuo prilikom vršenja službene dužnosti, od strane predstavnika SZLJR su istaknuti problemi u vezi ovog ternima. Imajući u vidu da slučajevi povrede na radu, prilikom dolaska i odlaska na posao, da li i to vreme potpada pod službenu dužnost. Predstavnik NSP-a Veselin Nikolić dao je predlog da se prilikom rešavata tj. odlučivanja u vezi ovakvih stvari budući da se radi o osetljivoj temi članovi radne grupe izjašnjavaju glasanjem. Njegovo mišljenje i predlog, da se gore navedeni termin za vreme dolaska i odlaska na posao mora primenjivati prilikom pogibije radnika MUP-a jer se sindikat izborio da se navedeno vreme računa kao vreme provedeno na poslu. Predstavnici Sekretarijata su dali mišljenje da se može analogijom doći da se ovo smatra povredom na radu. Nikolić je insistirao na tome što su ostali članovi radne grupe i prihvatili. U počedu člana 4. Zaključeno je da se u slučaju pomoć zaposlenog za slučaj smrti člana uže porodice na predlog predstavnika NSP-a zauzet je stav da bi pravo mogli da ostvare i oni zaposleni kojima je preminuo zajednički član uže porodice (npr. brat i sestra rade u MUP-a u slučaju smrti majke oboje će ostvariti pravo). Ovo je prihvaćeno od svih članova radne grupe.

U pogledu zahteva u slučaju invalidnosti Dr. Slađana Antonijević je pojasnila sam pojam i predložila da se ovo definiše uz pomoć propisa koji regulišu materiju Penzijskog i invalidskog osiguranja, ili u saradnji sa Republičkim fondom PIO. Njen stav je da ova invalidnost podrazumeva telesno oštećenje jer tako lice može da ostane u radnom odnosu, dok na pitanje da li invalidi postoje bez odgovarajuće potvrde, odgovorila potvrdno.

U vezi pomoći koja se odnosi na slučajeve elementarne nepogode, usled relativno nejasne formulacije u nacrtu, zaključeno je da će se ovo definisati u saradnji sa predstavnicima Sektora za vanredne situacije.

U pogledu trenutka relevantnog za odlučivanje o zahtevima za solidarnu pomoć za rođenje deteta, odnosno smrt člana uže porodice ili smrt zaposlenog će se gledati po vremenu podnošenja zahteva, te će se u skladu s tim dodeljivati i iznos pomoći. Iznosi pomoći iz člana 5. će se uskladiti sa iznosima pomoći koji su propisani posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe.

U članu 8. koji glasi da isplata pomoći koje su predviđene ovim Pravilnikom, a koje se moraju odložiti zbog nedostatka finansijskih sredstava na računu fonda, realizovaće se prema rasporedu podnošenja, čim se za to steknu finasijski uslovi, predstavnik NSP je dodao sledeće: „Fond uvek mora imati određena sredstva za hitne slučajeve i u tim slučajevima nema odlaganja, pogotovo kod bolesti dece.“

Zaključeno je da se članovi 7. i 9. izbrišu iz nacrta Pravilnika i to je jednoglasno prihvaćeno.                                                                 

Deo člana 10. koji se odnosi na sastav i formiranje komisije se briše iz razloga jer je isto u koliziji sa odredbama zakona, te će sastav biti određen aktom ministra. Predstavnik NSP-a izneo je predlog da komisija broji 3 člana, od čega bi 2 bila iz redova reprezentativnog sindikata, a 1 član predstavnik poslodavca. Za ovaj predlog glasao je samo predstavnik NSP-a, te predlog nije usvojen.

Sastanak je završen u 12 časova.

Član predsedništva NSP-a
Veselin Nikolić

Korisni linkovi