24.07.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Napokon rešena nedoumica u vezi evidentiranja radnog vremena!

11. jula 2017.

U našu centralu stigla je depeša načelnice Sektora za ljudske resurse Katarine Tomašević u vezi pravilnog evidentiranja radnog vremena van mesta rada. U prilogu možete pročitati depešu u celosti.

Republika Srbija
Republika Srbija
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Sektor za ljudske resurse
08 broj: 35  /201710.07.2017. godine
B e o g r a d

ORGANIZACIONIM JEDINICAMA U SEDIŠTU MINISTARSTVA – SVIMA- Rukovodiocima

KOORDINACIONOJ UPRAVI ZA KOSOVO I METOHIJU- Rukovodiocu

POLICIJSKIM UPRAVAMA -SVIMA- Načelnicima

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Aktom Nezavisnog sindikata policije broj: 197-07/17 od 05.07.2017. godine, Sektor za ljudske resurse obavešten je da pojedine područne policijske uprave u situacijama višednevnog angažovanja policijskih službenika van mesta rada, angažovanim policijskim službenicima u vremeniku rada upisuju samo vreme aktivno provedeno na izvršavanju konkretnih zadataka (vršenje obezbeđenja, patrolna delatnost i dr.), a da se isti po povratku u područnu policijsku upravu imaju manji fond časova u odnosu na redovni fond časova, pa se od njih zahteva da nedostajuće radne časove dorade do punog fonda časova.

Ova situacija nije na identičan način tretirana od strane ostalih organizacioni jedinica, odnosno u ostalim organizacionom jedinicama je prilikom višednevnog angažovanja u vremeniku rada evidentirano 8 časova rada, odnosno 12 časova rada (u zavisnosti od organizacije rada), a nezavisno od ostvarenih aktivnosti na terenu.

Član 153. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016), propisuje da radni dan, po pravilu, traje osam časova. Radna nedelja traje pe g radnih dana, odnosno 40 časova.

Imajući u vpdu navedeno, obaveštavaju se sve organizacione jedinice Mpnistarstva unutrašnjih poslova da se u vremeniku rada policijskim službenicima za vreme višednevnog angažovanja van mesta rada evidentira osam časova, odnosno ostvareno radno vreme, a ne samo vreme provedeno u toku izvršavanja konkretnog zadatka (obezbeđenje, patrolne delatnosti, i druge aktivnosti), tako da isti za vreme navedenog angažovanja imaju u vremeniku rada upisan pun fond časova, odnosno i prekovremeni rad ako je ostvaren shodno angažovanju.

Takođe, napominjemo da su organizacione jedinice Ministarstva dužne da se pridržavaju Depeše ministra unutrašnjih poslova 01 broj: 4987/2017 od 10.05.2017. godine, kojom je data instrukcija o organizaciji radnog vremena u Minisgarstvu unutrašnjih poslova.

POMOTŠIK MINISTRA
NAČELHIK SEKTORA
Katarina Tomašević

Korisni linkovi