22.03.2018

Број чланова

Број чланова НСП 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ: Формирање дирекција полиције и уређење поступања полиције у стању повећаног ризика

3. јула 2015.

Министарство унутрашњих послова, као овлашћени предлагач, израдило је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о полицији (у даљем тексту: Нацрт закона). У току је процес прикупљања мишљења надлежних органа државне управе.
dan-policije-makis-foto-printskrin-rts-1433067727-670225 (1)
Нацрт закона, пре свега, предлаже допуну члана 7 Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011) који регулише само министарство које је предлагач закона. Наиме, Нацртом закона је предвиђено да министарство, ради стварања услова за рад полиције, поред осталог, управља људским ресурсима и обавља послове стратешког планирања, међународне сарадње и европских интеграција.

Нацртом закона предвиђена је и допуна важећег закона одредбом која уређује поступање полиције у стању повећаног ризика. Наиме, у случају када индиције или догађаји указују да би могло да дође до повећања ризика по стање јавне безбедности, као и угрожавања безбедности људи и имовине у већем обиму, који пак захтевају делимичну или пуну приправност полицијских службеника и ангажовање свих техничких средстава и опреме на делу територије Републике Србије, на предлог директора полиције, министар налаже извршавање задатака прилагођених насталим околностима.

Предложена је и измена одредбе важећег закона која уређује дирекцију полиције. Наиме, предложено је да се за обављање полицијских и других унутрашњих послова образује дирекција полиције. У саставу дирекције полиције су:

организационе јединице у седишту – управе, центри, јединице, специјална и посебне јединице полиције; и
ван седишта – полицијска управа за Град Београд и подручне полицијске управе (у даљем тексту: полицијске управе).
Специјална јединица полиције је специјална антитерористичка јединица. Специјална јединица полиције ангажује се на предлог руководиоца надлежне организационе јединице уз претходно одобрење директора полиције и сагласност министра.

Посебне јединице полиције у седишту дирекције полиције су жандармерија, јединица за обезбеђење личности и објеката и хеликоптерска јединица, а у полицијској управи за Град Београд полицијска бригада. Посебне јединице полиције ангажују се на предлог руководиоца надлежне организационе јединице уз претходно одобрење директора полиције.

Предлог за ангажовање садржи безбедносну процену и план који може бити достављен и накнадно, уколико то налажу разлози хитности.

Према Нацрту закона, предвиђена је допуна одредбе важећег закона која уређује услове и начин трагања за лицима и предметима. Конкретно, у случајевима када је пријављен нестанак лица, а постоје основи сумње да је то лице жртва кривичног дела, полицијски службеници дужни су да у сарадњи са другим надлежним органима, удружењима грађана и грађанима, одмах предузму мере и радње предвиђене одредбама из Нацрта закона и другим законима, у циљу његовог проналаска.

Када је у питању прикупљање података о лицу кандидату које жели да заснује радни однос у министарству, према важећем закону, подаци се прикупљају у поступку безбедносних провера уз претходну писану сагласност тог лица и у друге сврхе се не могу користити. Нацртом закона предвиђен је изузетак од наведеног, и то да се безбедносна провера врши на основу захтева другог органа или правног лица, у случајевима када је прописана посебним законом.

Нацртом закона је предвиђено да изузетно од одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014), по потреби службе, полицијском службенику – униформисаном овлашћеном службеном лицу и полицијском службенику који ради на специфичним, односно оперативним пословима; који наврши 52 године живота и 30 година ефективно проведених на радним местима у министарству на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, престаје радни однос са правом на старосну пензију, пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије. Решење о престанку радног односа доноси министар уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања.

Полицијском службенику се износ пензије утврђује у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, док полицијском службенику који оствари право на пензију припада отпремнина у висини утврђеној чланом 141. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011)који уређује да полицијском службенику који оствари право на пензију припада отпремнина у висини плате без пореза и доприноса из плате примљене за последњих шест месеци.

Извор: Редакција

Тренутно има 1 коментар

  1. vlada каже:

    Poštovani,
    da li je u ponuđenoj verziji zakona ostala odredba o tzv karijerom napredovanju, mislim na to da godine radnog staža provedenog sa nižim nivoom obrazovanja ne ulaze u zbir godina pa je tako predviđeno da se počinje od najnižeg zvanja shodno obrazovanju. To bi bilo nepravedno prema nama koji smo zasnovali radni odnos sa srednjom školom, a imamo završenu višu unutrašnjih ili akademiju.

Нема коментара.

Корисни линкови