24.02.2018

Број чланова

Број чланова НСП 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

НАЦРТ ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ

9. марта 2015.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет закона
Члан 1.

Овим законом уређује се надлежност и начин обављања унутрашњих послова, као и организација и надлежност полиције, полицијски послови, полицијска овлашћења, функција управљања људским ресурсима, контрола рада запослених, финансирање, сарадња са другим субјектима.

2. Појам унутрашњих и полицијских послова
Члан 2.

Унутрашњи послови су законом утврђени послови чијим обављањем се остварује безбедност грађана и имовине и обезбеђује остваривање Уставом и законом утврђених људских и мањинских права и слобода грађана. Унутрашње послове државне управе врши Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: „Министарство“). Унутрашњи послови обављају се на начин којим се сваком грађанину Републике Србије обезбеђује једанака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права. Полицијски послови су законом утврђени послови државне управе које обавља полиција применом полицијских овлашћења и вршењем полицијских мера и радњи, за чије се обављање у Министарству унутрашњих послова образује Дирекција полиције.

Члан 3.

Полицијски послови, у смислу овог закона, јесу:
1) превентивне активности у циљу превенције криминала и унапређења безбедности у локалној заједници;
2) безбедносна заштита живота, права и слобода грађана, заштита имовине, као и подршка владавини права;
3) спречавање, откривање и расветљавање кривичних дела, прекршаја и других деликата (у даљем тексту: кривична дела и прекршаји); откривање имовине проистекле из кривичног дела, остали видови борбе против организованог криминала, тероризма и других појавних облика криминала;
4) откривање и хватање учинилаца кривичних дела и прекршаја и других лица за којима се трага и привођење надлежним органима; обезбеђивање доказа, њихова анализа, форензичко вештачење употребом савремених форензичких метода и евиденција;
5) одржавање јавног реда, спречавање насиља на спортским приредбама, спровођење рада полиције у локалној заједници, пружање помоћи у извршењима надлежним органима, физичким и правним лицима у складу са посебним законима;
6) извршавање послова утврђених прописима о оружју, приватном обезбеђењу и детективској делатности;
7) обезбеђивање одређених јавних скупова, личности, органа, објеката и простора;
8) регулисање, контрола, пружање помоћи и надзор у саобраћају на путевима и други послови из прописа о безбедности саобраћаја; 2
9) контрола државне границе, послови у вези са кретањем и боравком странаца, послови азила, прекограничног криминала, ирегуларних миграција и реадмисије;
10) послови међународне оперативне полицијске сарадње;
11) безбедносна и контраобавештајна заштита Министарства;
12) извршавање других задатака утврђених законом и подзаконским актом донетим на основу овлашћења из закона. Министар прописује начин обављања полицијских послова и даје упутства и обавезне инструкције за њихово обављање.

3. Начела рада
Члан 4.

Рад Министарства је јаван. Министарство је дужно да јавности омогући увид у свој рад, осим у случају када су у питању истраге или када би то онемогућило неометан оперативни рад полиције. Полицијски послови обављају се са циљем и на начин да се сваком обезбеди једнака заштита безбедности, права и слобода, примени закон и подржи владавина права. Обављање полицијских послова заснива се на начелима професионализма, сарадње, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских овлашћења, као и на принципу супсидијарности, односно рада са најмањим штетним последицама. У обављању полицијских послова полиција се придржава националних стандарда полицијског поступања, захтева утврђених законима и другим прописима и актима Републике Србије, као и међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Србија. При обављању полицијских послова полиција се придржава и међународних стандарда полицијског поступања, а нарочито захтева утврђених међународним актима који се односе на:
дужност служења грађанима и локалној заједници;
поштовање законитости и сузбијање незаконитости; остваривање људских права;
недискриминацију при извршавању полицијских задатака;
ограниченост и уздржаност у употреби средстава принуде;
забрану мучења и примене нечовечних и понижавајућих поступака;
пружање помоћи настрадалим лицима;
обавезу заштите поверљивих података;
обавезу одбијања незаконитих наређења и отпор подмићивању, корупцији.
Министарство спроводи политику једнаких могућности и у том циљу обезбеђује једнаку доступност радних места, услове за напредовање и правну заштиту свим запосленима без обзира на полну и родну припадност. Запослени су дужни да једнако поступају према свима без обзира на њихову расну и националну припадност, пол/род, старост, брачни и породични статус и омогућити им једнаке услове за напредовање, награђивање и правну заштиту.

4. Цивилна контрола полиције
Члан 5.

Народна скупштина, односно извршни орган Републике, скупштина и извршни орган јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе:
1) разматра извештај о стању безбедности у Републици Србији, покрајини, односно граду и општини;
2) заузима ставове о приоритетима за безбедност људи и имовине у Републици Србији, покрајини, односно граду и општини и, с тим у вези, подноси предлоге руководиоцу надлежне организационе јединице Министарства. Руководилац надлежне организационе јединице у сарадњи са органима из става 1. овог члана обезбеђује информисање о стању безбедности и води рачуна о заступљености у сарадњи3 припадника националних мањина и различитих етничких, културних, верских и других група са подручја организационе јединице полиције. У циљу испуњења циљева из става 1. и 2. овог члана скупштина, односно извршни орган територијалне аутономије и локалне самоуправе може основати саветодавна тела. Руководилац надлежне организационе јединице полиције је дужан да при планирању и одлучивању размотри и узме у обзир и ставове о приоритетима за безбедност људи и имовине, које заузму органи из става 1. овог члана.

II САРАДЊА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
1. Сарадња полиције
Члан 6.

Министарство непосредно сарађује са другим органима и службама безбедности у Републици Србији. Ради развијања међусобне сарадње, односно партнерства, министар може споразумно са органима и субјектима из става 1. овог члана да доноси одговарајуће акте о сарадњи и оснива координациона тела од значаја за спречавање и откривање деликата и њихових учинилаца и за остваривање других безбедносних циљева. Сарадња из става 1. овог члана заснива се на правима и дужностима одређеним законом, на узајамном обавештавању и извршавању заједничких задатака. Облици и начин сарадње утврђују се и посебним актима органа и служби из става 1. овог члана које споразумно доносе руководиоци тих органа и служби, у складу са законом.

2. Међународна сарадња и ангажовање
Члан 7.

Министарство остварује међународну сарадњу за потребе полиције, на нивоу министара и представника министарстава, са надлежним иностраним органима и организацијама, у складу са законом. Полиција на оперативном нивоу сарађује са иностраним и међународним полицијским службама на основу потврђеног међународног уговора и уз поштовање принципа узајамности. Међународна полицијска сарадња обухвата полицијске послове које врше надлежне организационе јединице Министарства на територији стране државе, сарадњу са страним полицијским службама, размену полицијских службеника за везу, односно делатност иностраних и међународних полицијских служби на територији Републике Србије. У оквиру сарадње из става 3. овог члана полиција може да, у складу са важећим прописима и потврђеним међународним уговорима, размењује податке и обавештења, предузима мере против тероризма, организованог криминала, илегалних миграција и других облика међународног криминала и нарушавања безбедности границе, да успоставља заједничка радна тела, упућује на обуку и образовање припаднике полиције у иностранство, спроводи обуку у земљи за потребе полиције стране државе или међународне организације, у сарадњи са полицијама других држава, односно међународним организацијама. О употреби полиције за извршавање задатака из ст. 1. и 2. овог члана одлучује министар. 4

2.1. Учествовање у извршавању полицијских или других мирнодопских задатака у иностранству
Члан 8.

На захтев међународних организација или на основу међународног споразума чија је чланица, односно потписница Република Србија, полиција може у иностранству да учествује у извршавању полицијских или других мирнодопских задатака. О употреби полиције за извршавање задатака из става 1. овог члана одлучује Влада, на предлог министра.

2.2. Права и обавезе полицијских службеника приликом остваривања међународне полицијске сарадње
Члан 9.

Уколико међународним уговором није другачије одређено, полицијски службеници Републике Србије за време извршавања задатака ван њене територије могу примењивати овлашћења и средства предвиђена међународним уговором на основу којег се сарадња одвија. Полицијски службеници иностраних и међународних полицијских служби у вршењу активности на територији Републике Србије могу примењивати само она овлашћења предвиђена међународним уговором на основу којег се сарадња одвија. Спровођење активности полицијских службеника иностраних и међународних полицијских служби у надлежности је Министарства унутрашњих послова.

3. Сарадња са Безбедносно-информативном агенцијом
Члан 10.

У складу са овим законом, законом којим је регулисан рад Безбедносно-информативне агенције (у даљем тексту: Агенција), законом којим је регулисан кривични поступак и другим законима које примењују Министарство и Агенција, министар и директор Агенције споразумно утврђују обавезне облике и начин остваривања сарадње Министарства и Агенције у питањима од интереса за безбедност људи и имовине, односно за безбедност и уставни поредак Републике Србије, а нарочито:
1) међусобно обавештавање, размену података и сазнања од значаја за извршавање задатака из надлежности Министарства, односно Агенције;
2) пружање непосредне физичке, стручне, техничке и друге међусобне помоћи, у складу са законом утврђеним делокругом и по претходном договору између министра и директора Агенције, односно лица која они овласте;
3) предузимање заједничких мера и активности од интереса за заштиту и остваривање безбедности људи и имовине и безбедности Републике Србије.

4. Сарадња, заштита права и пружање правне помоћи појединцима
Члан 11.

У обављању полицијских послова дужност полиције је да појединцима пружи информације и савете од значаја за њихову личну и имовинску безбедност, као и друга обавештења с тим у вези до којих је дошла, ако то није у супротности са законом. Појединац коме је угрожено неко од приватних права може да се обрати полицији ради заштите тог права, ако у конкретном случају није обезбеђена друга правна заштита и ако је угрожавање тог права у вези са његовом личном и имовинском безбедношћу. 5 Полиција је дужна да пружи помоћ појединцу на основу захтева из става 2. овог члана ако је захтев у складу са њеним делокругом, а ако то није случај, дужна је да захтев упути надлежном органу и подносиоца захтева о томе обавести.

5. Сарадња са појединцима који пружају помоћ полицији
Члан 12.

Министарство сарађује непосредно са појединцима који му пружају помоћ у обављању полицијских послова. Појединац који приликом пружања помоћи из става 1. овог члана буде повређен или оболи, па због тога одсуствује са рада, односно постане неспособан за рад, има права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања под условима утврђеним за полицијског службеника. Ако у пружању помоћи појединац изгуби живот његова породица има сва права из пензијског осигурања, као и породица полицијског службеника који је изгубио живот у вршењу или поводом вршења послова. Појединац који приликом пружања помоћи претрпи штету, има у складу са законом право на накнаду материјалне штете коју је претрпео због пружања помоћи. Ако се против појединца поводом помоћи коју је пружио води кривични или прекршајни поступак, Министарство је дужно да му обезбеди правну и другу неопходну помоћ у вези са вођењем поступка. Министарство одговара за штету коју појединац приликом пружања помоћи Министарству нанесе трећим лицима.

6. Рад полиције у заједници
Члан 13.

Министарство обезбеђују структурне и организационе услове за примену основног оперативног модела рада полиције у локалној заједници. Министарство остварује сарадњу у складу са законом, другим прописом и према професионалним смерницама које упутством даје министар. Министарство сарађује са органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и другим државним органима, у циљу развоја, превенције криминала и унапређења безбедности људи и имовине, кроз одржавање састанака и планирање и реализовање заједничких активности. Министарство сарађује са другим органима и установама, невладиним и другим организацијама, мањинским и другим организованим групама и самоорганизованим појединцима ради развијања партнерства, развоја превенције криминала, унапређења безбедности људи и имовине и остваривање других безбедносних циљева. Министарство доприноси оснивању и пружа подршку у раду органа и тела у оквиру јединица локалне самоуправе за развој превенције криминала и остваривању безбедносних потреба локалних заједница.

7. Значење израза у закону
Члан 14.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) Полицијски службеник је запослени који има право и обавезу да примењује полицијска овлашћења; 6
2) Полицијска обука основног нивоа обухвата процес стицања знања, вредности, вештина, способности, ставова и понашања усвојених на основу програма у складу са прописима о полицији и о образовању;
3) Полицијско овлашћење је право полицијског службеника да предузиме мере и радње у случајевима предвиђеним законом и на начин прописан подзаконским прописима;
4) Полицијске мере су активности полиције које су прописима одређене као такве и које за циљ имају спровођење закона, остваривање безбедности грађана и подршку владавини права у демократском друштву;
5) Оперативна процена унутрашње безбедности је основни стратешки документ кога усваја подручна полицијска управа на годишњем нивоу, који садржи процену стања безбедности на територији за коју је основана подручна полицијска управа, са идентификованим ризицима, претњама и штети, предвиђањем развоја стања безбедности, проценом ефикасности мера и радњи предузетих у претходном периоду и предлогом приоритета са препорукама о мерама и радњама. Оперативна процена се доставља Дирекцији полиције и служи као основ за израду стратешке процене унутрашње безбедности;
6) Стратешка процена унутрашње безбедности је основни стратешки документ који, у сарадњи са другим основним организационим јединицама Министарства, припрема Дирекција полиције за трогодишњи период са обавезом ажурирања на годишњем нивоу, који представља основу за стратешки план Министарства и за оперативне планове подручних полицијских управа;
7) Стратегија развоја Министарства је основни стратешки документ на нивоу Министарства унутрашњих послова који се припрема на основу стратешке процене унутрашње безбедности, приоритета Владе Републике Србије за унутрашњу безбедност, обавеза из процеса европских интеграција, међународних обавеза Министарства унутрашњих послова, смерница за израду програмског буџета и других релевантних домаћих и међународних докумената;
8) Стратешки план је основни трогодишњи плански документ који доноси Дирекција полиције и сектори уз редовно ажурирање;
9) Оперативни план рада је основни плански документ који усваја подручна полицијска управа за период од годину дана са пројекцијом планирања за наредну календарску годину у складу са прописима о програмском буџету;
10) Безбедносна сметња је чињеница која онемогућава пријем и рад у државним органима, организацијама и другим правним лицима у складу са овим законом, као и на основу других прописа који се односе на вршење безбедносних провера;
11) Управљање људским ресурсима је обједињена стратешка функција Министарства која подразумева оптимизацију коришћења расположивих кадровских капацитета, омогућава усклађивање знања и способности полицијских службеника са знањима и способностима потребним за обављање послова одређеног радног места, као и промоцију професионалних вредности у обављању полицијске службе;
12) Стручно образовање, оспособљавање и усавршавање за потребе Министарства, као део управљања људским ресурсима подразумева стицање и унапређење знања, вештина, ставова и понашања, са циљем повећања ефикасности и ефективности у обављању полицијских послова. Изрази који се користе у овом закону имају једнако родно значење, без обзира да ли се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и на женски род. 7

III НАДЛЕЖНОСТИ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Надлежност Министарства
Члан 15.

Министарство у циљу организовања послова и стварања услова за рад у Министарству:
1) утврђује развојне, организационе, кадровске и друге основне смернице за рад полиције, доноси стратегију развоја Министарства, програм и план рада, као и извештај о раду;
2) у складу са стратегијом и политикама спроводи функцију управљања људским ресурсима, креирањем политике запошљавања, уређивањем специфичностима рада и радних односа, као и каријерни развој запослених; стара се о обезбеђивању једнаких услова за напредовање; спроводи стручно образовање, оспособљавање и обуку запослених; спроводи мере здравствене и психолошке превенције запослених;
3) обезбеђује сарадњу са органима и телима који су законом овлашћени за спољашњу контролу полиције;
4) организује и спроводи унутрашњу контролу;
5) обавља послове заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа;
6) заштиту од пожара и експлозија;
7) контролу промета и превоза оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја;
8) доноси и спроводи планове о изградњи, коришћењу и одржавању информационог система и информационе безбедности и система видео надзора;
9) доноси и спроводи планове о изградњи, коришћењу и одржавању радиокомуникационог и телекомуникационог система, као и безбедноснозаштитног криптолошког система;
10) утврђује стандарде за опрему и материјалнотехничка средства, врши набавку и одржавање;
11) ради на решавању статусних питања грађана и издавању јавних исправа;
12) ради на спровођењу међународне сарадње у области унутрашњих послова;
13) ради на пословима системске подршке за рад полиције;
14) обезбеђује смештај и исхрану;
15) извршава друге задатке у складу са законом.
Министарство обезбеђује организационе претпоставке за оперативну независност полиције од других државних органа у обављању полицијских послова и других законом одређених послова за које је полиција одговорна. Министарство обезбеђује и друге организационе претпоставке за рад полиције, у складу са усвојеним јавним политикама Владе Републике Србије, а нарочито за јачање поверења између јавности и полиције као службе на располагању јавности, за развој професионализма и за спречавање и сузбијање корупције у полицији.

Члан 16.

Министар даје полицији смернице и обавезна упутства за рад, уз пуно уважавање оперативне независности полиције. Министар може да захтева извештаје, податке и друга документа у вези са радом полиције. Директор министру, редовно, три пута годишње и на његов посебан захтев, подноси извештаје о раду полиције и о свим појединачним питањима из делокруга полиције. 8 Надлежности министра из става 1. овог члана важе до тренутка када јавни тужилац буде обавештен о кривичном делу и преузме управљање над полицијским поступањем у предистражном поступку.

2. Запослени у Министарству
Члан 17.

Запослени у Министарству унутрашњих послова су полицијски службеници и државни службеници, као и службеници у Дирекцији за ванредне ситуације са посебним овлашћењима. Полицијски службеници су службеници који примењују полицијска овлашћења и који непосредно не примењују полицијска овлашћења, а који могу бити у статусу службеника са посебним и одређеним дужностима у зависности од врсте и сложености послова. Током приправничког стажа приправник за полицијског службеника који примењује полицијска овлашћења је обавезан да заврши полицијску обуку основног нивоа, најкасније у року од једне године од дана заснивања радног односа. Запослени који имају статус државних службеника су службеници који обављају остале послове из делокруга Министарства. Намештеници у Министарству обављају техничке и услужне послове.

3. Информисање о раду Министарства
Члан 18.

Министарство је дужно да, у складу са законом, благовремено и потпуно обавештава јавност о свом раду, путем средстава јавног информисања и на други одговарајући начин не откривајући поверљиве информације. Информације из става 1. овог члана даје министар или лице које он за то овласти. Давање информација из става 1. овог члана ускратиће се или одложити ако би се давањем информација:
1) повредио пропис о тајности података;
2) могло нарушити нечије право на правично суђење;
3) повредила претпоставка невиности;
4) повредило достојанство грађана;
5) могло утицати на исход судског поступка;
6) угрозило право на личну слободу и безбедност.
Полицијски службеници и други запослени у Министарству не могу самоиницијативно иступати у јавности и износити информације и сазнања до којих су дошли у раду. Министарство једном годишње, а најкасније у року од три месеца од завршетка календарске године, објављује на својој званичној интернет страни Извод из извештаја о стању безбедности који на транспарентан начин приказује резултате рада Министарства. Ближе прописе о обавештавању јавности доноси министар.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА, НАДЛЕЖНОСТ И ПОСЛОВИ МИНИСТАРСТВА
Члан 19.

За обављање послова из надлежности Министарства, образују се уже организационе јединице са заокруженом облашћу рада, и то: дирекције полиције и ванредних ситуација и сектори. 9

V ОРГАНИЗАЦИЈА, НАДЛЕЖНОСТ И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ
1. Организација полиције
1.1. Дирекција полиције
Члан 20.

За обављање полицијских послова образује се Дирекција полиције. У саставу Дирекције полиције су организационе јединице у седишту, Полицијска управа за Град Београд и подручне полицијске управе (у даљем тексту: полицијске управе), специјална јединица и посебне јединице полиције. Организацију и надлежности Дирекције полиције уредиће Влада посебним актом.

Члан 21.

Управе у седишту Дирекције полиције, Полицијска управа за Град Београд и подручне полицијске управе образују се тако да су радно и функционално повезане са одговарајућим организационим јединицама и пословима полицијских управа и на начин да сродне полицијске послове из свог делокруга обављају на централном, регионалном и локалном нивоу. Дирекцијом полиције руководи директор полиције (у даљем тексту: директор). Руковођење и одговорност у Дирекцији полиције заснива се на хијерархијском принципу. Ангажовање специјалне јединице полиције врши се на предлог руководиоца организационе јединице у саставу Дирекције полиције, уз претходно одобрење директора полиције и сагласност министра. Предлог за ангажовање садржи безбедносну процену и план који може бити достављен и накнадно, уколико то налажу разлози хитности. Организација и функционисање специјалне јединице полиције и организационих једница посебне намене, статус њених припадника, ближе уређује министар уз сагласност Владе.

1.2. Унутрашње уређење
Члан 22.

Влада доноси уредбу о начелима за унутрашње уређење Министарства. Акт о унутрашњем уређењу, делокруг организационих јединица, организацију, седишта и подручја за која се образују, начин руковођења организационим јединицама и начин програмирања, планирања и извршавања послова, број радних места у Министарству, и систематизацију радних места, као и методологију описа послова радног места доноси министар уз сагласност Владе. Унутрашње уређење, организација из става 2. овог члана врши се на основу стратешке процене ризика, претњи и последица по унутрашњу безбедност и показатеља о броју становника, броју кривичних дела и прекршаја, дужини и категоризацији путева, близини државне границе или административне линије, стратешком и географском положају и другим безбедносним показатељима. Прописом из става 2. овог члана извршиће се и категоризација подручних полицијских управа. 10

1.3. Постављање и разрешење директора полиције
Члан 23.

Директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, по спроведеном јавном конкурсу и на начин предвиђен прописима о радним односима који важе за Министарство. Директор полиције може бити изабран у највише два мандата. Директор може бити лице које:
1) испуњава опште услове за рад у државним органима предвиђене законом;
2) испуњава посебне услове за рад на пословима полицијског службеника из члана ______. став 1. тачке 2) до 4) овог закона;
3) има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
4) има најмање 12 година стажа на полицијским пословима на руководећим радним местима;
5) испуњава услове радног места предвиђене за директора полиције. Мандат директора полиције престаје протеком времена на које је изабран, престанком испуњавања услова за избор директора полиције, престанком радног односа по сили закона, оставком или разрешењем. Директора полиције разрешава Влада на образложени предлог министра уколико не оствари очекиване резултате рада у оквиру компетенција радног места. Директор полиције има заменика који се бира на начин прописан за руководиоца организационе јединице у седишту Дирекције.

1.4. Постављење и разрешење руководиоца организационе јединице
у седишту Дирекције
Члан 24.

Директор полиције по спроведеном интерном конкурсу и на начин предвиђен прописима о радним односима који важе за Министарство, предлаже кандидата за руководиоца унутрашње организационе јединице Дирекције полиције кога поставља министар. За руководиоца организационе јединице из става 1. овог члана може се пријавити полицијски службеник који:
1) има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
2) има најмање 10 година стажа на полицијским пословима на руководећим радним местима. Руководиоца организационе јединице разрешава министар по предлогу директора полиције уколико не оствари очекиване резултате рада у оквиру компетенција радног места. У складу са ст. 1, 2. и 3. овог члана поставља се и разрешава заменик руководиоца.

1.5. Унутрашње организационе јединице за координацију рада
Члан 25.

Ради обављања унутрашњих односно полицијских послова у складу са карактеристичним својствима одређених подручја, уредбом из члана 22. овог закона могу се утврдити и унутрашње организационе јединице за координацију рада полицијских управа и полицијских станица на подручјима за које су образоване. 11 Министар, на предлог директора полиције, поставља и разрешава полицијског службеника – руководиоца унутрашње организационе јединице из става 1. овог члана на пет година. Исто лице може бити постављено највише два пута. Руководиоца унутрашње организационе јединице разрешава министар по предлогу директора полиције уколико не оствари очекиване резултате рада у оквиру компетенција радног места.

Опширније можете да прочитате на сајту у документу овде.

Корисни линкови