17.11.2019

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Izveštaj sa sastanka radne grupe (juli 2017)

10. jula 2017.

Dana 10.07.2017. godine,  sa početkom u 08.00 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) održan je redovni mesečni sastanak radne grupe ministarstva i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali član Predsedništva Milan Marković,  član Predsedništva Darko Stojanović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Aleksandar Simić, član Izvršnog odbora Branislav Jovanović,  i predsednik SG OKP Kragujevac Nikola Radisavljević.

Sastanak je otvorio državni Sekretar za saradnju sa sindikatima gospodin Milosav Miličković i dao reč predstavnicima Nezavisnog sindikata policije koji su postavili sledeća pitanja:

 

1.Kada će biti postupljeno po spornim zahtevima za solidarnu pomoć iz 2016. godine, kao i sa sve većim brojem zahteva za solidarnu pomoć u ovoj godini?

Na prvo pitanje dobijen je odgovor da je preostalo 800 spornih zahteva iz 2016.godine po kojima se ubrzano rade rešenja i očekuje se da će uskoro ista biti izrađena i poslati zaposlenima. Što se tiče zahteva za solidarnu pomoć iz 2017.godine do dana održavanja sastanka zaprimljeno je 3001 zahtev i uskoro će početi postupanje po istima.

 

2.Da li su organizacione jedinice  izvršile preraspodelu radnog vremena u skladu sa čl.11.PKU za policijske službenike, odnosno da li su policijskim službenicima koji u prvih 6 meseci imaju višak radnih sati iste platili kao prekovremeni rad?

Na drugo pitanje dobijen je odgovor da je poslata depeša Direktora policije da se odmah postupi po depeši Ministra od 10.05.2017.godine po kojoj će svim zaposlenima koji imaju  višak radnih sati izvršiti preraspodela radnog vremena i dati slobodni sati, a ukoliko nije moguće višak sati će im se platiti kao prekovremeni rad.  Ukoliko negde postoji problem zaposleni može podneti zahtev za reviziju svojih sati.

 

3.Da li policijski službenici koji zamenjuju rukovodioci organizacionih jedinica mogu ostvariti pravo na uvećanje koeficijenta plate ?

Po zakonu o Policiji, član 187. Stav 1. Tačka 6. Policijski službenik ima pravo na naknadu za zamenu rukovodioca i to: do 10 dana -10% od osnovne plate i duže od 11 dana  -15% osnovne plate.

Zbog čega  program za obračun plata u MUP ne prepoznaje navedenu odredbu zakona, tj. ne može da im se obračuna  pa se isplaćuje znatno manje a najviše do 7%.?

Na treće pitanje dobijen je odgovor da se i dalje postupa po starom Pravilniku i zbog toga se isplaćuje 7 do 12% uvećanja za zamenu rukovodioca organizacionih jedinica. Uskoro će biti donet novi Pravilnik čime će se otkloniti navedeni problem, a uporedo će se raditi i na menjanju programske opcije kako bi se u najkraćem mogućem roku postupilo po Zakonu o policiji.

 

4.Policijski službenici koji su angažovani na poslovima oko migrantske krize nemaju svi uvećanje koeficijenta plate od 20% na platu jer su angažovani od 15 do 21 dan mesečno, kao i pripadnici IJP koji su angažovani na poslovima oko migrantske krize koji imaju uvećanje koeficijenta i to: do 3 dana -5%, do 5 dana -10% i preko 5 dana -20%. Apelujemo da MUP promeni stav u vezi uvećanja koeficijenta plate i da svi policijski službenici koji su angažovani na poslovima oko migrantske krize imaju uvećanje kao pripadnici IJP, jer vrlo često obavljaju zajednički obavljaju pomenute poslove.

Na četvrto pitanje dobijen je odgovor da ne mogu svi policijski službenici da ostvare pravo na uvećanje koeficijenta zarade, već samo angažovani pripadnici A ili B formacije IJP, ali postoji mogućnost da ih rukovodioci nagrade u okviru dozvoljenih  5% koje PPU imaju.

 

5.Kada se može očekivati popuna ljudstva u Upravu granične policije pošto je manjak ljudstva  na graničnim prelazima dramatičan?

Primer GP Batrovci je jedan od mnogih a turistička sezona je u punom jeku „ Protekle godine  na GP Batrovci promet putnika bio je oko 7,5 miliona što je za 60 policijskih službenika od kojih je 15 stalno na bolovanju ili godišnjem odmoru, izuzetno težak i  naporan  rad  a posebno sad sa dogradnjom 6 novih na postojećih 12 traka. Vrlo često se u sezoni  na GP šalje ispomoć policijskih službenika iz drugih stanica koji nisu adekvatno obučeni s obzirom na obim i složenost poslova koji se obavljaju na graničnim prelazima.

Radna grupa je zahvalna što je sindikat prepoznao ovo kao problem, i obzirom da će u radni odnos uskoro biti primljeno 50 svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije, a u planu je  da se i u septembru primi još 50 policijskih službenika, čime će biti rešen ovaj problem. Takođe  u planu je postupak privremenog premeštaja 250 policijskih službenika na poslove obezbeđenje i kontrolu granice, a do tada će biti i dalje angažovanje ljudstva iz mobilnih jedinica.

 

6.U PU Zaječar nema ispitivača za polaganje vozačkih ispita već dolaze ispitivači     iz dugih PU i samim tim MUP ima veće troškove a u auto školama i među kandidatima dolazi do nezadovoljstva, jer suviše dugo čekaju na termine za polaganje. Auto  škole umesto zakonom garantovanih 2+2 termina jedva imaju jedan ili retko dva termina mesečno.U vezi rešavanja tih problema u PU Zaječar postojala je inicijativa i dopis iz februara meseca 2017.godine  ali  problem nije rešen.Takođe u Odeljenju saobraćajne policije –Odsek za saobraćajno tehničke poslove nema šefa već njegove poslove obavlja lice koje za to nema rešenje odnosno ne prima nikakvu nadoknadu za to što obavlja dodatni posao šefa.

U vezi 6 pitanja dobijen je odgovor da je penzionisanjem dva radnika nastao problem. U Zaječaru postoje dva policijska službenika saobraćajne policije koji ispunjavaju uslove da pređu na ovo radno mesto, ali ih isti ne žele zbog manjeg koeficijenta plate. Pokušano je rešavanje problema angažovanjem penzionisanih radnika MUP na osnovu Ugovora o delu ali se javio problem jer navedena lica ne mogu da potpisuju zapisnike i da ih overavaju. Zbog takvog stanja biće raspisan javni konkurs za prijem u radni odnos.

Takođe, se očekuje od strane novoizabrane načelnice PPU Zaječar da se pokretanjem internog konkursa reši pitanje postavljenja šefa Odsek za saobraćajno tehničke poslove.

Zbog navedenog i dalje će dolaziti kolege na ispomoć, a od strane lokalne samouprave obezbeđena je ishrana i smeštaj.

 

7.Zašto deca poginulih pripadnika MUP-a  već tri meseca ne primaju stipendiju? Da li je u pitanju novi Pravilnik koji reguliše tu oblast ili je u pitanju nešto drugo i kada će taj novac  deci da bude isplaćen?

Na sedmo pitanje dobijen je odgovor od Sektora za ljudske resurse da je problem nastao jer je usvojen novi Pravilnik koji reguliše ovu oblast, kojim je formirana komisija koja mora da donese nove odluke u skladu sa kriterijumima predviđenim novim Pravilnikom nakon čega sledi izrada rešenja.

Državni sekretar Milosav Miličković je naložio sektoru da komisija ubrza rad i da u što hitnijem roku donesu rešenja kako bi se deci poginulih radnika MUP isplatile stipendije. Takođe, državni sekretar je naložio da se NSP-u što kraćem roku dostavi odgovor u vezi dinamike donošenja rešenja i isplate stipendija.

 

8.Zašto se zahtevi iz sedišta MUP-a  za dodatno angažovanje ljudstva iz PPU šalju u poslednjem trenutku za događaje i bezbednosne rizike koji su od ranije poznati. Takva praksa da se traži hitno angažovanje ljudstva stvara mnoge probleme od toga da je nemoguće angažovati traženi broj policijskih službenika do toga da je  nakon takvog angažovanja nemoguće uspostaviti  normalan rad  i pokrivanje terena.

Od radne grupe je dobijen odgovor da se iz bezbednosnih razloga ponekad angažuje veći broj policijskih službenika u odnose na planirane, ali da je najkraći rok od 24 časa da se formalnom depešom obaveste rukovodioci koji rade raspored rada. Radna grupa napominje da se ovo retko dešava.

 

9.Policijski službenici  angažovani su na području Kopnene zone bezbednosti, gde obavljaju složene bezbednosne zadatke na zaštiti administrativne linije prema AP KiM, ističu problem sa ishranom na terenu koji datira od ranije.

Naime u prethodnom periodu na istim poslovima i zadacima na području KZB bili su angažovani i pripadnici Žandarmerije, koji su za razliku od policijskih službenika dobijali hranu koja je količinski znatno više u odnosu na hranu koju  dobijaju policijski službenici (npr. pripadnici Žandarmerije dobijali su između ostalog: kafu, šećer, so, začine, zejtin, sirće, suhomesnate proizvode u vakumu od 150 grama, jaja, povrće, sokove u tetrapaku od po 1 litar i drugo) što pripadnici policije nisu dobijali. U međuvremenu,   Žandarmerija je povučena iz KZB i upućena na područja ugrožena migrantima.

Suština je, da policijski službenici angažovani u KZB ubuduće dobijaju istu hranu po normativima koje je dobijala Žandarmerija, dok je bila angažovana na području KZB (na stalnim položajima, ne u bazi). Policijski službenici patrolnu delatnost u KZB isključivo vršili pešački i to u patrolnim pravcima u dužini po 8 km, tako da su energetske potrebe velike i neophodne.

Trenutno, policijski službenici u KZB od hrane dobijaju samo konzerve i nakon svakog polaska na izvršenje službenog zadatka skupljaju novac od po 4000 hiljade (po čoveku) da bi sebi obezbedili adekvatnu ishranu.

Takođe, navodimo da svi stalni položaji na području KZB, imaju adekvatne uslove za čuvanje i spremanje hrane, tako da to nije problem.

Dobijen je odgovor da su pripadnici Žandarmerije imali drugačije zadatke odnosno njihov deo posla je preuzela vojska, kao i da su imali svoje kuhinje na terenu koje su ispunjavale sanitarne uslove. Policijski službenici koji su trenutno angažovani na području KZB dobijaju konzerviranu hranu jer nema sanitarno-higijenskih uslova za bezbedno snabdevanje, čuvanje i skladištenje svežih namirnica u skladu sa zakonskim propisima ali će MUP uložiti napore na nabavci raznovrsnijih gotovih jela.

 

10.Policijski službenici redovne policije opšte nadležnosti Policijske stanice u Staroj Pazovi i uopšte Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, svakodnevno angažovani na ispomoći Policijskoj stanici u Šidu, na obezbeđenju migranata sa Bliskog Istoka, smeštenih u prihvatnim centrima Šid, Adaševci i Principovac u utvrđenim smenama po mestu angažovanja od 08,00 do 20,00 časova i od 20,00 do 08,00 časova, odnosno ukupno 12 časova rada po smeni.  U cilju izvršenja napred navedenog službenog zadatka, van redovnog mesta rada, policijski službenici Policijske stanice u Staroj Pazovi, pri svakoj smeni provode na službenom putu od Policijske stanice u Staroj Pazovi do Policijske stanice u Šidu i nazad u povratku, u proseku oko 3 časa, što ukupno po smeni iznosi oko 15 časova rada. Imajući u vidu da ne postoji jasno tumačenje u pogledu način evidentiranja i obračuna na napred navedeni način ostvarenih radnih časova, a shodno depeši Kabineta ministra 01 broj 4987/2017 od 10.05.2017. godine i odredbama važećeg Zakona o policiji, na koji način je potrebno vršiti evidentiranje radnog vremena policijskih službenika u radnoj evidenciji “Redna lista“ i programskom paketu “Stanične evidencije“, te da li policijski službenici u navedenim situacijama ostvaruju pravo na uvećanu platu za ostvarene časove prekovremenog rada, imajući u vidu da shodno članu 155. Zakona o policiji, policijski službenik, po pravilu, ne može da radi duže od 12 časova dnevno?

Dobijen je odgovor da će se postupati u skladu sa postojećim propisima i depešom Ministra od 10.05.2017.godine kojom je predviđeno da vreme provedeno u putu od mesta rada do mesta izvršenja službenog zadatka ulazi u radno vreme. Ukoliko negde postoji problem policijski službenici se mogu obratiti svojim rukovodiocima ili sindikalnim predstavnicima kako bi se radni sati evidentirali u skladu sa važećim propisima.

 

11.Da li policijski službenik koji je završio specijalizovanu obuku za policijske službenike koji postupaju u slučajevima sprečavanja porodičnog nasilja i pružaju zaštitu žrtvama nasilja, te je u skladu sa članom 8. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici određen za nadležnog policijskog službenika, a pripada policiji opšte nadležnosti, odnosno raspoređen je na radno mesto “vođa sektora“, te pored poslova svog radnog mesta obavlja poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta, odnosno postupa u slučajevima sprečavanja nasilja u porodici, ostvaruje pravo na uvećanu platu, odnosno dodatak na platu za dodatno opterećenje na radu shodno članu 12? Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike i članu 26. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika. Isto se odnosi i na policijske službenike mentore.

Dobijen je odgovor da policijski službenici opšte nadležnosti postupaju po stavu 1.i 2. krivičnog dela Nasilje u porodici iz člana 194. Krivičnog zakonika po kojima su i ranije postupali, a sama specijalizacija ne znači dodatni posao, tako da se ne može ni dodatno platiti. Isto se podrazumeva i za policijske službenike-mentore, kao i  policijske službenike Odeljenja kriminalističke policije koji su takođe završili specijalizovanu obuku u skladu sa članom 8. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

 

12.U poslednjih nekoliko meseci MUP – Sektor za ljudske resurse –Odeljenje za odnose sa zaposlenima preko nadležnih Policijskih uprava diplomiranim oficirima policije koji su završili studijski program Policijske akademije i Kriminalističko policijske akademije u periodu od 2007. do 2011.godine, a koji su navodno probili apsolventski staž, a koji su zasnovali radni odnos, dostavlja opomene pred utuženje zbog duga na ime troškova školovanja zbog probijanja apsolventskog staža.

-Zbog čega MUP dostavlja opomene pred utuženje pozivajući se na član 5. Ugovora u kome nije predviđeno da se vraća školarina zbog probijanja apsolventskog staža, već zbog ne završetka školovanja, i neispunjenja taksativno navedenih obaveza?

-Na osnovu kojih zakonskih i podzakonskih propisa je MUP utvrdio dužinu trajanja apsolventskog staža?

-Na koji način je MUP utvrdi iznos školarine koju je potrebno da vrati svako pojedinačno?

-Koliko je opomena pred utuženje dostavljeno po osnovu probijanja apsolventskog staža?

-Zbog čega MUP dostavlja opomene pred utuženje pod pretnjom pokretanja tužbi pred nadležnim Sudom, kada zna da se radi o zastarelim i neosnovanim potraživanjima u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, i zbog čega pravi dodatne trškove MUP?

-Da li su navedene opomene pred utuženje koje dostavlja MUP sistem „ako prođe prođe“, i obmana kako bi neupućeni priznali i isplatili zastarela potraživanja sklapanjem sporazuma o otplati duga na rate kao povoljnost koju nudi MUP?

-Kako rešiti nastali problem, da se smanje budući troškovi kako u početku za tužene, a kasnije za MUP zbog sigurnog gubitka spora?

-Da li policijski službenici trpe mali pritisak u svakodnevnom radu, pa im je potreban i dodatni stres u formi opomena pred utuženje za zastarela potraživanja?

-Na koji način rešiti problem sa kolegama koji su potpisali sporazum o     plaćanju duga u  višemesečnih rata kako bi se doveli u isti radno pravni i finansijski položaj kao i ostale kolege, i kako ne bi nastavili sa daljim plaćanjem zastarelih i neosnovanih ptraživanja?

U vezi navedenog pitanja radna grupa je navela da je poslato 409 opomena pred utuženje i 60 je u pripremi zbog nepoštovanja kumulativnih obaveza iz Ugovora. Sektor je prilikom podnošenja opomena pred utužnje cenio zastarelost i vodio računa da li uopšte ima osnova za pokretanje postupka. U nekim slučajevima se odustajalo od tužbenih zahteva a u nekim je ponuđeno plaćanje na rate.

Zamenik predsedika izvršnog odbora Aleksandar Simić napomenuo je da navedene opomene pred utuženje loše utiču na motivaciju policijskih službenika i predložio da se odustane od podnošenja tužbi kao i daljeg podnošenja opomena pred utuženja.

Državni sekretar Milosav Miličković naglasio je da se mora voditi računa da MUP ne ošteti budžet RS odnosno naložio da Sektor detaljnije uđe u problematiku oko utuženja diplomiranih oficira policije, i da se svima maksimalno izađe u susret ako je to pravno moguće.

NSP naglašava da se u vezi opomena dodatne informacije mogu dobiti pozivanjem predsednika SG OKP Kragujevac Nikole Radisavljevića na mob. 064/892-7917.

U  Beogradu, 10.07.2017.

Predsedavajući Predsedništva
Velimir Lukić

Korisni linkovi