27.01.2020

Broj članova

Broj članova NSP 20.072

Script selection

ћирилица | latinica
Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Dobar posao NSP: Koleginica oslobođena disciplinske odgovornosti!

27. jula 2016.

Na adresu našeg sajta član predsedništva Veselin Nikolić poslao nam je Rešenje na osnovu koga se članica našeg sindikata Marija Radić oslobađa disciplinske odgovornosti. Čestitamo Nikoliću koji je ispred NSP zastupao koleginicu Radić i time još jednom dokazao da se naš sindikat bori za prava svakog svog člana.
veselin
Veselin Nikolić – neumoran u borbi za prava članova

Objavljujemo deo rešenja u kome se navodi oslobađajuća presuda

Republika Srbija
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA DIREKCIJA POLICIJE
Uprava granične policije
03/8 broj: DS 116-460/14
27.05.2016. godine
B e o g r a d

 Na osnovu člana 210. stava 2. i stava 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, br. 6/2016), i na osnovu člana 2. stav 1. i člana 6. stav 1. Uredbe o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS“, br. 08/2006) i ovlašćenja Načelnika Uprave granične policije 03/8 broj:122/16-26 od 10.03.2016. godine, ovlašćeni disciplinski starešina Ministarstva unutrašnjih poslova R Srbije, Uprave granične policije, policijski savetnik Dragan Dubljević uz učešće policajca Maje Mićević kao zapisničara, u predmetu disciplinske odgovornosti policijske službenice Radić Marije, raspoređene u Stanici granične policije Trbušnica, a koju je na osnovu člana 212. stav 4. Zakona o policiji, u toku disciplinskog postupka zastupao Veselin Nikolić, član Predsedništva Nezavisnog sindikata policije, nakon usmenih rasprava održanih dana 22.04.2016. godine i dana 20.05.2016. godine, u Beogradu, dana 27.05.2016. godine donosi:

R E Š E NJ E

RADIĆ MARIJA, od oca Milana, rođena 13.01.1984. godine u Loznici, R. Srbija , sa prebivalištem u mestu Stupnica bb, Opština Loznica, zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova R Srbije, Upravi granične policije, raspoređena u Regionalnom centru granične policije prema Bosni i Hercegovini, Stanici granične policije Trbušnica, na radnom mestu policajac,

OSLOBAĐA se disciplinske odgovornosti, jer je u sprovedenom discipilinskom postupku utvrđeno da nije učinila teške povrede službene dužnosti koje su joj stavljene na teret Zaključkom o pokretanju disciplinskog postupka 03/10 Broj: DS 116- 460/15 od 12.05.2015. godine. Istovremeno, utvrđeno je da nije učinila bilo koju drugu povredu službene dužnosti iz člana 156. i člana 157. Zakona o policiji (“ Sl. glasnik RS“ broj 101/2005, 63/2009 – odluka US i 92/2011).

Troškova postupka nije bilo.

 Odbor za medije i marketing

Korisni linkovi