Uredbe

Uredba o platama policijskih službenika

2. oktobra 2019.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 91/2018, 29/2019 i 69/2019. 1.Uvodne odredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se kriterijumi za vrednovanje poslova policijskih službenika, opšti opisi platnih grupa i razvrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede, visina koeficijenata i podkoeficijenata plate, kao i način primene obračunske metode usklađivanja. Član 2. Ova […]

Opširnije

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 42/2018, 91/2018 i 69/2019. I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se karijerni razvoj, način sticanja čina/zvanja i ostala pitanja vezana za karijerno napredovanje policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Član 2. Karijerni razvoj, u smislu ove uredbe, predstavlja proces kontinuiranog stručnog […]

Opširnije

Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 i 69/2019. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom propisuju se organizacija i delokrug specijalne i posebnih jedinica policije, sistematizacija, vrste, status i opis poslova radnih mesta njenih pripadnika, posebni uslovi za prijem i rad, kao i posebna oprema, sredstva i naoružanje koji se […]

Opširnije