Uredbe

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

14. marta 2017.

Na osnovu člana 165. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi Uredbu o karijernom razvoju policijskih službenika Uredba je objavljena u „Službenom […]

Opširnije

Uredbu o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 167. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi, Uredbu o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih […]

Opširnije

Predlog MUP-a o troškovima prevoza

21. septembra 2016.

P r e d l o g: Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005 i 101/2007 i 95/2010) i člana 189. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016), Vlada donosi U  R  E  D  B  U o načinu i uslovima ostvarivanja prava na naknadu troškova za […]

Opširnije

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

7. oktobra 2015.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 86/2007, 93/2007 i 84/2014. I. UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina naknade troškova, kao i visina otpremnine. […]

Opširnije