Uredbe

Uredba o platama policijskih službenika

2. oktobra 2019.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 91/2018, 29/2019 i 69/2019. 1.Uvodne odredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se kriterijumi za vrednovanje poslova policijskih službenika, opšti opisi platnih grupa i razvrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede, visina koeficijenata i podkoeficijenata plate, kao i način primene obračunske metode usklađivanja. Član 2. Ova […]

Opširnije

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 42/2018, 91/2018 i 69/2019. I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se karijerni razvoj, način sticanja čina/zvanja i ostala pitanja vezana za karijerno napredovanje policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). Član 2. Karijerni razvoj, u smislu ove uredbe, predstavlja proces kontinuiranog stručnog […]

Opširnije

Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 i 69/2019. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom propisuju se organizacija i delokrug specijalne i posebnih jedinica policije, sistematizacija, vrste, status i opis poslova radnih mesta njenih pripadnika, posebni uslovi za prijem i rad, kao i posebna oprema, sredstva i naoružanje koji se […]

Opširnije

Vlada je donela Uredbu o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

3. septembra 2019.

Novodoneotom uredbom od 30. avgusta  2019. godine policijski službenici dužni su da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe dostave izjavu iz člana 11. ove uredbe zajedno sa odgovarajućim dokazima, ili da podnesu zahtev iz člana 5. ove uredbe. Izjava, sa prilozima i zahtev dostavljaju se neposrednom rukovodiocu. Uredbu možete […]

Opširnije