Uredbe

Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicima policije

2. avgusta 2018.

U “Službenom glasniku RS“, br. 59/2018 od dana 31.07.2018.godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicima policije. Novina u izmenama i dopunama je da ministar policije može raspisati javni konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za Žandarmeriju u skladu sa Zakonom o policiji. Vezano za Interni konkurs za […]

Opširnije

U “Službenom glasniku RS“, br. 42/2018 od dana 01.06.2018.godine objavljena je nova Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS“ a počinje da se primenjuje od 01. avgusta 2018.godine.

4. juna 2018.

Na osnovu člana 165. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi   UREDBU O KARIJERNOM RAZVOJU […]

Opširnije

Uredbu o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

14. marta 2017.

Na osnovu člana 167. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi, Uredbu o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih […]

Opširnije

Predlog MUP-a o troškovima prevoza

21. septembra 2016.

P r e d l o g: Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005 i 101/2007 i 95/2010) i člana 189. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016), Vlada donosi U  R  E  D  B  U o načinu i uslovima ostvarivanja prava na naknadu troškova za […]

Opširnije

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

7. oktobra 2015.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 86/2007, 93/2007 i 84/2014. I. UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina naknade troškova, kao i visina otpremnine. […]

Opširnije