Уредбе

Уредба о специјалној и посебним јединицима полиције

2. августа 2018.

У “Службеном гласнику РС“, бр. 59/2018 од дана 31.07.2018.године, објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицима полиције. Новина у изменама и допунама је да министар полиције може расписати јавни конкурс за похађање селекционе и основне обуке за Жандармерију у складу са Законом о полицији. Везано за Интерни конкурс за […]

Опширније

У “Службеном гласнику РС“, бр. 42/2018 од дана 01.06.2018.године објављена је нова Уредба о каријерном развоју полицијских службеника. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС“ а почиње да се примењује од 01. августа 2018.године.

4. јуна 2018.

На основу члана 165. став 5. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 24/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Владa доноси   УРЕДБУ О КАРИЈЕРНОМ РАЗВОЈУ […]

Опширније

Уредбу о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова

14. марта 2017.

На основу члана 167. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада доноси, Уредбу о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих […]

Опширније

Предлог МУП-а о трошковима превоза

21. септембра 2016.

П р е д л о г: На основу члана 15. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 101/2007 и 95/2010) и члана 189. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016), Влада доноси У  Р  Е  Д  Б  У о начину и условима остваривања права на накнаду трошкова за […]

Опширније

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

7. октобра 2015.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2007, 93/2007 и 84/2014. I. УВОДНА ОДРЕДБА Садржина уредбе Члан 1. Овом уредбом уређују се услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине. […]

Опширније