Уредбе

Уредба о платама полицијских службеника

2. октобра 2019.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2018, 29/2019 и 69/2019. 1.Уводне одредбе Члан 1. Овом уредбом уређују се критеријуми за вредновање послова полицијских службеника, општи описи платних група и разврставање радних места у платне групе и платне разреде, висина коефицијенaта и подкоефицијената плате, као и начин примене обрачунске методе усклађивања. Члан 2. Ова […]

Опширније

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 42/2018, 91/2018 и 69/2019. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом уредбом уређују се каријерни развој, начин стицања чина/звања и остала питања везана за каријерно напредовање полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). Члан 2. Каријерни развој, у смислу ове уредбе, представља процес континуираног стручног […]

Опширније

Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 и 69/2019. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом уредбом прописују се организација и делокруг специјалне и посебних јединица полиције, систематизација, врсте, статус и опис послова радних места њених припадника, посебни услови за пријем и рад, као и посебна опрема, средства и наоружање који се […]

Опширније