Уредбе

Предлог МУП-а о трошковима превоза

21. септембра 2016.

П р е д л о г: На основу члана 15. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 101/2007 и 95/2010) и члана 189. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016), Влада доноси У  Р  Е  Д  Б  У о начину и условима остваривања права на накнаду трошкова за […]

Опширније

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

7. октобра 2015.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2007, 93/2007 и 84/2014. I. УВОДНА ОДРЕДБА Садржина уредбе Члан 1. Овом уредбом уређују се услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине. […]

Опширније