Уредбе

Влада је донела Уредбу о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада

3. септембра 2019.

Новодонеотом уредбом од 30. августа 2019. године полицијски службеници дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе доставе изјаву из члана 11. ове уредбе заједно са одговарајућим доказима, или да поднесу захтев из члана 5. ове уредбе. Изјава, са прилозима и захтев достављају се непосредном руководиоцу. Уредбу можете […]

Опширније

Уредба о специјалној и посебним јединицима полиције

2. августа 2018.

У “Службеном гласнику РС“, бр. 59/2018 од дана 31.07.2018.године, објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицима полиције. Новина у изменама и допунама је да министар полиције може расписати јавни конкурс за похађање селекционе и основне обуке за Жандармерију у складу са Законом о полицији. Везано за Интерни конкурс за […]

Опширније

У “Службеном гласнику РС“, бр. 42/2018 од дана 01.06.2018.године објављена је нова Уредба о каријерном развоју полицијских службеника. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС“ а почиње да се примењује од 01. августа 2018.године.

4. јуна 2018.

На основу члана 165. став 5. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 24/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Владa доноси   УРЕДБУ О КАРИЈЕРНОМ РАЗВОЈУ […]

Опширније

Уредбу о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова

14. марта 2017.

На основу члана 167. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада доноси, Уредбу о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих […]

Опширније

Предлог МУП-а о трошковима превоза

21. септембра 2016.

П р е д л о г: На основу члана 15. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 101/2007 и 95/2010) и члана 189. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016), Влада доноси У  Р  Е  Д  Б  У о начину и условима остваривања права на накнаду трошкова за […]

Опширније

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

7. октобра 2015.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2007, 93/2007 и 84/2014. I. УВОДНА ОДРЕДБА Садржина уредбе Члан 1. Овом уредбом уређују се услови под којима државни службеници и намештеници остварују право на накнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државном органу, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине. […]

Опширније