Закони

Закон о државним службеницима

25. јануара 2014.

ЗАКОН   О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА   („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) Глава прва   УВОДНЕ ОДРЕДБЕ   Садржина закона Члан 1 Овим законом уређују се права и дужности државних службеника и поједина права и дужности намештеника. Поједина права и дужности државних […]

Опширније

Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима

„Службени гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85, 18/89,  „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005        З А К О Н    О експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима    I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ      Члан 1.   У циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и човекове средине, производња, промет и […]

Опширније

Закон о заштити државне границе

„Службени гласник РС“, бр. 97/2008     На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим       З А К О Н    о заштити државне границе      I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Предмет закона    Члан 1.   Овим законом уређује се заштита државне границе, организација и начин […]

Опширније

Закон о заштити од пожара

„Службени гласник РС“, бр. 111/2009           ЗАКОН   о заштити од пожара     I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Предмет закона   Члан 1.   Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и […]

Опширније

Закон о изменама и допунама закона о парничном поступку

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ   Члан 1.   У Закону о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 – УС и 74/13 – УС), у члану 13. речи: „против учиниоца кривичног дела,” бришу се.   Члан 2.   У члану 35. став 1. речи: „судија […]

Опширније

Закон о заштити државне границе

21. јануара 2014.

„Службени гласник РС“, бр. 97/2008 На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим      З А К О Н    о заштити државне границе      I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Предмет закона    Члан 1.   Овим законом уређује се заштита државне границе, организација и начин вршења заштите.   […]

Опширније

Закон о заштити од пожара

„Службени гласник РС“, бр. 111/2009   ЗАКОН   о заштити од пожара     I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Предмет закона   Члан 1.   Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне […]

Опширније

Закон о изменама и допунама закона о парничном поступку

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ   Члан 1. У Закону о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13 – УС и 74/13 – УС), у члану 13. речи: „против учиниоца кривичног дела,” бришу се. Члан 2. У члану 35. став 1. речи: „судија појединац” замењују се […]

Опширније

Закон о јавном реду и миру

20. јануара 2014.

„Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/2005, 101/2005 З А К О Н O јавном реду и миру I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом утврђују се прекршаји и кривична дела којим се угрожавају и ремете јавни ред и мир. Члан 2. Јавни ред и мир, у смислу овог закона, јесте усклађено стање […]

Опширније

Закон о личној карти

ЗАКОН о личној карти I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Појам личне карте и њена сврха Члан 1. Лична карта је јавна исправа којом грађани Републике Србије доказују идентитет. У складу са законом, лична карта служи и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане. Ако је то одређено међународним уговором, лична карта може да служи […]

Опширније