Zakoni

ZAKON O POLICIJI

9. aprila 2016.

  OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se unutrašnji poslovi, organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), policijski poslovi, organizacija i nadležnost Policije, kao i druga pitanja od značaja za rad Policije i Ministarstva. Pojam unutrašnjih poslova Član 2. Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi državne uprave, koje obavlja […]

Opširnije

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI

8. aprila 2016.

UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, kolekcionarstvo, popravljanje, prepravljanje,  promet, posredništvo i prevoz oružja i municije. Izuzimanje od primene zakona Član 2. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima. Značenje izraza Član […]

Opširnije

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Deo prvi UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA I UVODNE ODREDBE Upravni postupak Član 1 Upravni postupak jeste skup pravila koja državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima […]

Opširnije

ZAKON O POLICIJI: Izmene stupaju na snagu odmah po usvajanju

16. jula 2015.

Amandmanom odbora precizirano je da se rukovođenje i odgovornost u Direkciji policije zasnivaju na načelu jednostarešinstva i subordinacije, a precizirano je da se plan aktivnosti za angažovanje posebnih jedinica u slučaju hitnosti može dostaviti naknadno. BEOGRAD – Skupštinski Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio je danas pet od ukupno 14 amandmana koje su poslanici […]

Opširnije

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI: Formiranje direkcija policije i uređenje postupanja policije u stanju povećanog rizika

3. jula 2015.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih organa državne uprave. Nacrt zakona, pre svega, predlaže dopunu člana 7 Zakona o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 63/2009 – odluka US i 92/2011) koji […]

Opširnije

NACRT ZAKON O POLICIJI

9. marta 2015.

I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se nadležnost i način obavljanja unutrašnjih poslova, kao i organizacija i nadležnost policije, policijski poslovi, policijska ovlašćenja, funkcija upravljanja ljudskim resursima, kontrola rada zaposlenih, finansiranje, saradnja sa drugim subjektima. 2. Pojam unutrašnjih i policijskih poslova Član 2. Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi čijim obavljanjem se ostvaruje bezbednost […]

Opširnije

Ustava Republike Srbije

25. januara 2015.

Na osnovu člana 133. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 25. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi („Službeni glasnik RS“, br. 48/94 i 11/98), Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, održanoj 8. novembra 2006. godine, donela je O D L U K U O PROGLAŠENJU […]

Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

20. januara 2015.

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Član 1. U Zakonu o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13), u članu 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene kod poslodavaca u oblasti saobraćaja, ako posebnim propisom nije drukčije […]

Opširnije

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI

25. januara 2014.

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 27/2011 – odluka US i 104/2013 – dr. zakon   I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, promet, prevoz, popravljanje i prepravljanje oružja, delova za oružje i municije. Odredbe ovog zakona odnose […]

Opširnije

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011. I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači […]

Opširnije