Закони

ЗАКОН О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА У СУЗБИЈАЊУ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА, ТЕРОРИЗМА И КОРУПЦИЈЕ („Сл. гласник РС“, бр. 94/2016)

5. марта 2018.

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ о проглашењу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције Проглашава се Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седници […]

Опширније

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ

9. априла 2016.

  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се унутрашњи послови, организација и надлежност Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), полицијски послови, организација и надлежност Полиције, као и друга питања од значаја за рад Полиције и Министарства. Појам унутрашњих послова Члан 2. Унутрашњи послови су законом утврђени послови државне управе, које обавља […]

Опширније

ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

8. априла 2016.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се набављање, држање, ношење, колекционарство, поправљање, преправљање,  промет, посредништво и превоз оружја и муниције. Изузимање од примене закона Члан 2. Одредбе овог закона не примењују се на државне органе који набављају, држе, носе и превозе оружје и муницију у складу са посебним прописима. Значење израза Члан […]

Опширније

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Део први УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Управни поступак Члан 1 Управни поступак јесте скуп правила која државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима […]

Опширније

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ: Измене ступају на снагу одмах по усвајању

16. јула 2015.

Амандманом одбора прецизирано је да се руковођење и одговорност у Дирекцији полиције заснивају на начелу једностарешинства и субординације, а прецизирано је да се план активности за ангажовање посебних јединица у случају хитности може доставити накнадно. БЕОГРАД – Скупштински Одбор за одбрану и унутрашње послове прихватио је данас пет од укупно 14 амандмана које су посланици […]

Опширније

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ: Формирање дирекција полиције и уређење поступања полиције у стању повећаног ризика

3. јула 2015.

Министарство унутрашњих послова, као овлашћени предлагач, израдило је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о полицији (у даљем тексту: Нацрт закона). У току је процес прикупљања мишљења надлежних органа државне управе. Нацрт закона, пре свега, предлаже допуну члана 7 Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС и 92/2011) који […]

Опширније

НАЦРТ ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ

9. марта 2015.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1. Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се надлежност и начин обављања унутрашњих послова, као и организација и надлежност полиције, полицијски послови, полицијска овлашћења, функција управљања људским ресурсима, контрола рада запослених, финансирање, сарадња са другим субјектима. 2. Појам унутрашњих и полицијских послова Члан 2. Унутрашњи послови су законом утврђени послови чијим обављањем се остварује безбедност […]

Опширније

Устава Републике Србије

25. јануара 2015.

На основу члана 133. став 3. Устава Републике Србије и члана 25. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98), Народна скупштина Републике Србије, на Другој посебној седници Народне скупштине Републике Србије у 2006. години, одржаној 8. новембра 2006. године, донела је О Д Л У К У О ПРОГЛАШЕЊУ […]

Опширније

Закон о изменама и допунама Закона о раду

20. јануара 2015.

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ Члан 1. У Закону о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), у члану 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Одредбе овог закона примењују се и на запослене код послодаваца у области саобраћаја, ако посебним прописом није друкчије […]

Опширније

ЗАКОН О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

25. јануара 2014.

(„Сл. гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 27/2011 – одлука УС и 104/2013 – др. закон   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се набављање, држање, ношење, промет, превоз, поправљање и преправљање оружја, делова за оружје и муниције. Одредбе овог закона односе […]

Опширније