Sindikat

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA

22. februara 2018.

„24. jul“ I. OSNOVNE ODREDBE  Član 1. Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda „24. jul“ u daljem tekstu (Fond), kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne pomoći,osnova i merila za utvrđivanje solidarne pomoći članovima  Nezavisnog sindikata policije u daljem tekstu (sindikat).  Član 2. Humanitarni fond „24. jul“ deluje u okviru Nezavisnog  […]

Opširnije

STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

21. februara 2015.

  I OPŠTE ODREDBE Član 1. Statutom Nezavisnog sindikata policije (u daljem tekstu Sindikat), uređuju se:   ciljevi i načela organizovanja Sindikata, kao i načini njihovog ostvarivanja; predstavljanje i zastupanje; javne oznake i sedište; sticanje svojstva člana, uslovi i način učlanjivanja, prava, obaveze i odgovornost članova; punovažnost odlučivanja; gubitak svojstva člana; organizacija i organi Sindikata […]

Opširnije